Aktualne zamówienia

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: "Dostawa materiałów budowlanych w roku 2019"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Ogłoszenie nr 659935-N-2018 z dnia 2018-12-10 r.
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich:
„Dostawa materiałów budowlanych w roku 2019”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe
1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie  84 , 63-820   Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks655 719
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.mzwik.com
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Związek Gmin
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.mzwik.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich Strzelce Wielkie 84 63-820 Piaski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ?Dostawa materiałów budowlanych w roku 2019?
Numer referencyjny: 02/12/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w 2019 roku, odpowiadających standardom jakościowym oraz technicznym, według asortymentu zawartego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: (według podziału przedstawionego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ): Część I: Dostawa materiałów żeliwnych. Część II: Dostawa materiałów pozostałych. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę wyżej wymienionych materiałów do magazynu głównego w Strzelcach Wielkich oraz do obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na obszarze gmin Krobia, Pępowo, Pogorzela (powiat Gostyń) i gminy Kobylin (powiat Krotoszyn). Dostawę materiałów budowlanych należy realizować sukcesywnie w terminie i asortymencie określonym przez Zamawiającego. 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obydwie części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w oparciu o jej wyliczenie dokonane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego (odpowiednio dla części I lub części II lub dla części I i II). Formularz cenowy należy załączyć do oferty w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku informacji). 3) Ilości materiałów budowlanych (podane w załączniku nr 1a do formularza ofertowego niniejszej SIWZ), są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zapotrzebowania z roku ubiegłego. Ostateczna ilość zakupionych materiałów uzależniona będzie od zapotrzebowania Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych wykonawcy. 4) Ilości materiałów budowlanych są wielkościami szacunkowymi, stanowią jedynie przybliżoną wielkość dostaw, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu w stosunku do prognoz. Faktyczne ilości dostaw uzależnione będą wyłącznie od rzeczywistych potrzeb. Zamawiający dopuszcza więc możliwość wykorzystania prawa opcji do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Realizacja prawa opcji może ale nie musi nastąpić. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 5) Zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowe materiałów będących przedmiotem dostawy nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 6) Oferowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) oraz aktów wykonawczych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilości, jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi dostarczanych materiałów. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przydatność do użytkowania każdego z oferowanych przez Wykonawcę materiałów budowlanych wymienionych w załączniku nr 1a do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Okres gwarancji wynosił będzie 12 miesięcy i będzie liczony od daty dostarczenia przez Wykonawcę poszczególnych materiałów. 7) Wykonawca uwzględni w cenie oferowanych materiałów budowlanych koszty z tytułu ich załadunku, transportu do poszczególnych miejsc wskazanych w pkt 1) oraz rozładunku. Postępowanie zostało podzielane na dwie części: (według podziału przedstawionego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ.
Cześć I: Dostawa materiałów żeliwnych.
Część II: Dostawa materiałów pozostałych.
II.5) Główny kod CPV: 44100000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
44160000-9
44167000-8
44167400-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:  lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2019-01-01 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących wykazania spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących wykazania spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów: 1)dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł (do polisy dołączyć dowód jej opłacenia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
CENA 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-12-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa materiałów żeliwnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgodnie z formularzem cenowym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44167000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01 data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
CENA 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa materiałów pozostałych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:zgodnie z formularzem cenowym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44160000-9, 44167400-2, 44167000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-01-01 data zakończenia: 2019-12-31
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie
CENA 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

ZAŁĄCZNIKI:
01_ogloszenie_UZP
02_siwz_dostawa_materialow
03_zal_nr_1_formularz_ofertowy
04_Zal_nr_1a_czesc_1_materialy_żeliwne
04_Zal_nr_1a_czesc_2_materialy_pozostałe
05_zal_nr_2_wzór_umowy
06_zal_nr_3_oświadczenie_warunki
07_zal_nr_4_oswiadczenie_wykluczenie
08_zal_nr_5_grupa_kapitalowa

PYTANIA I ODPOWIEDZI: 
pytania i odpowiedzi
pytania_i_odpowiedzi_2

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT: informacja o treści złożonych ofert

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
część I Dostawa materiałów żeliwnych – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz I
Część II: Dostawa materiałów pozostałych – zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz II

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: "Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych oraz osadów z płukania odżelaziaczy w roku 2019"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Ogłoszenie nr 657905-N-2018 z dnia 2018-12-05 r.
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich:
„Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych oraz osadów z płukania odżelaziaczy w roku 2019”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu 
„Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych oraz osadów z płukania odżelaziaczy w roku 2019”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie  84 , 63-820   Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364
Adres strony internetowej (URL): 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.mzwik.com
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Związek Gmin
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak 

www.mzwik.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie 

adres 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób: 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie 
Inny sposób: 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. 
Adres: 
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych oraz osadów z płukania odżelaziaczy w roku 2019” 
Numer referencyjny: 01/12/2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca odbiór i zagospodarowanie w 2019 roku: a) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o uwodnieniu ok. 80% w ilości ok. 1 500 Mg (kod odpadu 19 08 05) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Kobylin 430 Mg OŚ Pępowo 650 Mg (w tym 10 Mg z OŚ Gogolewo) OŚ Pogorzela 420 Mg b) skratek w ilości ok. 30 Mg (kod odpadu 19 08 01) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Gogolewo 2 Mg OŚ Kobylin 14 Mg OŚ Pępowo 8 Mg OŚ Pogorzela 6 Mg c) zawartości piaskowników w ilości ok. 21 Mg (kod odpadu 19 08 02) w tym odbieranych z obiektu OŚ Kobylin 5 Mg OŚ Pępowo 4 Mg OŚ Pogorzela 12 Mg d) odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w ilości ok. 50 Mg (kod odpadu 20 03 06) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Pępowo 50 Mg d) osadów z płukania odżelaziaczy w ilości ok. 80 ton (kod odpadu 19 09 01) ze Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach. Podane powyżej ilość komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych oraz osadów z płukania odżelaziaczy są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. 2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Zagospodarowanie odebranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników (piasku), odpadów ze studzienek kanalizacyjnych oraz osadów z płukania odżelaziaczy zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) W przypadku zamiaru Wykonawcy rolniczego wykorzystania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, Wykonawca po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest: ? poddać badaniom glebę przed zastosowaniem na niej odebranego ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, ? przedstawić Zamawiającemu wyniki wymienionego powyżej badania gleby oraz informację o dawkach ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, które można zastosować na gruntach przeznaczonych przez Wykonawcę do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia i znajdujących się w jego dyspozycji, a także inne dane wymagane na podstawie obowiązujących przepisów. Do określenia przez Wykonawcę dawek ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, które będzie mógł zastosować na gruntach przeznaczonych przez niego do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia i znajdujących się w jego dyspozycji, Zamawiający udostępni Wykonawcy przeprowadzone przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015r. Nr. 257) raz na 6 miesięcy badania osadów ściekowych z: a) Oczyszczalni Ścieków w Pępowie, b) Oczyszczalni Ścieków w Pogorzeli, c) Oczyszczalni Ścieków w Gogolewie, d) Oczyszczalni Ścieków w Kobylinie. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru: a) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli bezpośrednio z podajnika ślimakowego w stacji zagęszczania i odwadniania osadu, w sposób ciągły, poprzez dostarczenie w powyższym celu kontenera lub naczepy samochodowej do załadunku. Dostawa i odbiór kontenerów lub naczep samochodowych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem pracy oczyszczalni, na każde zgłoszenie Zamawiającego, a także w zależności od bieżącej sytuacji potrzeb Zamawiającego (w sytuacjach awaryjnych możliwy będzie także odbiór osadów gromadzonych na składowisku osadów). W celu uniknięcia nieporozumień i niejasności Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej każdej oczyszczalni ścieków przed przystąpieniem do przetargu: b) skratek gromadzonych w pojemnikach 0,12 m3 z terenu oczyszczalni ścieków w Gogolewie, Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym, c) zawartości piaskowników gromadzonych w pojemnikach 0,12 m3 z terenu oczyszczalni ścieków w Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym; d) odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z terenu oczyszczalni ścieków w Pępowie, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym; e) osadów z płukania odżelaziaczy ze zbiornika betonowego umiejscowionego w ziemi ze Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym. 4. Każdorazowy odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych oraz osadów z płukania odżelaziaczy wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną na karcie przekazania odpadu przygotowanej w dwóch egzemplarzach przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014r. poz. 1973). 5. Ustalenie ilości odbieranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych oraz osadów z płukania odżelaziaczy odbywać się będzie za pomocą obmiaru wyrażonego w m3 i przeliczenia przy użyciu poniższych wskaźników na Mg: osad 1 m3 = 1,16 Mg skratki 1 m3 = 1,20 Mg zawartość piaskowników 1 m3 = 1,35 Mg odpady ze studzienek kanalizacyjnych 1 m3 = 1,50 Mg osadów z płukania odżelaziaczy 1 m3 = 1,20 Mg 6. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania odebranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych oraz osadów z płukania odżelaziaczy przy użyciu własnego sprzętu wskazanego w wydanej Wykonawcy przez właściwe organy decyzji o zezwoleniu na prowadzenie zbierania odpadów oraz transport odpadów i przetwarzanie odpadów bądź innych odpowiednich decyzji zgodnych z przepisami. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbiór, w tym załadunek i transport oraz za zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników, odpadów ze studzienek kanalizacyjnych oraz osadów z płukania odżelaziaczy. Do wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zastosowanie mają następujące przepisy: a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.), b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799) c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015r. poz. 257), d) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973). 
II.5) Główny kod CPV: 90533000-2 
Dodatkowe kody CPV: 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: Waluta: PLN 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
  2019-01-012019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Piaskowniki, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, – 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki; b) zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.),w zakresie; – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, – 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki; c) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.), w zakresie; – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, – 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki. 
Informacje dodatkowe Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, gdy zamiast wykazania posiadania zezwoleń wymienionych powyżej w lit. a i b Wykonawca wykaże, że posiada: a) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie; – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, – 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki lub b) pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799) w zakresie: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, – 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki lub c) koncesję na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126 ze zm.) obejmujące: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, – 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki lub d) zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. 2017 poz. 1849) w zakresie: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, – 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki lub inne odpowiednie zezwolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 zł. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie ? co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 1.000 Mg wraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę o złożenia następujących dokumentów: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów: a) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Piaskowniki, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, – 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki; b) zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.),w zakresie; – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, – 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki; c) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.), w zakresie; – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, – 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku zamiast decyzji wymienionych w lit. a i b można przedłożyć: a) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie; – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, – 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki lub b) pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, w zakresie: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, – 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki lub c) koncesję na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze, obejmujące: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, – 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki lub d) zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, w zakresie: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, – 19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki. lub inne odpowiednie zezwolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów: 1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 zł (do polisy dołączyć dowód jej opłacenia). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żądać będzie następujących dokumentów: Wykaz co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 1.000 Mg, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie, przy czy dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? oświadczenie wykonawcy. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie 

Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 
Informacje dodatkowe: 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
Informacje dodatkowe: 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

KryteriaZnaczenie
CENA60,00
ASPEKTY ŚRODOWISKOWE20,00
CZAS REAKCJI20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
Informacje dodatkowe 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Informacje dodatkowe: 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-12-14, godzina: 10:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

ZAŁĄCZNIKI:
01_ogloszenie_UZP
02_SIWZ_osady
03_zal_nr_1_formularz_ofertowy
04_zal_nr_2_wzór_umowy
05_zal_nr_3_oświadczenie_wykonawcy
06_zal_nr_4_oświadczenie_wykluczenie
07_zal_nr_5_formularz_cenowy
08_zal_nr_6_OS_Pepowo
09_zal_nr_7_OS_Pogorzela
10_zal_nr_8_OS_Gogolewo
11_zal_nr_9_OS_Kobylin
12_zal_nr_10_grupa_kapitalowa

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT: Informacja o treści złożonych ofert

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJzawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie Czerwona Róża - Etap II?

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 638820-N-2018 z dnia 2018-10-19 r.
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie Czerwona Róża – Etap II

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie  84 , 63-820   Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (URL): www.mzwik.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Związek Gmin

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.mzwik.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
forma pisemna
Adres: Międzygminny związek Wodociągów i Kanalizacji w strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie Czerwona Róża – Etap II
Numer referencyjny: 03/10/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylinie Czerwona Róża – Etap II. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylin w rejonie ulic Czerwona Róża, Tulipanowa, Słonecznikowa, Fiołkowa i Hiacyntowa. W zakres inwestycji wchodzi budowa: – kolektory grawitacyjne z rur PVC ? U SN8 o średnicy 200 mm i długości 955 m, – 21 betonowych studzienek o średnicy 1000 mm. Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić inspekcję powykonawczą za pomocą skanera 3D oraz dostarczyć Zamawiającemu dokumentację z przebiegu inspekcji wraz z zapisem na płycie DVD w ogólnodostępnym formacie (ewentualnie dostarczyć oprogramowanie umożliwiające przeglądanie zapisu).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:  Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-12-21   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Posiadanego doświadczenia zawodowego W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie – min. 1 roboty polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) Osób zdolnych do wykonania zamówienia W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że wykonawca dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: – kierownik budowy ? osoba posiadająca: posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów: a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo ? kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości, co najmniej 300.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żądać będzie następujących dokumentów: a) wykaz min. 1 roboty polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP Nr 94 1020 3121 0000 6302 0003 8927 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. 4. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego. Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
OKRES GWARANCJI JAKOŚCI 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI:
01_ogłoszenie_BZP
02_SIWZ
03_zal_nr_1_formularz_ofertowy
04_zal_nr_2_wzór_umowy
05_zal_nr_3_oświadczenie_wykonawcy
06_zal_nr_4_oświadczenie_wykluczenie
07_Zal_nr_5_Dokumentacja_projektowa
08_zal_nr_6_grupa_kapitalowa
09_Zal_nr_7_Kosztorys_ofertowy
ZMIANA OGŁOSZENIA: zmiana ogłoszenia
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT: informacja o treści złożonych ofert 
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: ?Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego?

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 635546-N-2018 z dnia 2018-10-12 r.
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I.1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie  84 , 63-820   Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (URL): www.mzwik.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Związek Gmin

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
www.mzwik.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego.
Numer referencyjny: 02/10/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o parametrach: 1. Dopuszczalna masa całkowita 18 ton i masa własna podwozia nie wyższa niż 6500 kg 2. Podwozie fabrycznie nowe z produkcji 2018 z napędem 4×4 3. Rozstaw osi w zakresie 3600-3900mm 4. Silnik: ? – wysokoprężny, sześciocylindrowy o mocy min. 290 KM ? – pojemność silnika w zakresie 6-7 litrów ? – silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6 ? – maksymalny moment obrotowy silnika min. 1100 Nm ? – skrzynia biegów manualna, dwuzakresowa ? – wzmocnione sprzęgło ? – dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody ? – płomieniowe lub żarowe urządzenie rozruchowe wspomagające rozruch silnika przy niskich temperaturach 5. Oś przednia: ? – wzmocniony stabilizator osi przedniej ? – przednie zawieszenie na resorach paraboliczne o dop. nacisku min. 7 500kg ? – przyłączalny napęd przedniej osi ? – blokada mechanizmu różnicowego w osi przedniej z dźwiękowym i wizualnym sygnalizatorem jej załączenia 6. Osie tylne: ? – tylne zawieszenie na resorach parabolicznych o dop. nacisku min. 11 500kg ? – wzmocniony stabilizator osi tylnej ? – blokada mechanizmu różnicowego osi tylnej ? – zaczep holowniczy z przodu i tyłu pojazdu 7. Przystawka odbioru mocy spełniająca wymagania zabudowy 8. Układ hamulcowy: ? – hamulce osi przedniej i tylnej ? bębnowe ? – układ hamulcowy z systemem ABS ? – osuszacz powietrza podgrzewany 9. Układ elektryczny: ? – dwa akumulatory 12V min. 155Ah każdy ? – mechaniczny wyłącznik akumulatorów ? – alternator min. 120A 10. Zbiornik paliwa min. 150 litrów, zbiornik AdBlue min. 30 litrów, z zamykanymi na klucz korkami 11. Koła 22,5 z oponami szosowo-terenowymi o rozmiarze 315/80 + koło zapasowe zamocowane z boku podwozia z windą 12. Kabina: ? – kabina dzienna wyposażona w trzy niezależne fotele z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa w kolorze niebieskim RAL 5010 ? – klimatyzacja ? – komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym ? – lusterka wsteczne ogrzewane i elektrycznie regulowane ? – oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego ? – dwa reflektory robocze zamontowane z tyłu na dachu kabiny ? – dwa pomarańczowe światła ostrzegawcze zamontowane na dachu kabiny z prawej i lewej strony ? – tylna ściana kabiny z oknem ? – światła do jazdy dziennej ? – centralny zamek i elektrycznie sterowane szyby boczne ? – komputer pokładowy z komunikatami w języku polskim ? – tachograf cyfrowy ? – radio z min. dwoma głośnikami i wbudowanym zestawem głośnomówiącym bluetooth do telefonu komórkowego ? – fabryczny immobiliser ? – gumowe dywaniki ? – pokrowce na fotele Dane techniczne zabudowy wywrotka trójstronna: 1. Długość gabarytowa 4000-4400 mm 2. Szerokość gabarytowa do 2550 mm 3. Wysokość burt 600 mm 4. Burty stalowe o grubości min. 3 mm z zawiasami w osi górnej i dolnej 5. Podłoga stalowa o grubości min. 4 mm 6. Burta przednia podwyższona do wysokości dolnej krawędzi tylnego okna kabiny 7. Burta tylna otwierana pneumatycznie z kabiny kierowcy 8. Otwieranie mechaniczne ręczne, wspomaganie sprężynowe zamykania burt bocznych 9. Sterowanie wywrotem z kabiny kierowcy 10. Uchwyty do mocowania ładunku 6 szt/str. 11. Błotniki na koła 12. Osłony p-rowerowe 13. Plandeka zwijana na przedniej burcie 14. Konturowe oklejanie taśmami odblaskowymi 15. Skrzynka narzędziowa 16. Kolor zabudowy niebieski RAL 5010 Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: – – wykonawca dostarczy samochód do siedziby Zamawiającego, – – w dniu odbioru samochodu zostanie sporządzony protokół odbioru, – – w dniu odbioru samochodu wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: ? – dokument określający warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (karty gwarancyjne), ? – instrukcje obsługi samochodu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną (instrukcja i charakterystyka w tłumaczeniu na język polski), ? – dokumenty niezbędne do rejestracji. – – rozpoczęcie naprawy nastąpi w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia, a w przypadku naprawy awarii trwającej dłużej niż 7 dni, objętej gwarancją, wykonawca gwarantuje dostawę sprawnego technicznie samochodu zastępczego. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym i jakościowym i posiadać niezbędne homologacje.

II.5) Główny kod CPV: 34100000-8
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-21

II.9) Informacje dodatkowe: Jako dostawę zamawiający rozumie fizyczny odbiór samochodu.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących wykazania spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełniania tego warunku wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 350.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących wykazania spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów: 1) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 350 000,00 zł (do polisy dołączyć dowód jej opłacenia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. 4. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego. Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
DODATKOWY OKRES GWARANCJI NA CZĘŚCI MECHANICZNE OFEROWANEGO SAMOCHODU BEZ LIMITU KILOMETRÓW 20,00
CZAS REAKCJI SERWISU 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI:
01_ogłoszenie
02_SIWZ
03_zal_nr_1_formularz_ofertowy
03_zal_nr_1a_opis_techniczny
04_zal_nr_2_umowa_wzór
05_zal_nr_3_oświadczenie_warunki
06_zal_nr_4_oświadczenie_wykluczenie
07_zal_nr_5_grupa_kapitalowa
INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERTinformacja o treści złożonych ofert 
WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: ?Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na SUW Pępowo?

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 635016-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich:
?Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na SUW Pępowo?

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie  84 , 63-820   Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (URL): www.mzwik.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Związek Gmin

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
www.mzwik.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:  forma pisemna
Adres: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ?Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych na SUW Pępowo?
Numer referencyjny: 01/10/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Na projektowaną przebudowę składa się dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych wody o pojemności 100m3 każdy, o konstrukcji nadziemnej ze stali nierdzewnej wraz z izolacją i poszyciem zewnętrznym w kolorze niebieskim, o średnicy 4,5m i wysokości całkowitej 7,5m, posadowione na fundamencie betonowym wraz z orurowaniem wewnętrznym ze stali nierdzewnej i wyprowadzeniem orurowania poza obrys zbiorników z niezbędną armaturą – łącznie z zasuwami na rurociągach tłocznym, ssawnym i spustowym. Zbiorniki zlokalizowane będą na stacji uzdatniania wody w Pępowie na działce o nr ewidencyjnym 178/11 obręb Pępowo.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45252120-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Konkretny termin realizacji zależy od rozwiązania zaproponowanego przez wykonawcę w ofercie. Termin ten jest jednym z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie: posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości, co najmniej 200.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Posiadanego doświadczenia zawodowego W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie – min. 1 zadania polegającego na budowie dwóch zbiorników wyrównawczych na stacji uzdatniania wody z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania. b) Osób zdolnych do wykonania zamówienia W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że wykonawca dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: – kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, – kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno ? budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości, co najmniej 200.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żądać będzie następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum wykonanie 1 zadania polegającego na budowie dwóch zbiorników wyrównawczych na stacji uzdatniania wody wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów); 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego. Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
OKRES GWARANCJI JAKOŚCI 20,00
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIKI:
01_ogloszenie_BZP
02_SIWZ_Pepowo
03_Zal_nr_1_formularz_ofertowy
04_Zal_nr_2_wzor_umowy
05_Zal_nr_3_oswiadczenie_wykonawcy
06_Zal_nr_4_oświadczenie_wykluczenie
07_Zal_nr_5_Zbiorniki_wyrównawcze_SUW_PĘPOWO
08_Zal_nr_6_grupa_kapitalowa
09_Zal_nr_7_Kosztorys_ofertowy

PYTANIA i ODPOWIEDZI
odpowiedzi na pytania

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
informacja o treści złożonych ofert

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: ?Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Gogolewo?

Ogłoszenie nr 593109-N-2018 z dnia 2018-07-23r.
 ?Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Gogolewo?

Zamawiający: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie  84 , 63-820   Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (URL): www.mzwik.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Związek Gmin

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.mzwik.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w m. Gogolewo
Numer referencyjny: 01/07/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (w technologii złoża zraszanego niskoobciążonego) wraz z instalacjami między obiektowymi (kanały technologiczne PVC i PE DN 63mm÷300mm) z wykorzystaniem istniejącego wylotu do środowiska. W planowanej inwestycji zaprojektowano: – 2 nitki drogi dojazdowej (umożliwiające wjazd i wyjazd taboru samochodowego); – przebudowę i modernizację istniejących zbiorników technologicznych takich jak: zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków surowych oraz zbiornik magazynowy osadu; – demontaż pozostałych, wyeksploatowanych urządzeń oczyszczania ścieków; – instalację ciśnieniową ścieków surowych zasilającą projektowane ciągi technologiczna oczyszczania ścieków; – 2 bliźniacze ciągi technologiczne urządzeń oczyszczania ścieków; – nowe ogrodzenie terenu oczyszczalni powiększonego o dodatkową działkę (do tej pory nie zabudowaną); – instalację oświetleniową oczyszczalni, wewnętrzną instalację elektryczną oraz instalację AKPiA; – agregat prądotwórczy; – kontener socjalno-technologiczny; – wewnętrzną instalację wodociągową na terenie oczyszczalni; – układ komunikacji wewnętrznej na terenie oczyszczalni. W projektowanych ciągach technologicznych nowych urządzeń oczyszczających przewiduje się zabudowę: – dwóch cylindrycznych, poziomych osadników wstępnych z tworzyw sztucznych o pojemności nominalnej 60m3 każdy (OW); – dwóch zespołów 2-stopniowego złoża biologicznego zraszanego (ZB1, ZB2 – po 2 złoża w każdym z ciągów technologicznych); – komory sedymentacyjnej (końcowego osadnika wtórnego) w formie zbiornika stożkowo-cylindrycznego o średnicy 2,9m – wspólnej dla obydwu ciągów technologicznych (KS); – komór pomiarowych ścieków surowych i ścieków oczyszczonych. Zakres prac, który musi być zrealizowany do końca 2018r.: – 2 nitki drogi dojazdowej (umożliwiające wjazd i wyjazd taboru samochodowego); – przebudowę i modernizację istniejących zbiorników technologicznych takich jak: zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków surowych oraz zbiornik magazynowy osadu; – instalację ciśnieniową ścieków surowych zasilającą projektowane ciągi technologiczna oczyszczania ścieków; – 1 ciąg technologiczny urządzeń oczyszczania ścieków; – nowe ogrodzenie terenu oczyszczalni powiększonego o dodatkową działkę (do tej pory nie zabudowaną); – częściowo: instalację oświetleniową oczyszczalni, wewnętrzną instalację elektryczną oraz instalację AKPiA; – agregat prądotwórczy; – kontener socjalno-technologiczny; – częściowo: wewnętrzną instalację wodociągową na terenie oczyszczalni; – układ komunikacji wewnętrznej na terenie oczyszczalni. Pozostały zakres można wykonać w 2019 roku. Uwaga! Podczas trwania inwestycji do oczyszczalni w sposób ciągły będą dopływać ścieki w ilości: – w porze bezdeszczowej około 50 m3 / d, – w porze deszczowej około 100 m3 / d, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Przedmiarze Robót, kosztorysie ofertowym, Projekcie budowlano – wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Harmonogram rzeczowo ? finansowy. – najpóźniej na 3 dni przed dniem zawarcia umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo ? finansowy wykonania robót objętych zamówieniem, z podziałem na co najmniej miesiące, z którego powinny wynikać: kolejność realizacji robót, technologia realizacji, czas realizacji i terminy wykonania elementów robót podlegających odbiorom częściowym, końcowemu oraz koszty realizacji. – Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu rzeczowo ? finansowego (bez zmiany wynagrodzenia) podyktowaną dostosowaniem go do wymogów projektu. – Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo ? finansowego nie zgłosi do niego uwag, przedłożony harmonogram uważa się za zatwierdzony. – Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu rzeczowo ? finansowego, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo – finansowego, uwzględniającego uwagi Zamawiającego oraz postanowienia Umowy.
II.5) Główny kod CPV: 45252127-4
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
 (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych), b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) w postaci opłaconej polisy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Posiadanego doświadczenia zawodowego W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie – min. 2 zadań polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) dopuszczonej do użytkowania oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości min. 100 m3/d i ładunku 1200 RLM każda z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) Osób zdolnych do wykonania zamówienia W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że wykonawca dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: kierownik budowy ? osoba posiadająca: ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, ? nie mniej niż 3 letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownik budowy, inspektor nadzoru lub kierownik robót branży sanitarnej, kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych ? osoba posiadająca: ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno ? budowlanej bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, ? nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownik budowy, inspektor nadzoru lub kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej. kierownik robót elektrycznych i AKPiA ? osoba posiadająca: ? uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów. ? nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownik budowy, inspektor nadzoru lub kierownik robót branży elektrycznej; kierownik robót drogowych ? osoba posiadająca: ? uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub inne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących przepisów, ? nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie na stanowisku kierownik budowy, inspektor nadzoru lub kierownik robót branży drogowych; technolog ? specjalista ds. rozruchu ? osoba posiadająca: ? co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku technologa (specjalisty ds. rozruchu) przy realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej z zakresu gospodarki ściekowej polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) czynnej oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem technologicznym o przepustowości min. 100 m3/d i ładunku 1200 RLM
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości, co najmniej 3.000.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żądać będzie następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum wykonanie 1 zadania polegającego na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Harmonogram rzeczowo ? finansowy. Najpóźniej na 3 dni przed dniem zawarcia umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo ? finansowy wykonania robót objętych zamówieniem, z podziałem na co najmniej miesiące, z którego powinny wynikać: kolejność realizacji robót, technologia realizacji, czas realizacji i terminy wykonania elementów robót podlegających odbiorom częściowym, końcowemu oraz koszty realizacji.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 8927 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego. Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 Czas trwania: 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
OKRES GWARANCJI JAKOŚCI 20,00
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA OD DNIA PODPISANIA UMOWY 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

ZAŁĄCZNIKI:
01_ogloszenie_BZP
02_SIWZ_Gogolewo
03_zal_nr_1_formularz_ofertowy
04_zal_nr_2_wzór_umowy
05_zal_nr_3_oświadczenie_wykonawcy
06_zal_nr_4_oświadczenie_wykluczenie
07a_zal_nr_5
07b_zal_nr_5
07c_zal_nr_5
07d_zal_nr_5
08_zal_nr_6_grupa_kapitalowa
09_zal_nr_7_kosztorys_ofertowy
Pytania i odpowiedzi nr 1 Odpowiedź_nr_1
Modyfikacja_SIWZ
NFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT Informacja o treści złożonych ofer
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: ?Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego?

Ogłoszenie nr 547469-N-2018 z dnia 2018-04-19 r.
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich: ?Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego?

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie 84 , 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (URL): www.mzwik.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Związek Gmin
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających) I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzwik.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej.
Adres:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ?Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego?
Numer referencyjny: 02/04/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o parametrach: – samochód dostawczy typu furgon, nowy, rok produkcji 2018, – silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min. 130 KM, maksymalny moment obrotowy 320 Nm, rozrząd na łańcuchu, silnik pojemności 2299 cm3, skrzynia biegów manualna 6 biegowa + bieg wsteczny, – maksymalne średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym – 8,2 l/100 km, – maksymalna emisja dwutlenku węgla w g/km (w cyklu mieszanym) – 212 g/km, – dopuszczalna emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi minimum Europejskiego Standardu Emisji Spalin EURO6, wyznaczone według procedur ustalonych dla celów badań homologacyjnych, – napęd na przód, – układ stabilizacji toru jazdy ESP, – układ ABS, – układ zapobiegający poślizgowi przy ruszaniu, – kabina pojedyncza 3-osobowa, – dopuszczalna masa całkowita 3.500 kg, – dopuszczalna długość całkowita pojazdu nie może być mniejsza niż 5000 mm, ale nie więcej niż 5600 mm, – długość przestrzeni ładunkowej nie może być mniejsza niż 3000 mm, – ładowność użytkowa nie mniej niż 1300 kg, ale nie więcej niż 1600 kg, – wysokość wewnętrzna przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1700 mm, ale nie więcej niż 1950 mm, – klimatyzacja – minimum manualna w kabinie pasażerskiej, – układ kierowniczy ze wspomaganiem, – kolor niebieski, – fabryczny kulisty hak holowniczy, – drabinka na tylnych drzwiach, – aluminiowy bagażnik dachowy do przewóz rur długości od 3 m do 6 m z podwójnym podestem, – drzwi boczne prawe odsuwane z szybą stałą, – drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane pod kątem 180 stopni, – niezależne oświetlenie przedziału ładunkowego, – wodoodporna, zmywalna i gładka podłoga w przestrzeni ładunkowej, – pokrowce na fotele kierowcy i pasażerów, dywany gumowe w kabinie, – okres gwarancji na perforacje blach min. 6 lat i powłokę lakierniczą min. 2 lata, – okres gwarancji na usterki mechaniczne min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów, – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, – fabryczne radio z odtwarzaczem CD, USB, – fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową oraz z podłokietnikiem, – komputer pokładowy, – zamek centralny i alarm, – szyby odsuwane elektrycznie w kabinie, – koła 16 cali + pełnowymiarowe kołpaki, – chlapacze kół, – samochód wyposażony w opony na sezon letni i dodatkowy komplet opon na sezon zimowy, – światła przeciwmgłowe (przód i tył), – koło zapasowe, – lusterka boczne regulowane elektrycznie, – poduszka powietrzna kierowcy, – zestaw głośnomówiący bluetooth, – wzmocnione tylne zawieszenie (poduszki powietrzne, pompowane niezależnie), – 2 mini belki sygnalizacyjne LED o wymiarach: długość w przedziale 26-28 cm, wysokość maks. 5,5 cm, zamontowane z przodu i z tyłu samochodu w linii środkowej lub po stronie kierowcy.
II.5) Główny kod CPV: 34100000-8
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 45
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących wykazania spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełniania tego warunku wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących wykazania spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA OD DNIA PODPISANIA UMOWY 20,00
DODATKOWY OKRES GWARANCJI NA CZĘŚCI MECHANICZNE OFEROWANEGO SAMOCHODU BEZ LIMITU KILOMETRÓW 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-27, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZAŁĄCZNIKI:

01_ogloszenie_BZP

02_SIWZ_samochód

03_zal_nr_1_formularz_ofertowy

04_zal_nr_2_umowa_wzor

05_zal_nr_3_oswiadczenie

06_zal_nr_4_oswiadczenie_wykluczenie

07_zal_nr_5_grupa_kapitalowa

PYTANIA: PYTANIE_NR_ 1

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT: informacja o treści złożonych ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: "Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice"

dot. „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice”

Ogłoszenie nr 514335-N-2018 z dnia 2018-02-05 r.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich: Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie 84 , 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (URL): www.mzwik.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Związek Gmin
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzwik.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice.
Numer referencyjny: 01/02/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice. Przebudowa obejmuje obiekt o wydajności (średniodobowej) 170m3/d, przy maksymalnej, dopuszczalnej produkcji rocznej wody w ilości 62 000m3, w oparciu o istniejącą studnię głębinową. Na projektowaną przebudowę składa się dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych wody o konstrukcji nadziemnej ze stali nierdzewnej wraz z izolacją i poszyciem zewnętrznym ze stali nierdzewnej koloru niebieskiego o średnicy 4,5 m, na fundamencie betonowym o pojemności 100 m3 każdy (w miejsce zbiorników istniejących przewidzianych do rozbiórki i demontażu) oraz orurowaniem wewnętrznym ze stali nierdzewnej i wyprowadzeniem orurowania poza obrys zbiorników z niezbędną armaturą – łącznie z zasuwami na rurociągach tłocznym, ssawnym i spustowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Przedmiarze Robót, kosztorysie ofertowym, Projekcie budowlano – wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. WAŻNE ! Zakres przedmiotowego zamówienia opisuje przedmiar robót, natomiast dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres. UWAGA Maksymalny okres wyłączenia stacji uzdatniania wody z eksploatacji wynosi 45 dni. Okres wyłączenia stacji uzdatniania wody z eksploatacji jest jednym z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45252120-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-05-15
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie osiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości, co najmniej 200.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Posiadanego doświadczenia zawodowego W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie – min. 1 zadania polegającego na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania. b) Osób zdolnych do wykonania zamówienia W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że wykonawca dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: ? kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ? kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno ? budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości, co najmniej 200.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum wykonanie 1 zadania polegającego na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów); 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. 4. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego. Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
OKRES GWARANCJI JAKOŚCI 10,00
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 15,00
OKRES WYŁĄCZENIA STACJI UZDATNIANIA WODY Z EKSPLOATACJI 15,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

ZAŁĄCZNIKI

01_ogloszenie_bzp.pdf

02_siwz_Wilkonice

03_zal_nr_1_formularz_ofertowy

04_zal_nr_2_wzór_umowy

05_zal_nr_3_oświadczenie_wykonawcy

06_zal_nr_4_oświadczenie_wykluczenie

07_Zal_nr_5

08_zal_nr_6_grupa_kapitalowa

09_Zal_nr_7_kosztorys_ofertowy

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT: Informacja o treści złożonych ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Dostawę materiałów budowlanych w roku 2018? CZĘŚĆ I – Dostawa materiałów żeliwnych

Strzelce Wielkie, dnia 17.01.2018r.
Nr sprawy 02/12/2017

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
?Dostawę materiałów budowlanych w roku 2018?
CZĘŚĆ I – Dostawa materiałów żeliwnych

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PPH ?RAKAPOL? Sp. z o.o.
ul. Naramowicka 264A
61-601 Poznań

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 84,1 punktów zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W prowadzonym postępowaniu, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, to jest do godziny 11:00 dnia 18 grudnia 2017 roku, wpłynęły trzy oferty:
a) OFERTA NR 1: PPH ?RAKAPOL? Sp. z o.o., ul. Naramowicka 264A, 61-601 Poznań ? uzyskana liczba punktów: 84,1
b) OFERTA NR 2: SAN-GAZ ?KARDACH? Spółka Komandytowa, ul. Brzozowa 3, 63-200 Jarocin ? uzyskana liczba punktów: 56,2
c) OFERTA NR 3: Firma HAŁAS Krzysztof Hałas, ul. Jana Dekana 6F, 64-100 Leszno ? uzyskana liczba punktów: 100

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że
w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że
w prowadzonym postępowaniu oferta Firmy Hałas Krzysztof Hałas, ul. Jana Dekana 6F, 64-100 Leszno, została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

PLAN POSTĘPOWAŃ o udzielenie zamówień na 2018r.

 PLAN POSTĘPOWAŃ o udzielenie zamówień na 2018r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r. znajduje się w załączniku „Plan postępowań na 2018r.”

Plik do pobrania: plan_postepowan_na_2018r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Dostawę materiałów budowlanych w roku 2018? CZĘŚĆ II – Dostawa materiałów pozostałych 

Strzelce Wielkie, dnia 03.01.2018r.
Nr sprawy 02/12/2017

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
SAN-GAZ ?KARDACH? Spółka Komandytowa
ul. Brzozowa 3
63-200 Jarocin

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorem opisanym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W prowadzonym postępowaniu, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, to jest do godziny 11:00 dnia 18 grudnia 2017 roku, wpłynęły dwie oferty:
a) OFERTA NR 1: SAN-GAZ ?KARDACH? Spółka Komandytowa, ul. Brzozowa 3, 63-200 Jarocin ? uzyskana liczba punktów: 100
b) OFERTA NR 2: Firma HAŁAS Krzysztof Hałas, ul. Jana Dekana 6F, 64-100 Leszno ? uzyskana liczba punktów: 87

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2018.?

Strzelce Wielkie, dnia 28.12.2017r.
Nr sprawy 01/12/2017

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Technika Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 92
60-324 Poznań

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a)W kryterium: cena wybrana oferta uzyskała 60 punktów.
b)W kryterium: aspekty środowiskowe wybrana oferta uzyskała 20 punktów ? zgodnie z oświadczeniem w złożonej ofercie Wykonawca zdeklarował, że nie zamierza przy wykonywaniu zamawianej usługi rolniczo wykorzystywać ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
c)W kryterium: czas reakcji wybrana oferta uzyskała 20 punktów ? zgodnie z oświadczeniem w złożonej ofercie Wykonawca usługę wykona w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnych innych ofert.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ?Dostawę materiałów budowlanych w roku 2018? 
Informacja o treści złożonych ofert w załączeniu.
Plik do pobrania: informacja_o_tresci_zlozonych_ofert

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ?Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2018.?
Informacja o treści złożonych ofert w załączeniu.

Plik do pobrania: informacja_o_tresci_zlozonych_ofert.pdf

Odpowiedzi na pytania

dot. „Dostawa materiałów budowlanych w roku 2018”

Strzelce Wielkie, 13.12.2017r.
Nr sprawy 02/12/2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Dostawa materiałów budowlanych w roku 2018?

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ.
Zamawiający informuje, że do zamówienia publicznego pn. ?Dostawa materiałów budowlanych w roku 2018.? zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1 z dnia 11.12.2017 r.
?Zamawiający w części I wymaga aby część armatury (zasuwy, nawiertki) posiadały certyfikat RAL GSK.
Prosimy o uzupełnienie tego zapisu o zdanie: ?lub równoważne?.
Zdarza się często, że wymieniony certyfikat jest błędnie wskazywany jako formalny wyznacznik w celu otrzymania armatury z dobrą jakościową powłoką. Jednakże Certyfikat RAL GZ662 nadawany przez Towarzystwo Jakości Ochrony Antykorozyjnej Armatur w Norymberdze nie jest żadnym wiążącym certyfikatem na rynkach Unii Europejskiej, a tym bardziej w Polsce i nie jest związany z żadną normą PN-EN obowiązującą w Polsce. Jest dokumentem potwierdzającym przynależność do płatnej (ok. 100 000 zł/rok) grupy producentów opłacających udział w stowarzyszeniu, które ustaliło pewne zasady zabezpieczenia antykorozyjnego dla żeliwa i nie odnosi się do konkretnego produktu i jego jakości.
Nadanie świadectwa RAL nie polega na badaniu każdego wyrobu, lecz na badaniu technologii zabezpieczenia antykorozyjnego stosowanej w zakładzie produkcyjnym. Żądanie przez Zamawiającego tego dokumentu nie może powodować złamania zasady równości i uczciwej konkurencji co stanowi istotę przetargu nieograniczonego.
Producenci dysponują certyfikatami poświadczającymi zgodność wykonanych badań z Polskimi Normami i wytycznymi organizacji GSK w których są wymienione przeprowadzone badania i ich wyniki i takie Zamawiający powinien wymagać stąd nasz wniosek o dopisanie ?lub równoważne?.
Wielokrotnie SIWZ z wymogiem certyfikatu RAL GSK były zaskarżane do Zespołu Arbitrów (UZP), który nakazywał unieważnienie postępowania.?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zapisy w przedmiocie wymagania certyfikatu RAL GSK dla części armatury, nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot. Dostawa materiałów budowlanych w 2018 roku.

Ogłoszenie nr 630386-N-2017 z dnia 2017-12-08

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich: Dostawa materiałów budowlanych w 2018 roku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie 84 , 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (URL): www.mzwik.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Związek Gmin
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzwik.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Adres:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych w 2018 roku.
Numer referencyjny: 02/12/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w 2018 roku, odpowiadających standardom jakościowym oraz technicznym, według asortymentu zawartego w formularzu cenowym. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: (według podziału przedstawionego w formularzu cenowym): Cześć I: Dostawa materiałów żeliwnych. Część II: Dostawa materiałów pozostałych. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę wyżej wymienionych materiałów do magazynu głównego w Strzelcach Wielkich oraz do obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na obszarze gmin Krobia, Pępowo, Pogorzela (powiat Gostyń) i gminy Kobylin (powiat Krotoszyn). Dostawę materiałów budowlanych należy realizować sukcesywnie w terminie i asortymencie określonym przez Zamawiającego. 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obydwie części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w oparciu o jej wyliczenie dokonane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego (odpowiednio dla części I lub części II lub dla części I i II). Formularz cenowy należy załączyć do oferty w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku informacji). 3) Ilości materiałów budowlanych (podane w załączniku nr 1a do formularza ofertowego niniejszej SIWZ), są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zapotrzebowania z roku ubiegłego. Ostateczna ilość zakupionych materiałów uzależniona będzie od zapotrzebowania Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych wykonawcy. 4) Ilości materiałów budowlanych są wielkościami szacunkowymi, stanowią jedynie przybliżoną wielkość dostaw, która w trakcie wykonywania umowy może ulec zwiększeniu w stosunku do prognoz. Faktyczne ilości dostaw uzależnione będą wyłącznie od rzeczywistych potrzeb. Zamawiający dopuszcza więc możliwość wykorzystania prawa opcji do 10 % wartości zamówienia podstawowego. Realizacja prawa opcji może ale nie musi nastąpić. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. 5) Zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowe materiałów będących przedmiotem dostawy nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 6) Oferowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570) oraz aktów wykonawczych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilości, jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi dostarczanych materiałów. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przydatność do użytkowania każdego z oferowanych przez Wykonawcę materiałów budowlanych wymienionych w załączniku nr 1a do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Okres gwarancji wynosił będzie 12 miesięcy i będzie liczony od daty dostarczenia przez Wykonawcę poszczególnych materiałów. 7) Wykonawca uwzględni w cenie oferowanych materiałów budowlanych koszty z tytułu ich załadunku, transportu do poszczególnych miejsc wskazanych w pkt 1) oraz rozładunku.
II.5) Główny kod CPV: 44111000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44160000-9
44167000-8
44167400-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01 lub zakończenia: 2018-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących wykazania spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących wykazania spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę o złożenia następujących dokumentów: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów: 1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł (do polisy dołączyć dowód jej opłacenia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 100,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art.144 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa materiałów żeliwnych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zgodnie z formularzem cenowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44167000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-01
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa materiałów pozostałych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zgodnie z formularzem cenowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44111000-1, 44160000-9, 44167400-2, 44167000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-01
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 100,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Pliki do pobrania:

01_ogloszenie_dostawy

02_siwz_dostawa_materialow

03_zal_nr_1_formularz_ofertowy

04_zal_nr_1a_1_czesc_1_materialy_zeliwne

04_zal_nr_1a_2_czesc_2_materialy_pozostale

05_zal_nr_2_wzór_umowy

06_zal_nr_3_oswiadczenie_warunki

07_zal_nr_4_oswiadczenie_wykluczenie

08_zal_nr_5_grupa_kapitalowa

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice.? 

Ogłoszenie nr 500044014-N-2017 z dnia 16-10-2017 r.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich:
?Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice.?

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 593393-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500036166-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (url): www.mzwik.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Związek Gmin

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
?Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice.?
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
03/09/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice. Przebudowa obejmuje obiekt o wydajności (średniodobowej) 170m3/d, przy maksymalnej, dopuszczalnej produkcji rocznej wody w ilości 62 000m3, w oparciu o istniejącą studnię głębinową. Na projektowaną przebudowę składa się dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych wody o konstrukcji nadziemnej ze stali nierdzewnej wraz z izolacją i poszyciem zewnętrznym ze stali nierdzewnej koloru niebieskiego o średnicy 4,5m, na fundamencie betonowym o pojemności 100m3 każdy (w miejsce zbiorników istniejących przewidzianych do rozbiórki i demontażu) oraz orurowaniem wewnętrznym ze stali nierdzewnej i wyprowadzeniem orurowania poza obrys zbiorników z niezbędną armaturą – łącznie z zasuwami na rurociągach tłocznym, ssawnym i spustowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45252120-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579). Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia postępowania jest to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Mając na uwadze okoliczność, iż zamawiający nie może zwiększyć zaplanowanej na sfinansowanie zamówienia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Plik do pobrania: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Odpowiedź na pytanie

dot. „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice” 

Strzelce Wielkie, 03.10.2017r.
Nr sprawy 03/09/2017
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice.?

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytanie, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy:

Pytanie z dnia 02.10.2017r.
?Wnosimy o jednoznaczne określenie materiału z jakiego mają być wykonane zbiorniki retencyjne wody pitnej. Informację zawarte w projekcie są sprzeczne i nie zgodne z dokumentacją techniczną producenta. Zbiorniki ze stali nierdzewnej typ ZRP nie są pokrywane żadnymi powłokami malarskimi, jak opisuje to projekt. Wnosimy zatem o udzielenie precyzyjnej informacji, aby zapewnić równą konkurencję dla wszystkich podmiotów składających ofertę w prowadzonym postępowaniu.?

Odpowiedź:
Zamawiający informuję, że zbiorniki retencyjne wody pitnej mają być wykonane ze stali nierdzewnej, posiadającej atest PZH, bez konieczności malowania wnętrza zbiorników farbą z atestem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Odpowiedź na pytanie

dot. „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice”

Strzelce Wielkie, 29.09.2017r.
Nr sprawy 03/09/2017
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice.?

Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

Zamawiający informuje, że do zamówienia publicznego pn. ?Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice? zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 z dnia 27.09.2017r.
Wykonawca ?zwraca się na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami a w szczególności art. 38 pkt. 1, oraz art.29- ust.1 i 2, art. 30 ? ust1, 31- ust.1, o:
1. Zamianę, zapisu SIWZ w zakresie pkt. IV Termin wykonania zamówienia, a tym samym zmianę zapisu w pkt. XVII ppkt. 1 SIWZ i w projekcie umowy, oraz korekty w zakresie oceny ofert z uwagi na termin wykonania prac.
Wskazany w specyfikacji termin wykonania na 60 dni, z dodatkowa punktacją za jego skrócenie do poniżej 30 dni, jest nierealny do dotrzymania. Tak postawione warunki eliminują firmy posiadające ogromne doświadczenie w wykonywaniu stacji uzdatniania wody, oraz produkcji i montażu zbiorników magazynowania wody, ale nie produkujących urządzeń na tzw. ,,półkę?, aby każde wyprodukowane urządzenie było dostosowane pod każdym względem do potrzeb inwestora (np. usytuowanie króćców gwarantujące najprostszy sposób ich podłączenia).
W świetle powyższego, czujemy się w obowiązku złożenia wniosku o zmianę terminu wykonania prac na realny, gdyż uważamy, iż jest to działanie w interesie publicznym. Uwzględniając czas niezbędny na wyprodukowanie urządzenia, zorganizowanie ich transportu, montaż na placu budowy, oraz uwzględniając fakt zbliżającej się zimy, która może spowolnić prace montażowe i izolacyjne na placu budowy, minimalny realny termin realizacji prac wynosi 5 miesiące od daty podpisania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiocie terminu realizacji zamówienia nie ulegają zmianie, a tym samym nie ulegają zmianie również zapisy w projekcie umowy.

Pytanie 2 z dnia 28.09.2017r.
Co Zamawiający rozumie przez poszycie zewnętrzne ze stali nierdzewnej koloru niebieskiego?
Odpowiedź:
Poszycie zewnętrzne to blacha trapezowa o minimalnej wysokości fali 18 mm ze stali nierdzewnej lub aluminium w kolorze niebieskim (RAL do ustalenia ustalonym z inwestorem).

Pytanie 3 z dnia 28.09.2017r.
Czy zbiorniki mają być posadowione na istniejących fundamentach? Jakie mają one wymiary odprowadzenia rurociągów?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zbiorniki nie będą posadowione na istniejących fundamentach. Projekt fundamentów pod zbiorniki znajdują się w uzupełnionej dokumentacji projektowej ? część III branża konstrukcyjno ? budowlana.

Pytanie 4 z dnia 28.09.2017r.
Średnica ?4500 to wewnętrzna czy zewnętrzna?
Odpowiedź:
?4500 to średnica wewnętrzna zbiorników.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

MODYFIKACJA SIWZ

dot. „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice”

Strzelce Wielkie, 29.09.2017r.
Nr sprawy 03/09/2017
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ?Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice.?

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579), dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia w zakresie załączonej dokumentacji projektowej.
Uzasadnienie:
Pierwotnie załączona dokumentacja nie zawierała wszystkich informacji niezbędnych do przygotowania oferty.

W związku ze zmianami w SIWZ Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579), Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13 października 2017r. do godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi
13 października 2017r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Powyższa zmiana staje się integralną częścią SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.
Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.
Dokonana zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
W załączeniu prawidłowa dokumentacja projektowa. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał również zamiany dokumentacji projektowej w pierwotnym ogłoszeniu.


Plik do pobrania: modyfikacja_siwz
Plik do pobrania: 07_zal_nr_5
Plik do pobrania: 01a_ogloszenie_modyfikacja_bzp

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice”

Ogłoszenie nr 593393-N-2017 z dnia 2017-09-26 r.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich: Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie 84 , 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (URL): www.mzwik.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Związek Gmin
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.mzwik.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej.
Adres:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice
Numer referencyjny: 03/09/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice. Przebudowa obejmuje obiekt o wydajności (średniodobowej) 170m3/d, przy maksymalnej, dopuszczalnej produkcji rocznej wody w ilości 62 000m3, w oparciu o istniejącą studnię głębinową. Na projektowaną przebudowę składa się dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych wody o konstrukcji nadziemnej ze stali nierdzewnej wraz z izolacją i poszyciem zewnętrznym ze stali nierdzewnej koloru niebieskiego o średnicy 4,5m, na fundamencie betonowym o pojemności 100m3 każdy (w miejsce zbiorników istniejących przewidzianych do rozbiórki i demontażu) oraz orurowaniem wewnętrznym ze stali nierdzewnej i wyprowadzeniem orurowania poza obrys zbiorników z niezbędną armaturą – łącznie z zasuwami na rurociągach tłocznym, ssawnym i spustowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Przedmiarze Robót, kosztorysie ofertowym, Projekcie budowlano – wykonawczym oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. WAŻNE ! Zakres przedmiotowego zamówienia opisuje przedmiar robót, natomiast dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres. UWAGA Maksymalny okres wyłączenia stacji uzdatniania wody z eksploatacji wynosi 30 dni. Okres wyłączenia stacji uzdatniania wody z eksploatacji jest jednym z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45252120-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 60
lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie osiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości, co najmniej 200.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) posiadanie doświadczenia zawodowego: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie – min. 1 zadania polegającego na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania. b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie, że wykonawca dysponuje zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: – kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, – kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno ? budowlanej. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę do złożenia następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy , wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Do złożenia dokumentów wskazanych w pkt 1) ? 3) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt III.1.1) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości, co najmniej 200.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żądać będzie następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum wykonanie 1 zadania polegającego na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów); 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentów).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP Nr 94 1020 3121 0000 6302 0003 8927 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. 4. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego. Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
OKRES GWARANCJI JAKOŚCI 10,00
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 15,00
OKRES WYŁĄCZENIA STACJI UZDATNIANIA WODY Z EKSPLOATACJI 15,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Plik do pobrania: 01_ogloszenie_bzp
Plik do pobrania: 02_SIWZ_Wilkonice
Plik do pobrania: 03_zal_nr_1_formularz_ofertowy
Plik do pobrania: 04_zal_nr_2_wzór_umowy
Plik do pobrania: 05_zal_nr_3_oświadczenie_wykonawcy
Plik do pobrania: 06_zal_nr_4_oświadczenie_wykluczenie
Plik do pobrania: 07_Zal_nr_5
Plik do pobrania: 08_zal_nr_6_grupa_kapitalowa
Plik do pobrania: 09_Zal_nr_7_kosztorys_ofertowy
Plik do pobrania: 01a_ogloszenie_modyfikacja_bzp

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. ?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie ? budowa zbiorników retencyjnych wody? 

Strzelce Wielkie, dnia 09.06.2017r.
Nr sprawy 01/05/2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie ? budowa zbiorników retencyjnych wody?

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
HYDRO MARKO Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wojska Polskiego 139
63-200 Jarocin

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 96,91 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) W kryterium: cena wybrana oferta uzyskała 56,91 punktów.
b) W kryterium: termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy, wybrana oferta uzyskała 30 punktów ? zgodnie z oświadczeniem w złożonej ofercie Wykonawca zdeklarował, że wykona zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
c) W kryterium: okres gwarancji jakości na wykonaną inwestycję, wybrana oferta uzyskała 10 punktów ? zgodnie z oświadczeniem w złożonej ofercie Wykonawca udzielił 60-miesięcznej gwarancji na wykonaną inwestycję.

Pozostałe oferty złożone w prowadzonym postępowaniu:
a) ROSMOSIS- Wawrzyniak Sp. z o.o., Perzyce 46, 63-760 Zduny ? oferta uzyskała 49,93 pkt
b) P.P.U. PRO-MET H. Kobusiński i wspólnicy spółka jawna, ul. Borecka 29A, 63-720 Koźmin Wlkp. ? oferta uzyskała 70,00 pkt

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie ? budowa zbiorników retencyjnych wody?

Informacja o treści złożonych ofert w załączeniu.

Plik do pobrania: informacja_o_tresci_zlozonych_ofert.pdf

Odpowiedź na pytanie z dnia 17.05.2017r. nr 2

dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie ? budowa zbiorników retencyjnych wody?

Strzelce Wielkie, dnia 18.05.2017r.
Nr sprawy: 01/05/2017
Nazwa zadania: ?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie ? budowa zbiorników retencyjnych wody?

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1
Zgodnie z pkt. III Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, zakres prac obejmuje wykonanie rurociągów technologicznych i kanalizację techniczną, tymczasem w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, w pkt. 2 ?zewnętrzne rurociągi technologiczne? ujęto tylko roboty ziemne.
Czy instalacje wraz z kształtkami zostaną położone przez Zamawiającego we własnym zakresie?
Jeżeli instalacje stanowią jednak zakres do wykonania, zwracamy się o uzupełnienie kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem kształtek niezbędnych do ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres aniżeli przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Zakres prac związanych
z zamówieniem publicznym obejmuje wyłącznie budowę zbiorników z wyprowadzeniem rurociągów poza obrys terenu utwardzonego wokół zbiorników wraz z zasuwami.
Rurociągi technologiczne znajdują się w poz. 12 działu 1 kosztorysu ofertowego, tzn. kalkulacja własna zbiorników wraz z rurociągami: ?Dostawa i montaż zbiorników ze stali nierdzewnej
o V=150m3 (inox) wraz z izolacją i poszyciem zewnętrznym ze stali nierdzewnej koloru niebieskiego oraz orurowaniem wewnętrznym ze stali nierdzewnej i wyprowadzeniem orurowania poza obrys zbiorników z niezbędną armaturą – łącznie z zasuwami DN150 na rurociągach tłocznym, ssawnym
i spustowym?.
Dział 2 poz. 13 – 18 kosztorysu ofertowego dotyczy robót ziemnych dotyczących powyższych rurociągów.
Zgodnie z powyższym instalacje wraz z kształtkami oraz zasuwami leżą w gestii wykonawcy. Pozostałe instalacje ? od zasuw do Stacji Uzdatniania Wody ? leżą w gestii zamawiającego.
Zamawiający informuje, że przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 2
W Projekcie budowlano-wykonawczym, branża sanitarna, pkt. 7 ?Zbiorniki wyrównawcze?, widnieje zapis: ?Zbiornik ze stali nierdzewnej ? inox, zabezpieczony zostanie wewnętrznie farbą z atestem PZH przeznaczoną do kontaktu z wodą pitną?.
Informacja ta powielana jest w innych miejscach dokumentacji projektowej. Ponieważ w praktyce, najczęściej zbiorniki ze stali nierdzewnej nie są dodatkowo malowane, zwracamy się o wyjaśnienie, czy rzeczywiście zbiorniki należy zabezpieczyć zgodnie z opisaną w projekcie technologią.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników ze stali nierdzewnej, posiadających atest PZH, bez konieczności malowania wnętrza zbiorników farbą z atestem.

Pytanie 3
W Projekcie budowlano-wykonawczym, branża sanitarna, pkt. 7 ?Zbiorniki wyrównawcze?, przewiduje się zabudowę zasuwy z napędem elektrycznym, czy zasuwa ta wchodzi w zakres prac objętych przetargiem?
Jeśli tak, zwracamy się o uzupełnienie kosztorysu ofertowego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zasuwa z napędem elektrycznym nie wchodzi w zakres prac objętych niniejszym zamówieniem publicznym.

Pytanie 4
Wskazany w specyfikacji termin wykonania 60 dni jest nierealny do wykonania. Tak postawione warunki eliminują firmy posiadające ogromne doświadczenie w produkowaniu zbiorników retencyjnych, ale nie produkujących ich tzw. ?półkę?, tak aby każde wyprodukowane urządzenia były dostosowane pod każdym względem do potrzeb inwestora (np. usytuowanie króćców gwarantujące najprostszy sposób ich podłączenia).
Niektóre prace leżące w zakresie przetargowym, po wykonaniu narzucają przerwy technologiczne, np. po wykonaniu fundamentów pod zbiorniki magazynowania wody konieczne jest ich sezonowanie przez co najmniej 7 dni.
Zwracamy się o zmianę terminu wykonania do 90 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia w przedmiocie terminu realizacji zamówienia nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Odpowiedź na pytanie z dnia 17.05.2017r. nr 2

dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie ? budowa zbiorników retencyjnych wody?

Strzelce Wielkie, dnia 18.05.2017r.
Nr sprawy: 01/05/2017
Nazwa zadania: ?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie ? budowa zbiorników retencyjnych wody?

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1
Zgodnie z pkt. III Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, zakres prac obejmuje wykonanie rurociągów technologicznych i kanalizację techniczną, tymczasem w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, w pkt. 2 ?zewnętrzne rurociągi technologiczne? ujęto tylko roboty ziemne.
Czy instalacje wraz z kształtkami zostaną położone przez Zamawiającego we własnym zakresie?
Jeżeli instalacje stanowią jednak zakres do wykonania, zwracamy się o uzupełnienie kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem kształtek niezbędnych do ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres aniżeli przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Zakres prac związanych
z zamówieniem publicznym obejmuje wyłącznie budowę zbiorników z wyprowadzeniem rurociągów poza obrys terenu utwardzonego wokół zbiorników wraz z zasuwami.
Rurociągi technologiczne znajdują się w poz. 12 działu 1 kosztorysu ofertowego, tzn. kalkulacja własna zbiorników wraz z rurociągami: ?Dostawa i montaż zbiorników ze stali nierdzewnej
o V=150m3 (inox) wraz z izolacją i poszyciem zewnętrznym ze stali nierdzewnej koloru niebieskiego oraz orurowaniem wewnętrznym ze stali nierdzewnej i wyprowadzeniem orurowania poza obrys zbiorników z niezbędną armaturą – łącznie z zasuwami DN150 na rurociągach tłocznym, ssawnym
i spustowym?.
Dział 2 poz. 13 – 18 kosztorysu ofertowego dotyczy robót ziemnych dotyczących powyższych rurociągów.
Zgodnie z powyższym instalacje wraz z kształtkami oraz zasuwami leżą w gestii wykonawcy. Pozostałe instalacje ? od zasuw do Stacji Uzdatniania Wody ? leżą w gestii zamawiającego.
Zamawiający informuje, że przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 2
W Projekcie budowlano-wykonawczym, branża sanitarna, pkt. 7 ?Zbiorniki wyrównawcze?, widnieje zapis: ?Zbiornik ze stali nierdzewnej ? inox, zabezpieczony zostanie wewnętrznie farbą z atestem PZH przeznaczoną do kontaktu z wodą pitną?.
Informacja ta powielana jest w innych miejscach dokumentacji projektowej. Ponieważ w praktyce, najczęściej zbiorniki ze stali nierdzewnej nie są dodatkowo malowane, zwracamy się o wyjaśnienie, czy rzeczywiście zbiorniki należy zabezpieczyć zgodnie z opisaną w projekcie technologią.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników ze stali nierdzewnej, posiadających atest PZH, bez konieczności malowania wnętrza zbiorników farbą z atestem.

Pytanie 3
W Projekcie budowlano-wykonawczym, branża sanitarna, pkt. 7 ?Zbiorniki wyrównawcze?, przewiduje się zabudowę zasuwy z napędem elektrycznym, czy zasuwa ta wchodzi w zakres prac objętych przetargiem?
Jeśli tak, zwracamy się o uzupełnienie kosztorysu ofertowego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zasuwa z napędem elektrycznym nie wchodzi w zakres prac objętych niniejszym zamówieniem publicznym.

Pytanie 4
Wskazany w specyfikacji termin wykonania 60 dni jest nierealny do wykonania. Tak postawione warunki eliminują firmy posiadające ogromne doświadczenie w produkowaniu zbiorników retencyjnych, ale nie produkujących ich tzw. ?półkę?, tak aby każde wyprodukowane urządzenia były dostosowane pod każdym względem do potrzeb inwestora (np. usytuowanie króćców gwarantujące najprostszy sposób ich podłączenia).
Niektóre prace leżące w zakresie przetargowym, po wykonaniu narzucają przerwy technologiczne, np. po wykonaniu fundamentów pod zbiorniki magazynowania wody konieczne jest ich sezonowanie przez co najmniej 7 dni.
Zwracamy się o zmianę terminu wykonania do 90 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia w przedmiocie terminu realizacji zamówienia nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Odpowiedź na pytanie z dnia 15.05.2017r. nr 1

dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie ? budowa zbiorników retencyjnych wody?

Strzelce Wielkie, dnia 17.05.2017r.
Nr sprawy: 01/05/2017
Nazwa zadania: ?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie ? budowa zbiorników retencyjnych wody?

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1
Wykonując podłączenie projektowanych zbiorników do istniejącej infrastruktury, zgodnie
z załączonym do projektu schematem technologicznym (rys. nr 4), mimo odcięcia napływu wody do zbiorników istniejących po ich napełnieniu, podniesienie lustra wody w zbiornikach projektowanych spowoduje przepływ wody ze zbiorników projektowanych do zbiorników istniejących (odpływy zbiorników połączone są rurociągiem ssawnym pompowni), co doprowadzi do odpływu wody przelewem awaryjnym istniejących zbiorników i uniemożliwi napełnienie projektowanych zbiorników.
W związku z powyższym, prosimy o określenie w jaki sposób Zamawiający przewiduje usunięcie wady projektu w trakcie realizacji zadania.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres aniżeli przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Zakres prac związanych
z zamówieniem publicznym obejmuje wyłącznie budowę zbiorników z wyprowadzeniem rurociągów poza obrys terenu utwardzonego wokół zbiorników. Pozostałe podłączenie nowowybudowanych zbiorników pozostaje w gestii zamawiającego.

Pytanie 2
W projekcie umieszczono zapis o konieczności malowania wnętrza zbiorników:
?Zbiornik ze stali nierdzewnej – inox, zabezpieczony zostanie wewnętrznie farbą z atestem PZH przeznaczoną do kontaktu z wodą pitną.?.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników posiadających atest PZH, ze stali nierdzewnej
z atestem PZH, bez konieczności malowania wnętrza zbiorników farbą z atestem?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników ze stali nierdzewnej, posiadających atest PZH, bez konieczności malowania wnętrza zbiorników farbą z atestem.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ph. ?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie ? budowa zbiorników retencyjnych wody?

Ogłoszenie nr 506547-N-2017 z dnia 2017-05-11 r.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich: ?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie ? budowa zbiorników retencyjnych wody?

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) – 0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający – Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania – Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających – Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie 84 , 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (URL): www.mzwik.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić): Związek Gmin
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) – Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Tak – www.mzwik.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem – Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie – Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: – Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: – Nie
Ofertę składa się w formie pisemnej.
Adres:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne – Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie ? budowa zbiorników retencyjnych wody?
Numer referencyjny: 01/05/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny – Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: – Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie ? budowa zbiorników retencyjnych wody. Przebudowa obejmuje obiekt o wydajności (średniodobowej) 700m3/d, przy maksymalnej, dopuszczalnej produkcji rocznej wody w ilości 255 500m3, w oparciu o istniejące studnie głębinowe. Na projektowaną przebudowę składają się: 1) 2 zbiorniki wyrównawcze wody o konstrukcji nadziemnej ze stali nierdzewnej, średnicy 4,5m, na fundamencie betonowym, o pojemności 150m3 każdy, z orurowaniem, powierzchnia zabudowy 15,9m2 ? jeden zbiornik, 2) rurociągi technologiczne (międzyobiektowe) wody uzdatnionej łączące zbiorniki wyrównawcze z budynkiem stacji, z rur ciśnieniowych PEHD średnicy 160mm, 3) kanalizacja technologiczna przelewu i spustu wody ze zbiorników, z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji technologicznej, z rur kanalizacyjnych PVC średnicy 160mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia: – przedmiar robót, – dokumentacja projektowa, – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, – kosztorys ofertowy. UWAGA ! Postępowanie nie dotyczy pozycji z dokumentacji dot. zasilania energetycznego.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: – Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
w dniach: 60
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 400.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji, osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, kierownikami robót posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji – Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł (do polisy dołączyć dowód jej opłacenia).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: – Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP nr rachunku: 94 1020 3121 0000 6302 0003 z adnotacją: „Wadium – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie ? budowa zbiorników retencyjnych wody?. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko? wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: – Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: – Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: – Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: – Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: – Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: – Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA OFERTY 60
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA OD DNIA PODPISANIA UMOWY 30
OKRES GWARANCJI JAKOŚCI NA WYKONANĄ INWESTYCJĘ 10
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) – Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: – Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-26 , godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): – Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Oferta musi być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Plik do pobrania: 01_ogloszenie_bzp.pdf
Plik do pobrania: 02_siwz.pdf
Plik do pobrania: 03_zal_nr_1_formularz_ofertowy.doc
Plik do pobrania: 04_zal_nr_2__oswiadczenie_wykonawcy.doc
Plik do pobrania: 05_zal_nr_3__oswiadczenie_wykluczenie.doc
Plik do pobrania: 06_zal_nr_4__wzor_umowy.doc
Plik do pobrania: 07_zal_nr_5__grupa_kapitalowa.doc
Plik do pobrania: 08_zal_nr_6_kosztorys_ofertowy.zip
Plik do pobrania: 09_zal_nr_7_projekt_przedmiar_stwiorb.zip

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. ?Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego?

Strzelce Wielkie, dnia 19.04.2017r.
Nr sprawy 02/02/2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
?Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego?

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
SMEKTAŁA Sp.z o.o.
ul.Poznańska 6
64-100 Leszno

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 80 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a)W kryterium: cena wybrana oferta uzyskała 60 punktów.
b)W kryterium: termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy, wybrana oferta uzyskała 20 punktów ? zgodnie z oświadczeniem w złożonej ofercie Wykonawca zdeklarował, że wykona zamówienie publiczne w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy
c)W kryterium: dodatkowy okres gwarancji na części mechaniczne oferowanego samochodu bez limitu kilometrów, wybrana oferta uzyskała 0 punktów ? zgodnie z oświadczeniem
w złożonej ofercie Wykonawca udzielił 24-miesięcznej gwarancji na usterki mechaniczne bez limitu kilometrów.

W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnych innych ofert.

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego.

Informacja o treści złożonych ofert w załączeniu.

Plik do pobrania: informacja_o_tresci_zlozonych_ofert.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

p.n. ?Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego?

Ogłoszenie nr 46273 – 2017 z dnia 2017-03-17 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (URL): www.mzwik.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Gmin
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.mzwik.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej.
Adres:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ?Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego?
Numer referencyjny: 02/02/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o parametrach: – samochód dostawczy typu furgon, nowy, rok produkcji 2017, – silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min. 130 KM, maksymalny moment obrotowy 320 Nm, rozrząd na łańcuchu, silnik pojemności 2299 cm3, skrzynia biegów manualna 6 biegowa + bieg wsteczny, – maksymalne średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym – 8,2 l/100 km, – maksymalna emisja dwutlenku węgla w g/km (w cyklu mieszanym) – 212 g/km, – dopuszczalna emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi minimum Europejskiego Standardu Emisji Spalin EURO6, wyznaczone według procedur ustalonych dla celów badań homologacyjnych, – napęd na przód, – układ stabilizacji toru jazdy ESP, – układ ABS, – układ zapobiegający poślizgowi przy ruszaniu, – kabina pojedyncza 3-osobowa, – dopuszczalna masa całkowita 3.500 kg, – dopuszczalna długość całkowita pojazdu nie może być mniejsza niż 5000 mm, ale nie więcej niż 5600 mm, – długość przestrzeni ładunkowej nie może być mniejsza niż 3000 mm, – ładowność użytkowa nie mniej niż 1300 kg, ale nie więcej niż 1600 kg, – wysokość wewnętrzna przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1700 mm, ale nie więcej niż 1950 mm, – klimatyzacja – minimum manualna w kabinie pasażerskiej, – układ kierowniczy ze wspomaganiem, – kolor niebieski, – fabryczny kulisty hak holowniczy, – drabinka na tylnych drzwiach, – aluminiowy bagażnik dachowy do przewóz rur długości od 3 m do 6 m z podwójnym podestem, – drzwi boczne prawe odsuwane z szybą stałą, – drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane pod kątem 180o, – niezależne oświetlenie przedziału ładunkowego, – wodoodporna, zmywalna i gładka podłoga w przestrzeni ładunkowej, – pokrowce na fotele kierowcy i pasażerów, dywany gumowe w kabinie, – okres gwarancji na perforacje blach min. 6 lat i powłokę lakierniczą min. 2 lata, – okres gwarancji na usterki mechaniczne min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów, – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, – fabryczne radio z odtwarzaczem CD, USB, – fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową oraz z podłokietnikiem, – komputer pokładowy, – zamek centralny i alarm, – szyby odsuwane elektrycznie w kabinie, – koła 16 cali + pełnowymiarowe kołpaki, – chlapacze kół, – samochód wyposażony w opony na sezon letni i dodatkowy komplet opon na sezon zimowy, – światła przeciwmgłowe (przód i tył), – koło zapasowe, – lusterka boczne regulowane elektrycznie, – poduszka powietrzna kierowcy, – zestaw głośnomówiący bluetooth, – wzmocnione tylne zawieszenie (poduszki powietrzne, pompowane niezależnie), – 2 mini belki sygnalizacyjne LED o wymiarach: długość w przedziale 26-28 cm, wysokość maks. 5,5 cm, zamontowane z przodu i z tyłu samochodu w linii środkowej lub po stronie kierowcy.
II.5) Główny kod CPV: 34100000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 45
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane posiadanie zezwolenia, koncesji, licencji.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełniania tego warunku wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W tym zakresie Zamawiający nie określa warunków do spełnienia przez wykonawcę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy 20
dodatkowy okres gwarancji na części mechaniczne oferowanego samochodu bez limitu kilometrów 20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji tak
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Plik do pobrania: 01_ogloszenie_bzp.pdf
Plik do pobrania: 02_siwz.pdf
Plik do pobrania: 03_zal_nr_1_formularz_ofertowy.doc
Plik do pobrania: 04_zal_nr_2_oswiadczenie.doc
Plik do pobrania: 05_zal_nr_3_oswiadczenie_wykluczenie.doc
Plik do pobrania: 06_zal_nr_4_umowa_projekt.pdf
Plik do pobrania: 07_zal_nr_5_grupa_kapitalowa.doc

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu na: ?Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017? 

Strzelce Wielkie, dnia 21.12.2016r.
Nr sprawy 01/12/2016

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
?Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017?

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu na:

?Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017?

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Konsorcjum firm w skład którego wchodzą:
1) Technika sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań ? Lider Konsorcjum
2) P.W. Krzysztof Dobrzański ul. Jana Żupańskiego 12/18, 61-572 Poznań ? Członek Konsorcjum

Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) W kryterium cena wybrana oferta uzyskała 60 punktów.
b) W kryterium: aspekty środowiskowe uzyskała 20 punktów ? zgodnie z oświadczeniem w złożonej ofercie Wykonawca nie zamierza przy wykonywaniu usługi rolniczo wykorzystywać ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
c) W kryterium: czas reakcji uzyskała 20 punktów ? zgodnie z oświadczeniem w złożonej ofercie Wykonawca zdeklarował wykonanie usługi w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnych innych ofert.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu na: ?Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017?

Strzelce Wielkie, dnia 21.12.2016r.
Nr sprawy 02/12/2016

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
?Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017?

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu na:

?Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017?

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
FIRMA HAŁAS Krzysztof Hałas, ul. Jana Dekana 6F, 64-100 Leszno

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostałe oferty złożone w prowadzonym postępowaniu:
a) San-Gaz „KARDACH” Spółka Komandytowa, 63-200 Jarocin ul. Brzozowa 3 ? oferta
uzyskała 94 pkt
b) Rurex Sp. z o.o. Oddział Skórzewo, ul. Malwowa 158a, 60-185 Skórzewo ? oferta
uzyskała 93 pkt
c) PPH ?RAKAPOL? Sp. z o.o., ul. Naramowicka 264A, 61-601 Poznań ? oferta uzyskała 92 pkt

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - dostawy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017?

Strzelce Wielkie, dnia 16.12.2016r.
Nr sprawy 02/12/2016

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017?

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm.) Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 465 665,70 zł brutto

W terminie do dnia 16.12.2016r. złożono następujące oferty:

oferta nr 1
Rurex Sp. z o.o.
Oddział Skórzewo
ul. Malwowa 158a
60-185 Skórzewo
Tel. 61 894 60 45
Fax 51 814 37 51
e-mail: rurexpoznan@rurex.pl

oferta nr 2
PPH ?RAKAPOL? Sp. z o.o.
ul. Naramowicka 264A
61-601 Poznań
Tel 61 822 78 85
Fax 61 825 70 41
e-mail: rakapol@rakapol.pl

oferta nr 3
Firma HAŁAS Krzysztof Hałas
ul. Jana Dekana 6F
Tel 65 526 87 25
Fax 65 526 90 07
e-mail: biuro@firmahalas.pl

oferta nr 4
SAN-GAZ ?KARDACH?
Spółka Komandytowa
ul. Brzozowa 3
63-200 Jarocin
Tel 62 747 76 03
Fax 62 747 76 02
e-mail: sangaz@wp.pl

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - usługi

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017?

Strzelce Wielkie, dnia 16.12.2016r.
Nr sprawy 01/12/2016

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017?

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm.) Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 312.303,60 zł brutto

W terminie do dnia 16.12.2016r. złożono następujące oferty:

oferta nr 1
Konsorcjum:
Lider Konsorcjum:
TECHNIKA Sp z o.o.
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
technika@btechnika.pl
tel. 61 861 61 88
fax 61 610 03 68
Członek Konsorcjum:
P.W. Krzysztof Dobrzański
ul. Jana Żupańskiego 12/18
61-572 Poznań

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Modyfikacja SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ?Dostawę materiałów budowlanych w roku 2017?.

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U z 2015r, poz.2164 z późn.zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza cenowego będącego załącznikiem nr 1a do formularza ofertowego w ten sposób, że w miejsce dotychczasowej treści Nazwy materiału pkt 16 wprowadza się w tym punkcie następującą treść: ?Hydrant nadziemny DN 80 L-1900-2150, wydajność hydrantu 10 dm3/s, kolumna – stal ocynkowana ogniowo, gumowy tłok hydrantu, rura trzpieniowa min 1″, żeliwo sferoidalne?, natomiast w miejsce dotychczasowej treści Nazwy materiału pkt 17 wprowadza się w tym punkcie następującą treść: ?Hydrant podziemny DN 80 L-800-1250, wydajność hydrantu 10 dm3/s, kolumna – stal ocynkowana ogniowo, gumowy tłok hydrantu, rura trzpieniowa min 1″, żeliwo sferoidalne?.

Powyższa zmiana staje się integralną częścią SIWZ.

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Dokonana zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Plik do pobrania: modyfikacja_siwz.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

p.n. „Dostawa materiałów budowlanych w roku 2017”

Ogłoszenie nr 362642 – 2016 z dnia 2016-12-08 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (URL): www.mzwik.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Gmin
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.mzwik.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Adres:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 636-820 Piaski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych w roku 2017.
Numer referencyjny: 02/12/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w 2017 roku, odpowiadających standardom jakościowym oraz technicznym, według asortymentu zawartego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę wyżej wymienionych materiałów do magazynu głównego w Strzelcach Wielkich oraz do obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na obszarze gmin Krobia, Pępowo, Pogorzela, powiat Gostyń i gminy Kobylin powiat Krotoszyn. Dostawę materiałów budowlanych należy realizować sukcesywnie w terminie i asortymencie określonym przez Zamawiającego. 2.Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w oparciu o jej wyliczenie dokonane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego. Formularz cenowy należy załączyć do oferty w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku informacji). 3.Podane w załączniku nr 1a do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, ilości materiałów budowlanych są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zapotrzebowania z roku ubiegłego. Ostateczna ilość zakupionych materiałów uzależniona będzie od zapotrzebowania Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych wykonawcy. 4.Zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowe materiałów będących przedmiotem dostawy nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 5.Oferowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 883 z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilości, jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi dostarczanych materiałów. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przydatność do użytkowania każdego z oferowanych przez Wykonawcę materiałów budowlanych wymienionych w załączniku nr 1a do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Okres gwarancji wynosił będzie 12 miesięcy i będzie liczony od daty dostarczenia przez Wykonawcę poszczególnych materiałów. 6.Wykonawca uwzględni w cenie oferowanych materiałów budowlanych koszty z tytułu ich załadunku, transportu do poszczególnych miejsc wskazanych w pkt 3.1. oraz rozładunku. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zamawianych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały i urządzenia gwarantujące wykonanie dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w w/w opisie, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
II.5) Główny kod CPV:
Dodatkowe kody CPV:44111000-1, 44160000-9, 44167000-8, 44167400-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących wykazania spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest wykazanie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000,- zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących wykazania spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200.000,- zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji tak
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art.144 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/12/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Plik do pobrania: 01_ogloszenie_bzp.pdf
Plik do pobrania: 02_siwz_materialy.pdf
Plik do pobrania: 03_zal_nr_1_formu_ofert.doc
Plik do pobrania: 04_zal_nr_1a_formu_cenowy.xls
Plik do pobrania: 05_zal_nr_2.doc
Plik do pobrania: 06_zal_nr_3.doc
Plik do pobrania: 07_zal_nr_4_umowa.pdf

PLAN POSTĘPOWAŃ

o udzielenie zamówień na 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r. znajduje się w załączniku „Plan postępowań na 2017r.”

Plik do pobrania: plan_postepowan_na_2017r._08.12.2016r..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

p.n. „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017.”

Ogłoszenie nr 361359 – 2016 z dnia 2016-12-07 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie 84, 63820 Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail Piasecki@mzwikstrzelce.pl, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (URL): www.mzwik.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Gmin
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.mzwik.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Adres:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji W Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017.
Numer referencyjny: 01/12/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca odbiór i zagospodarowanie w 2017r.: 1.1.1 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o uwodnieniu ok. 80% w ilości ok. 1 350 Mg (kod odpadu 19 08 05) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Kobylin 400 Mg OŚ Pępowo 570 Mg (w tym 10 Mg z OŚ Gogolewo) OŚ Pogorzela 380 Mg 1.1.2 skratek w ilości ok. 33 Mg (kod odpadu 19 08 01) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Gogolewo 2 Mg OŚ Kobylin 17 Mg OŚ Pępowo 8 Mg OŚ Pogorzela 6 Mg 1.1.3 zawartości piaskowników w ilości ok. 25 Mg (kod odpadu 19 08 02) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Kobylin 6 Mg OŚ Pępowo 6 Mg OŚ Pogorzela 13 Mg 1.1.4 odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w ilości ok. 50 Mg (kod odpadu 20 03 06) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Pępowo 50 Mg Podane powyżej ilość komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych, są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. 1.2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 1.2.1 Zagospodarowanie odebranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników (piasku) oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1.2.2 W przypadku zamiaru Wykonawcy rolniczego wykorzystania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, Wykonawca po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest: – poddać badaniom glebę przed zastosowaniem na niej odebranego ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, – przedstawić Zamawiającemu wyniki wymienionego powyżej badania gleby oraz informację o dawkach ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, które można zastosować na gruntach przeznaczonych przez Wykonawcę do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia i znajdujących się w jego dyspozycji, a także inne dane wymagane na podstawie obowiązujących przepisów. Do określenia przez Wykonawcę dawek ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, które będzie mógł zastosować na gruntach przeznaczonych przez niego do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia i znajdujących się w jego dyspozycji, Zamawiający udostępni Wykonawcy przeprowadzone przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015r. Nr. 257) raz na 6 miesięcy badania osadów ściekowych z: a) Oczyszczalni Ścieków w Pępowie, b) Oczyszczalni Ścieków w Pogorzeli, c) Oczyszczalni Ścieków w Gogolewie, d) Oczyszczalni Ścieków w Kobylinie. 1.2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru: a) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli bezpośrednio z podajnika ślimakowego w stacji zagęszczania i odwadniania osadu, w sposób ciągły, poprzez dostarczenie w powyższym celu kontenera lub naczepy samochodowej do załadunku. Dostawa i odbiór kontenerów lub naczep samochodowych odbywać się będzie jeden raz w ciągu dnia roboczego (w sytuacjach awaryjnych możliwy będzie także odbiór osadów gromadzonych na składowisku osadów). W celu uniknięcia nieporozumień i niejasności Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej każdej oczyszczalni ścieków przed przystąpieniem do przetargu: b) skratek gromadzonych w pojemnikach 0,12 m3 z terenu oczyszczalni ścieków w Gogolewie, Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym, c) zawartości piaskowników gromadzonych w pojemnikach 0,12 m3 z terenu oczyszczalni ścieków w Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym, d) odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z terenu oczyszczalni ścieków w Pępowie, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym. 1.2.4. Każdorazowy odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną na karcie przekazania odpadu przygotowanej w dwóch egzemplarzach przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014r. poz. 1973). 1.2.5. Ustalenie ilości odbieranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych odbywać się będzie za pomocą obmiaru wyrażonego w m3 i przeliczenia przy użyciu poniższych wskaźników na Mg: osad 1 m3 = 1,16 Mg skratki 1 m3 = 1,20 Mg zawartość piaskowników 1 m3 = 1,35 Mg odpady ze studzienek kanalizacyjnych 1 m3 = 1,50 Mg 1.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania odebranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych przy użyciu własnego sprzętu wskazanego w wydanej Wykonawcy przez właściwe organy decyzji o zezwoleniu na prowadzenie zbierania odpadów oraz transport odpadów i przetwarzanie odpadów bądź innych odpowiednich decyzji zgodnych z przepisami. 1.2.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbiór, w tym załadunek i transport oraz za zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych. Do wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zastosowanie mają następujące przepisy: a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 ze zm.), b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2016r., poz. 672 ze zm.), c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015r. poz. 257), d) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973). Na potwierdzenie braku obecności w objętych przedmiotem zamówienia osadach ściekowych bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, Zamawiający udostępnia: a) Sprawozdanie Nr 2016/09/2016/F/1 z badań osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Pępowie przeprowadzonych w dniu 05.10.2016r., b) Sprawozdanie Nr 15/09/2016/F/1 z badań osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Pogorzeli przeprowadzonych w dniu 08.09.2016r., c) Sprawozdanie Nr 15/09/2016/F/2 z badań osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Gogolewie przeprowadzonych w dniu 08.09.2016r., d) Sprawozdanie Nr 2016/09/2016/F/2 z badań osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kobylinie przeprowadzonych w dniu 05.10.2016r.
II.5) Główny kod CPV: 90533000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów ? szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Piaskowniki, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych; b) zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r., poz. 21), w zakresie; – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych; c) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r., poz. 21), w zakresie; – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji gdy zamiast wykazania posiadania zezwoleń wymienionych powyżej w lit. a i b Wykonawca wykaże, że posiada: a) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie; – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub b) pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r, poz.672 ze zm.) w zakresie: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub c) koncesję na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016r., poz. 1131 ze zm.) obejmujące: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub d) zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.1136 ze zm.) w zakresie: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub inne odpowiednie zezwolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 1.000 Mg w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł (do polisy dołączyć dowód jej opłacenia). 2) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Piaskowniki, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych; 3) zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r., poz. 21), w zakresie; – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych; 4) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r., poz. 21), w zakresie; – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku zamiast decyzji wymienionych w lit. 2) i 3) można przedłożyć: 1) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie; – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub 2) pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, w zakresie: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub 3) koncesję na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze, obejmujące: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub 4) zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, w zakresie: – 19 08 05 Osady ściekowe, – 19 08 01 Skratki, – 19 08 02 Zawartość piaskowników, – 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) Wykaz co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 1.000 Mg , wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie , przy czy dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? oświadczenie wykonawcy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
aspekty środowiskowe 20
czas reakcji 20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji tak
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Nie ulegają zmianie ceny netto podane w ofercie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 16/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Plik do pobrania: 01_ogloszenie_bzp.pdf
Plik do pobrania: 02_siwz_osady.pdf
Plik do pobrania: 03_zal_nr_1_do_siwz.doc
Plik do pobrania: 04_zal_nr_2_do_siwz.doc
Plik do pobrania: 05_zal_nr_2a_do_siwz.doc
Plik do pobrania: 06_zal_nr_3_do_siwz.doc
Plik do pobrania: 07_zal_nr_4_do_siwz_umowa.pdf
Plik do pobrania: 08_zal_nr_5_do_siwz_os_pepowo.pdf
Plik do pobrania: 09_zal_nr_6_do_siwz_os_pogorzela.pdf
Plik do pobrania: 10_zal_nr_7_do_siwz_os_gogolewo.pdf
Plik do pobrania: 11_zal_nr_8_do_siwz_os_kobylin.pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w m.Pępowo metodą bezwykopową?

Strzelce Wielkie, dnia 26.08.2016 r.
Nr sprawy 04/06/2016

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu na:

?Renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w m.Pępowo metodą bezwykopową?

wybrano ofertę Wykonawcy:

Cons Control System Marcin Kupiec ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk

Uzasadnienie wyboru: oferta wybrana przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny , kryterium termin wykonania oraz kryterium gwarancja jakości. W kryterium cena ( 1.812.557,30 PLN) wybrana oferta uzyskała 60 punktów, w kryterium: termin wykonania ? 30 punktów, w kryterium gwarancja jakości ? 10 punktów. Razem 100 punktów.

Pozostałe oferty:
BLEJKAN S.A. ul.Transportowa 25, 70-715 Szczecin ? oferta uzyskała 49,42 pkt w kryterium cena (2.200.470 PLN), w kryterium termin wykonania ? 30 punktów, w kryterium gwarancja jakości ? 10 punktów. Razem 89,42 punktów.

Otrzymują:
1) Cons Control System Marcin Kupiec ul.Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk
2) BLEJKAN S.A.ul.Transportowa 25, 70-715 Szczecin

Odpowiedź na pytania z dnia 29.07.2016 r.

Dot. przetargu na renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w Pępowie metodą bezwykopową

Strzelce Wielkie, 04.08.2016 r.
Nr sprawy Nr 04/06/2016

Pytania: nr 1, 2, 10 i 11
Pytanie nr 1. ?W zakresie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej, Zamawiający proponuje jedynie wykorzystanie systemu rękawa termoutwardzalnego o strukturze absorbującej żywice epoksydowe przy jednoczesnym spełnieniu wymagań i prowadzenia robót zgodnie z przywołanymi normami, w szczególności PN-EN ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1.
Obowiązujące polskie normy PN-EN ISO 11296-1 ?Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 1: Postanowienia ogólne?, PN-EN ISO 11296-4 ?Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej ? Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu? nie przewiduje ograniczenia ani sposobu utwardzenia, ani rodzaju wykładziny, z której wykonany jest rękaw.
Zastosowanie rękawów systemu rękawa termoutwardzalnego o strukturze absorbującej żywice epoksydowe skutkuje koniecznością zastosowania grubszej ścianki rękawa, a tym samym nieco większego przewężenia kanału, w porównaniu z grubością ścianki w przypadku rękawów z włókna szklanego, co ma związek z modułem sprężystości obu materiałów.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dla zadania renowacji kanałów przy pomocy rękawa zgodnego z PN-EN ISO 11296-4, w którym nośnikiem jest włókno szklane (o standardzie włókien min. E-CR lub Advantex) nasączone w warunkach fabrycznych żywicą poliestrową utwardzaną przy pomocy promieni UV?
Realizacje prowadzonych robót renowacyjnych przy zastosowaniu rękawów szklanych nasączonych żywicami poliestrowymi i utwardzonych promieniowaniem UV zakończyły się pełnym powodzeniem i pozytywnymi odbiorami wykonanych robót, co potwierdzają referencje.?

Pytanie nr 2. ?W związku z zamieszczonym w punkcie III Opis przedmiotu Zamówienia ppkt. 1 i ppkt. 3.2. wymogiem zastosowania rękawów termoutwardzalnych z zastosowaniem żywic epoksydowych zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zastosowania w ramach przedmiotowego postępowania rękawów termoutwardzalnych nasączonych żywicami poliestrowymi zgodnych z normami PN-EN ISO 11296-1 i PN-EN ISO 11296-4.
W zakresie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej, Zamawiający proponuje jedynie wykorzystanie systemu rękawa termoutwardzalnego o strukturze absorbującej żywice epoksydowe przy jednoczesnym spełnieniu wymagań i prowadzenia robót zgodnie z przywołanymi normami, w szczególności PN-EN ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1.
Obowiązujące polskie normy PN-EN ISO 11296-1 ?Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 1: Postanowienia ogólne?, PN-EN ISO 11296-4 ?Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej ? Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu? nie przewiduje ograniczenia ani sposobu utwardzenia, ani rodzaju wykładziny, z której wykonany jest rękaw.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dla zadania renowacji kanałów przy pomocy rękawa zgodnego z PN-EN ISO 11296-4, w którym nośnikiem jest włóknina filcowa nasączone w warunkach fabrycznych żywicą poliestrową utwardzaną przy pomocy gorącej wody lub pary wodnej?
Realizacje prowadzonych robót renowacyjnych przy zastosowaniu rękawów filcowych nasączonych żywicami poliestrowymi i utwardzonych gorącą wodą lub parą wodną zakończyły się pełnym powodzeniem i pozytywnymi odbiorami wykonanych robót, co potwierdzają referencje.?

Pytanie nr 10. ?W zakresie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań i prowadzenia robót zgodnie z przywołanymi normami, w szczególności PN-EN ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1.
W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do realizacji robót rękawów filcowych ze szwem, jako w pełni spełniających wymagania wymienionych przez Zamawiającego norm.?

Pytanie nr 11. ?W zakresie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań i prowadzenia robót zgodnie z przywołanymi normami, w szczególności PN-EN ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1.
W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu zastosowania żywic barwionych, ponieważ zgodnie z wyżej wymienionymi normami jest to proces jedynie zalecany, a nie wymagany, w celu kontrolowania mieszania żywic i/lub procesu impregnacji.?

Odpowiedź na pytania Nr 1, 2, 10 i 11:
Zamawiający nie dopuszcza wykonania renowacji kanalizacji sanitarnej inną metodą niż wskazana w SIWZ, czyli wykonanie metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych. Zamawiający nie dopuszcza wykonania renowacji przy pomocy rękawa, w którym nośnikiem jest włókno szklane nasączone żywicą poliestrową utwardzaną przy pomocy promieni UV.
Zamawiający nie dopuszcza wykonania renowacji przy pomocy rękawa, w którym nośnikiem jest włóknina filcowa nasączona żywicą poliestrową utwardzaną przy pomocy gorącej wody lub pary wodnej.
Wszystkie normy stanowią wzór lub zasadę postępowania. Normy budowlane określają m.in. minimalną wymaganą jakość, wymiary, sposób przechowywania, badania i oceny materiałów, dopuszczalną metodologię wykonania robót. Wybór konkretnych materiałów i rozwiązań dopuszczalnych przez normę zależy od potrzeb Zamawiającego
To że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji. Zamawiający ma prawo wymagać, aby do wykonania przedmiotu zamówienia zostały użyte materiały jakości wyższej, niż standardowa.
Renowację należy wykonać w oparciu o wymienione w SIWZ polskie normy oraz
o szczegółowe wymagania Zamawiającego. Polskie Normy stanowią jedynie wskazówkę do stosowania materiałów nie gorszych niż opisane w SIWZ.
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych żywic niż epoksydowe

Pytania: nr 3 i 4
Pytanie nr 3. ?Zwracamy się do Zamawiającego, w przypadku dopuszczenia do realizacji zadania za pomocą innych metod zgodnych z normami PN-EN ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1, tj. rękawów termoutwardzalnych nasączonych żywicami poliestrowymi oraz rękawów z włókna szklanego nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzanych promieniowaniem UV o odpowiednią modyfikację SIWZ dopuszczającą wykorzystanie w celu potwierdzenia wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia referencji z inwestycji wykonanych tymi metodami.?

Pytanie nr 4. ?Zwracamy się do Zamawiającego, w przypadku dopuszczenia do realizacji zadania za pomocą innych metod zgodnych z normami PN-EN ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1, tj. rękawów termoutwardzalnych nasączonych żywicami poliestrowymi oraz rękawów z włókna szklanego nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzanych promieniowaniem UV o odpowiednią modyfikację SIWZ dopuszczającą wykorzystanie w celu potwierdzenia wymogu dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia urządzeń do utwardzania rękawów właściwych dla danej technologii oraz doświadczenia osoby właściwego dla danej technologii, jak również rezygnacji z wymogu posiadania urządzeń do nasączania właściwych dla rękawów epoksydowych w przypadku zastosowania odmiennej technologii.?

Odpowiedzi na pytania 3 i 4.
Zgodnie z pkt VI.1.2. SIWZ Zamawiający uzna warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 3 roboty polegające na renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicami epoksydowymi ? każda co najmniej 1250mb ? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie.
Zapisy SIWZ dotyczące potwierdzenia wymogu dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia pozostają bez zmian.

Pytania: nr 5 i 6
Pytanie nr 5. ?Czy Zamawiający w związku z wymogami SIWZ pkt III ppkt. 3.12. ? m.in. zdolności rękawa do przenoszenia obciążeń hydrostatycznych oraz ppkt. 3.16 ? ?szczelności w 100%? w powszechnym rozumieniu zarówno na infiltrację wód gruntowych, jak i na eksfiltrację ścieków, może potwierdzić, że prawidłowa jest opinia wykonawcy, że kanały wchodzące w zakres zadania znajdują się poniżej poziomu wód gruntowych??

Pytanie nr 6.? Zgodnie z doświadczeniem wykonawcy – potwierdzonym w regulaminach m.in. niemieckich przedsiębiorstw wodociągowych prowadzących renowacje od początku lat 80-tych XX wieku zawierających zalecenie określające, że zastosowanie rękawów nasączonych żywicami epoksydowymi bez zastosowania tzw. prelinerów nie jest dopuszczalne w terenach w których rurociągi przeznaczone do renowacji znajdują się poniżej poziomu wody gruntowej, ze względu na możliwość wymywania żywic co daje możliwość zmniejszenia grubości ścianki rękawa, a w konsekwencji przyniesie pogorszenie parametrów technicznych rękawów włącznie z możliwością nieosiągnięcia zakładanej sztywności obwodowej. Warto zauważyć, że stosowanie prelinerów określanych zgodnie z treścią właściwych norm PN-EN ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1 jako membrany zewnętrzne jest całkowicie dopuszczalne zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz wydaje się konieczne w związku z infiltracją wód gruntowych stwierdzoną w raportach z inspekcji kanalizacji wchodzącej w zakres zadania.
Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie zakazu stosowania membran zewnętrznych, tzw. prelinerów.

Odpowiedź na pytania Nr 5 i 6:
Część kanalizacji znajduje się poniżej wód gruntowych.
W przypadku dobrego przygotowania kanalizacji tzn. frezowania i założenia w miejscach infiltracji packerów uszczelniających oraz prawidłowego nasączenia rękawa w specjalistycznych do tego przygotowanych pojazdach, gwarantuje prawidłowe wykonanie renowacji. Od strony zamawiającego będzie wydelegowana jedna osoba, która będzie uczestniczyła w nasączaniu i instalacji rękawa. Zapisy SIWZ dot. membran zewnętrznych pozostają bez zmian.

Pytania: nr 7 i 8
Pytanie nr 7. ?W związku z zamieszczonym w punkcie III Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 2 opisem uszkodzeń kanałów przeznaczonych do renowacji zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy prawidłowa jest opinia wykonawcy, że kanały przeznaczone do renowacji m.in. ze względu na wymienione w opisie ?zapadnięcia, uszkodzenia powierzchniowe, wykruszanie się? znajdują się w stanie III wg ATV-M 127-2??

Pytanie nr 8. ?W związku z zamieszczonym w punkcie III Opis przedmiotu Zamówienia ppkt. 2 opisem uszkodzeń kanałów przeznaczonych do renowacji zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy prawidłowa jest opinia wykonawcy, że kanały przeznaczone do renowacji m.in. ze względu na wymienione w opisie ?zapadnięcia, uszkodzenia powierzchniowe, wykruszanie się? znajdują się w stanie, który uniemożliwia spełnienie podstawowego wymogu Zamawiającego przy zastosowaniu żywic epoksydowych, wymienionego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pkt. 2.1.7 tzn. ?trwałego sklejenia się z rurą? ze względu na brak powierzchni do której takie sklejenie się miałoby nastąpić lub właściwe zgodnie ze sztuką budowlaną wraz z uwzględnieniem rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych zastosowanie membran zewnętrznych tzw. prelinerów??

Odpowiedź na pytania Nr 7 i 8:
Kanały przeznaczone do renowacji znajdują się w stanie II wg ATV-M 127-2

Pytanie nr 9.
?W przypadku dopuszczenia do zastosowania w realizacji robót metodą bezwykopową rękawów filcowych nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzanych termicznie lub rękawów z włókna szklanego utwardzanego UV zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie nasączania w warunkach fabrycznych pod warunkiem przekazania Zamawiającemu raportów z nasączania przed podjęciem realizacji robót. Zwracamy uwagę, że przygotowanie materiału w warunkach fabrycznych zapewnia wysoką jakość ich wykonania i zapewnia powtarzalność procesu produkcyjnego.”

Odpowiedź na pytanie Nr 9:
Zamawiający nie wyraża zgodny na nasączenie w innym miejscu jak na placu budowy przy studni. Od strony zamawiającego będzie wydelegowana jedna osoba, która będzie uczestniczyła w nasączaniu i instalacji rękawa.

Pytanie nr 12.
?W związku z zamieszczonym w punkcie III Opis przedmiotu Zamówienia ppkt. 3.14 zwracamy się do Zamawiającego z informacją, że zgodnie ze stosowaną w Polsce normą PN-EN ISO 11296-4 ?Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu? w pkt 8.2 tej normy znajduje się zapis określający dopuszczalne nieregularności powierzchni rury CIPP na odcinkach prostych.
Zwracamy się w związku z tym do Zamawiającego o rezygnację z warunku zawartego w punkcie 3.14 SIWZ lub jego ujednolicenie w przypadku stwierdzenia nieregularności dopuszczalnych normą na odcinkach prostych rur CIPP w przepadku wcześniej stwierdzonych nieregularności rur macierzystych zgodnie z pkt. 2.1.17 STWiOR.?

Odpowiedź na pytanie Nr 12:
Na prostych odcinkach nie dopuszcza się sfałdować rękawa. W przypadku ich powstania Wykonawca na własny koszt będzie zmuszony do usunięcia rękawa i zainstalowanie poprawnego

Pytanie nr 13.
?Zwracamy się do Zamawiającego z informacją, że zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej i na terenie Polski prawodawstwem – odpowiednią ustawą, żywice poliestrowe stosowane do nasączania rękawów termoutwardzalnych lub utwardzanych UV są klasyfikowane wspólnie z żywicami epoksydowymi jako ten sam rodzaj substancji chemicznych i ich mieszanin.
Zarówno żywice poliestrowe jak i epoksydowe są klasyfikowane w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Przeniesieniem zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 na polskie prawodawstwo jest ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 r. Nr 63, poz. 322, z 2012 r. poz. 908). Zgodnie z wymienioną ustawą wszystkie substancje i ich mieszaniny (żywice poliestrowe, epoksydowe i winyloestrowe) stosowane do nasączania rękawów CIPP są klasyfikowane jako substancje i mieszaniny niebezpieczne w Rozdziale 1 art. 4.1 przytoczonej ustawy.
W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że prawidłowe jest jego rozumowanie wykonawcy, że w celu spełnienia wymienionego w punkcie 1.9. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót warunku dopuszczenia materiałów zgodnie z polskim prawodawstwem wystarczające jest posiadanie aprobaty technicznej, która jest decyzją uprawnionej jednostki o dopuszczeniu do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz przedstawienie deklaracji zgodności z właściwą normą.?

Odpowiedź na pytanie nr 13:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w pkt 1.9 określa warunki dopuszczenia materiałów stanowiąc, że wszelkie materiały użyte do robót mają mieć świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Pytanie nr 14
?Czy prawidłowe jest rozumowanie wykonawcy, że dla sprawdzenia poprawności wykonania rękawa w kwestii jego szczelności po renowacji należy przeprowadzić próbę szczelności dostosowaną do bezwykopowego charakteru wykonywanej renowacji ? czyli wykonawca może wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) przed wpuszczeniem ścieków, jako element procesu renowacyjnego w obecności przedstawicieli nadzoru Zamawiającego??

Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający żąda przeprowadzenia próby szczelności po odcięciu rękawa w studzience początkowej i końcowej. Próba zostanie przeprowadzona wodą lub powietrzem.

Pytanie nr 15
?Zwracamy się do Zamawiającego, w związku z ryczałtową formą wynagrodzenia, z prośbą o udostępnienie do wglądu wykonawcom pełnych inspekcji kanałów przeznaczonych do renowacji w celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót.
Prosimy o określenie sposobu udostępnienia inspekcji wykonawcom.?

Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający udostępnia tylko raporty z inspekcji TV, które załączył do Specyfikacją Istotny Warunków Zamówienia.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krobi w rejonie ulic Dworcowa i Powstańców Wielkopolskich?

Strzelce Wielkie, dnia 03.08.2016 r.
Nr sprawy 03/06/2016

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu na:

?Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krobi w rejonie ulic Dworcowa i Powstańców Wielkopolskich?

wybrano ofertę Wykonawcy:

P.H.U. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław ul. Kwiatowa 11, 63-840 Krobia

Uzasadnienie wyboru: oferta wybrana przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium termin wykonania. W kryterium cena ( 253.438,78 PLN) wybrana oferta uzyskała 80 punktów, a w kryterium: termin wykonania ? 0 punktów. Razem 80 punktów.

Pozostałe oferty:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JANTER” Jan Czerwiński ul.Poznańska 200, 63-800 Gostyń ? oferta uzyskała 56,06 pkt w kryterium cena (361.654,87 PLN), w kryterium termin wykonania ? 0 pkt. Razem 56,06 pkt.

Otrzymują:
1) P.H.U.”CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław, ul.Kwiatowa 11, 63-840 Krobia
2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JANTER” Jan Czerwiński ul.Poznańska 200, 63-800 Gostyń
3) a/a

Odpowiedź na pytania z dnia 28.07.2016 r.

Dot. przetargu na renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w Pępowie metodą bezwykopową.

Strzelce Wielkie, 29.07.2016 r.
Nr 04/06/2016

Pytania:
Czy Zamawiający dopuści do zastosowania na całym zakresie przewidzianym do przebudowy kanałów metodą bezwykopową rękaw z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV ?
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszczając rękaw z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV dopuści rękaw spełniający wymóg SN2 o następujących grubościach: DN 200 ? 3mm ? M_ liner E=7000, DN 300 ? 4mm ? S+ liner E=20500 ?
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże 3 roboty polegające na renowacji sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym ? każda co najmniej 1250mb ? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie ?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza wykonania renowacji kanalizacji sanitarnej inną metodą niż wskazana w SIWZ czyli wykonanie metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych. Zamawiający nie dopuszcza wykonania renowacji rękawem z włókna szklanego utwardzanego promieniami UV.
Zgodnie z pkt VI.1.2. SIWZ Zamawiający uzna warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, co najmniej 3 roboty polegające na renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicami epoksydowymi ? każda co najmniej 1250mb ? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie.

Odpowiedź na pytanie z dnia 25.07.2016r

Dot. przetargu na renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w Pępowie metodą bezwykopową

Strzelce Wielkie, 27.07.2016 r.
Nr sprawy 04.06.2016

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wykonania remontu metodą krakingu statycznego przy pomocy modułów EKO-WIR z PVC-U.
Prosimy także o dopuszczenie przedstawienia w ramach spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia ? referencji na modernizację metodą krakingu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykonania renowacji kanalizacji sanitarnej inną metodą niż wskazana w SIWZ.
Zapisy SIWZ w zakresie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia oraz oceny jego spełniania są proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (zgodnie z ustawą Pzp) i pozostają bez zmian.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

dot. zadania pn. „RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W M.PĘPOWO METODĄ BEZWYKOPOWĄ”

Numer ogłoszenia: 152835 – 2016;
data zamieszczenia: 23.07.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich , Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, tel. 65 5719364, faks 65 5719364.
?Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzwik.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W M.PĘPOWO METODĄ BEZWYKOPOWĄ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo metodą bezwykopową:
a) rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych DN 300 mm – długości 2.071 mb
b) rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych DN 200 mm – długości 728 mb
c) renowacja studzienek kanalizacyjnych 96 szt. wraz z czyszczeniem, frezowaniem wystających przeszkód i korzeni oraz pracami towarzyszącymi.
Symbol CPV: 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.
2. Opis kanału przewidzianego do renowacji: Istniejąca kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur betonowych o średnicy Dn 300 i Dn 200. Przeprowadzona inspekcja TV wykazała liczne uszkodzenia kanału – pęknięcia, szczeliny wzdłużne i złożone, zapadnięcia, uszkodzenia powierzchniowe, wykruszanie się.
3. Renowacja rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych o średnicy Dn 300 mm – długości 2.071 mb i średnicy Dn 200 mm – długości 728 mb Renowację należy wykonać metodą rękawa nasączonego żywicą i utwardzanego na miejscu (CIPP). Nie dopuszcza się łączenia wykładzin w obrębie jednego odcinka poddawanego renowacji w tym także łączenia spiralnego.
3.1. Stosowane materiały muszą być przeznaczone do stosowania przy renowacji kanalizacji sanitarnej.
3.2. Do nasączania rękawa należy zastosować żywice epoksydowe. Nie dopuszcza się stosowania żywic poliestrowych.
3.3. Rękaw nasączony żywicami epoksydowymi z wyraźnym pigmentem w celu kontroli nasączania rękawa. Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności (kolor niebieski, czerwony, żółty, zielony). Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi. Nie zezwala się na stosowanie żywic bezbarwnych (przeźroczystych).
3.4. Do renowacji należy użyć rękawa filcowego – bezszwowego zgodnie z pkt. 3.14.
3.5. Rękaw musi być nasączony dwukomponentową żywicą epoksydową przy pomocy dynamicznego układu wtłaczającego i mieszania komponentów.
Zamawiający dopuszcza tylko nasączanie rękawa na placu budowy, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Rękaw musi być nasączony żywicą przy pomocy specjalnych mieszalników sterowanych komputerowo. Nasączenie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych. Pojazd do nasączania musi posiadać urządzenia do pełnej kontroli tego procesu wraz z pełnymi wydrukami pokazującymi stosunek mieszania żywic na każdym etapie. Nie dopuszcza się ręcznego mieszania żywic. Po nasączeniu rękawa Wykonawca przedstawi w formie wydruku cały raport z mieszania żywic. Raport powinien zawierać: metry bieżące nasączonego rękawa, stosunek mieszania, ilość wtłoczonej żywicy i utwardzacza, temperaturę żywicy i utwardzacza, wartość powietrza vacum na pompie próżniowej, wszystkie notowane z częstotliwością co do 15 sek.
3.6. Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności.
3.7. Rękaw musi trwale związać się z rurą poprzez sklejenie, nie dopuszcza się stosowania dodatkowych folii tzw. prelinerów.
3.8. Wymagane parametry rękawa po utwardzeniu: – kolor: wyraźny pigment
– moduł sprężystości E = min. 2600N/mm2 wg DIN PN-EN 1228
– sztywność obwodowa nie mniejsza niż: 2kN na m2
– grubość DN200 min.4,5mm
– grubość DN300 min 6,0mm
3.9. Minimalna grubość rękawa po utwardzeniu powinna wynosić w kanale o średnicy – Dn 200mm – 4,5mm, Dn 300mm – 6,0mm
3.10. Odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60 stopni C.
3.11. Odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów.
3.12. Zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych.
3.13. Zamawiający wymaga zastosowania żywic epoksydowych bezskurczowych – w przypadku stwierdzenia skurczu Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia rękawa i ponownego jego montażu przy użyciu żywic bezskurczowych.
3.14. Rękaw filcowy – wykonany z filców poliestrowych, całość musi być nasączona żywicami epoksydowymi. Nie dopuszcza się odbioru rękawa, który będzie posiadał zmarszczenia lub fałdy. W takim przypadku Wykonawca będzie zmuszony na własny koszt usunąć całość rękawa i zainstalować nowy.
3.15. Wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału. Przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia rękawa. Nie dopuszcza się pozostawienia wolnych przestrzeni między istniejącym przewodem, a materiałem zastosowanym do renowacji. Zastosowany do renowacji system musi się trwale związać (skleić) z rurą poddawaną remontowi w taki sposób, żeby nie dopuścić do penetracji wód gruntowych w przestrzeń pomiędzy rurą remontowaną, a zainstalowaną wykładziną.
3.16. Szczelność kanału w 100 procent.
3.17. Wykonawca ma zapewnić właściwy stan kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanału – odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu np.: łuki, zmiany średnicy, przesunięć na złączach, pęknięcia kanału.
4. Schemat kanalizacji zawierający zakres robót stanowi załącznik nr 9.
5. Czyszczenie, frezowanie i inspekcja powinna spełniać następujące warunki:
5.1. Czyszczenie kanalizacji powinno odbywać się samochodem z funkcją recyklingu, aby jednocześnie zasysać wyciągnięty osad.
5.2. Frezowanie wykonać robotem z zainstalowaną szlifierką hydrauliczną wraz z własną kamerą kolorową, robot powinien precyzyjnie wyciąć korzenie z każdego złącza oraz zeszlifować wystające przykanaliki i pozostałe przeszkody.
5.3. Inspekcja przed renowacją i powykonawcza powinna być wykonana skanerem do kanalizacji. Zapis na płycie DVD w ogólnodostępnym formacie (ewentualnie dostarczenie oprogramowania umożliwiającego przeglądanie zapisu).
5.4. Inspekcja przed i po renowacji studni powinna zostać wykonana za pomocą skanera 3D.
6. Do obowiązków wykonawcy należy:
6.1. Urządzenie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu na którym będą wykonywane prace renowacyjne i frezujące.
6.2. Zapewnienie źródła poboru energii (agregat prądotwórczy).
6.3. Opłata za pobraną wodę.
6.4. Uzyskanie zgody na zajęcie terenu, projekt organizacji ruchu i koszty z tym związane (jeżeli będą wymagane przepisami).
6.5. Oznakowanie terenu, zgodnie z przepisami BHP.
6.6. Czyszczenie kanału przed naprawą wozem ciśnieniowym oraz wywóz osadów na składowisko odpadów.
6.7. Wycięcie korzeni wraz z ich usunięciem oraz zeszlifowanie wystających części kanalizacji.
6.8. Usunięcie przeszkód kamiennych.
6.9. Inspekcja przed wykonaniem i powykonawcza kanału skanerem do skanowania rurociągów.
6.10. Zakres prac związanych z kinetami na studniach rewizyjnych, obejmuje ich otwarcie przy pomocy robota frezującego po montażu rękawa.
6.11. Utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie terenu po ich zakończeniu.
6.12. Zorganizowanie, przeprowadzenie i dostarczenie do Zamawiającego po wykonaniu renowacji następujących badań rękawa (niezależne laboratorium, które wykona badanie zostanie wskazane prze Zamawiającego):
– badanie grubości ścianki rękawa,
– badanie sztywności obwodowej,
– badanie szczelności rękawa.
7. Szczegółowy zakres robót: Zakres wykonania renowacji kanalizacji i studzienek znajduje się w załączniku nr 9.
8. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w niniejszej specyfikacji, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty.
9. Cena ofertowa – jest to cena ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT. Cenę ofertową należy obliczyć zgodnie z pkt. XIII niniejszej SIWZ.
10. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały użyte do wykonania robót podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem.
11. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP.
12. Wymagany okres Gwarancji: Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił gwarancji jakości (w tym również na zastosowane wyroby budowlane) na okres od 36 do 60 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.
13. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży szczegółowy kosztorys, na podstawie którego dokonał wyceny robót i ustalił cenę ryczałtową..

II.1.5)
Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2014r, poz.1804).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium do upływu terminu składania ofert.
3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą tj. 30 dni licząc od dnia składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP 94 1020 3121 0000 6302 0003 8927
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofert ę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, je żeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub o świadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 3 roboty polegające na renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicami epoksydowymi – każda co najmniej 1250,00 mb – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi: – skaner 3D do skanowania kanalizacji – specjalistyczne urządzenia do nasączania rękawa epoksydowego do średnicy min.DN300 mm, z możliwością nasączenia min.175 mb w jednym odcinku – specjalistyczny sprzęt do utwardzania o mocy minimalnej 1200 kW, z możliwością utwardzenia min.175 mb w jednym odcinku – wóz ciśnieniowy, – specjalistyczne urządzenia do otwierania trójników i frezowania przeszkód. – urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia studzienek kanalizacyjnych wraz z głowicą obrotową – urządzenie do równomiernego natrysku głowica obrotową.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, tj.: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, który kierował co najmniej jedną budową polegającą na renowacji minimum 1250 mb kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicami epoksydowymi.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
? wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
? wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
? wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
? oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
? aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
? lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – Cena – 60
2 – Okres gwarancji – 10
3 – Termin wykonania – 30
IV.2.2)
NIE przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów
b) wystąpienia zmian, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, warunków geologicznych i zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp. W wyżej wymienionych przypadkach termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. Okoliczności te muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego z wpisem do dziennika budowy.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych może wystąpić w przypadku:
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
b) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych.
Zamawiający dopuszcza:
1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
2) zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia umowy w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zamiany ustawowe stawki podatku od towarów i usług VAT, prowadzącej do zmiany kwoty brutto,
3) zmianę sposobu wykonania Umowy w razie, gdy jest niezbędna ze względów technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, a brak zmiany sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy pod warunkiem, że Wykonawca lub Projektant zaoferuje rozwiązania techniczne, technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach,
4) zmianę umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,

3. Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
3) zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, forma pisemna jako aneks do umowy pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzwik.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski Dział Techniczny.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski – Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania: 01_ogloszenie_bzp.pdf
Plik do pobrania: 02_siwz.pdf
Plik do pobrania: 03_zal._1_do_siwz.doc
Plik do pobrania: 04_zal.nr_2_do_siwz_osw..doc
Plik do pobrania: 05_zal.nr_3_do_siwz_wykaz_robot.doc
Plik do pobrania: 06_zal.nr_4_do_siwz_wykaz_osob.doc
Plik do pobrania: 07_zal.nr_4a_do_siwz_wykaz_sprzetu.doc
Plik do pobrania: 08_zal.nr_5_do_siwz_osw.upr..doc
Plik do pobrania: 09_zal.nr_6_do_siwz_osw._z_art.24.doc
Plik do pobrania: 10_zal.nr_7_do_siwz_umowa.pdf
Plik do pobrania: 11_zal.nr_8_do_siwz_inform..doc
Plik do pobrania: 12.1_pepowo_rys._1.pdf
Plik do pobrania: 12.2_pepowo_rys._2.pdf
Plik do pobrania: 13.1_stwior.pdf
Plik do pobrania: 13.2_przedmiar_robot.doc
Plik do pobrania: 14.1_raport_z_inspekcji.zip
Plik do pobrania: 14.2_raport_z_inspekcji.zip
Plik do pobrania: 14.3_raport_z_inspekcji.zip
Plik do pobrania: 14.4_raport_z_inspekcji.zip

Odpowiedź na pytanie

Dot. ?Budowy sieci kanalizacji w Krobi w rejonie ulicy Dworcowej i Powstańców Wielkopolskich?

Strzelce Wielkie, 18.07.2016r
Nr sprawy 03/06/2016

Pytanie: W SIWZ i w ogłoszeniu przedmiotem zamówienia jest:
?- Rurociąg główny PVC-U SN 8 fi 200-707m
?- Rurociąg tłoczny PE fi 80-154m
?- Przepompownia ścieków ? 1 szt.
W przedmiarze brakuje stron i brak rurociągu głównego, rurociąg tłoczny jest PE fi 90, brak przepompowni? Czy można prosić o poprawny przedmiar.

Odpowiedź: Przedmiar robót jest poprawny i stanowi pełne wyliczenie robót wynikających z dokumentacji projektowej tj. z projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

dot. zadania „: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krobi w rejonie ulic Dworcowa i Powstańców Wielkopolskich.”

Numer ogłoszenia: 123895 – 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich , Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, tel. 65 5719364, faks 65 5719364.
? Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzwik.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krobi w rejonie ulic Dworcowa i Powstańców Wielkopolskich..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krobi w rejonie ulic Dworcowa i Powstańców Wielkopolskich.
Zamówienie obejmuje budowę : 1. Zestawienie długości sieci. Zaprojektowano rurociągi w ilości:
Rurociągi główne PVC-U SN 8 ? 200 = 707,0 m
Rurociąg tłoczny PE ? 80 = 154,0 m
2.Przepompownia ścieków WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:
2.1. Pompy zatapialne – szt.2
Parametry pracy pomp: – Qp = 4,0 l/s Hp = 5,3 m
– Wysokość geometryczna Hg = 3,2 m – Hstr. l = 1,6 m – straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6 90×79,8 – v = 0,8 m/s – długość rurociągu tłocznego L = 154,0 m
– Hwyp = 0,5 m
2.2. Zbiornik.
2.3..Szafa sterująca układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP i dopisanych do konta MZWiK w Strzelcach Wielkich.
Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca przepompowni ścieków. Karty mają pracować w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.
System wizualizacji przepompowni ścieków Nowe przepompownie należy włączyć do istniejącego w MZWiK w Strzelcach Wielkich systemu monitoringu.
Z uwagi na fakt, że nowe przepompownie stanowią rozszerzenie istniejącej struktury nie dopuszcza się stosowania innych systemów wizualizacji..
II.1.5)
nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.40-8, 45.23.24.23-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz.U. 2014 poz. 1804).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP Nr 94 1020 3121 0000 6302 0003 8927 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty.
4. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego. Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
? III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
? III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, tj.:
a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
? III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
? wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
? wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
? oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
? informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
? informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
? aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
? lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – Cena – 80
2 – Termin wykonania – 20
IV.2.2)
NIE przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów w szczególności, gdy występuje temperatura poniżej 0°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych,
b) wystąpienia zmian, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, warunków geologicznych i zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W wyżej wymienionych przypadkach termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. Okoliczności te muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego z wpisem do dziennika budowy.
2. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,
b) na skutek zmian wynikających z kosztorysu powykonawczego,
c) gdy zajdzie konieczność wykonania robót, które nie były przewidziane w przedmiarze i w konsekwencji nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym, a tym samym nie zostały objęte ceną ofertową, a są objęte dokumentacją projektową.
3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych może wystąpić w przypadku:
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
b) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych.
4. Zmiana osób z uprawnieniami budowlanymi wskazanych w ofercie może nastąpić z zachowaniem reguł określonych w § 6 pkt 5 i 6.
5. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy , na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, jest możliwa jeżeli wykonawca wykazał zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzwik.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich Strzelce Wielkie 84 63-820 Piaski Dział Techniczny.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich Strzelce Wielkie 84 63-820 Piaski Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania: 01_ogloszenie_bzp.pdf
Plik do pobrania: 02_siwz.pdf
Plik do pobrania: 03_zal._1_do_siwz.doc
Plik do pobrania: 04_zal.nr_2_do_siwz_osw..doc
Plik do pobrania: 05_zal.nr_3_do_siwz_wykaz_robot.doc
Plik do pobrania: 06_zal.nr_4_do_siwz_wykaz_osob.doc
Plik do pobrania: 07_zal.nr_5_do_siwz_osw.upr..doc
Plik do pobrania: 08_zal.nr_6_do_siwz_osw._z_art.24.doc
Plik do pobrania: 09_zal.nr_7_do_siwz_umowa.pdf
Plik do pobrania: 10_zal.nr_8_do_siwz_inform..doc
Plik do pobrania: 11_dokumentacja_projektowa.zip

Odpowiedź na pytanie

Dot. ?Budowy sieci kanalizacji w Krobi w rejonie ulicy Dworcowej i Powstańców Wielkopolskich?

Strzelce Wielkie, 18.07.2016r
Nr sprawy 03/06/2016

Pytanie: W SIWZ i w ogłoszeniu przedmiotem zamówienia jest:
?- Rurociąg główny PVC-U SN 8 fi 200-707m
?- Rurociąg tłoczny PE fi 80-154m
?- Przepompownia ścieków ? 1 szt.
W przedmiarze brakuje stron i brak rurociągu głównego, rurociąg tłoczny jest PE fi 90, brak przepompowni? Czy można prosić o poprawny przedmiar.

Odpowiedź: Przedmiar robót jest poprawny i stanowi pełne wyliczenie robót wynikających z dokumentacji projektowej tj. z projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

dot. zadania „: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krobi w rejonie ulic Dworcowa i Powstańców Wielkopolskich.”

Numer ogłoszenia: 123895 – 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich , Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, tel. 65 5719364, faks 65 5719364.
? Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzwik.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krobi w rejonie ulic Dworcowa i Powstańców Wielkopolskich..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krobi w rejonie ulic Dworcowa i Powstańców Wielkopolskich.
Zamówienie obejmuje budowę : 1. Zestawienie długości sieci. Zaprojektowano rurociągi w ilości:
Rurociągi główne PVC-U SN 8 ? 200 = 707,0 m
Rurociąg tłoczny PE ? 80 = 154,0 m
2.Przepompownia ścieków WYPOSAŻENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:
2.1. Pompy zatapialne – szt.2
Parametry pracy pomp: – Qp = 4,0 l/s Hp = 5,3 m
– Wysokość geometryczna Hg = 3,2 m – Hstr. l = 1,6 m – straty rurociągu policzono dla rury PEHD PN6 90×79,8 – v = 0,8 m/s – długość rurociągu tłocznego L = 154,0 m
– Hwyp = 0,5 m
2.2. Zbiornik.
2.3..Szafa sterująca układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS. W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP i dopisanych do konta MZWiK w Strzelcach Wielkich.
Dostawę niniejszych kart SIM ma zapewnić dostawca przepompowni ścieków. Karty mają pracować w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.
System wizualizacji przepompowni ścieków Nowe przepompownie należy włączyć do istniejącego w MZWiK w Strzelcach Wielkich systemu monitoringu.
Z uwagi na fakt, że nowe przepompownie stanowią rozszerzenie istniejącej struktury nie dopuszcza się stosowania innych systemów wizualizacji..
II.1.5)
nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.40-8, 45.23.24.23-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu,
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
2.3. gwarancjach bankowych,
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.Dz.U. 2014 poz. 1804).
3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO BP Nr 94 1020 3121 0000 6302 0003 8927 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu należy dołączyć do oferty.
4. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w siedzibie Zamawiającego. Kserokopię dokumentu należy dołączyć do oferty. Dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
9.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
? III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
? III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, tj.:
a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
? III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
? wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
? wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
? oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
? informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
? informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
? aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
? lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – Cena – 80
2 – Termin wykonania – 20
IV.2.2)
NIE przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów w szczególności, gdy występuje temperatura poniżej 0°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych,
b) wystąpienia zmian, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, warunków geologicznych i zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp.
W wyżej wymienionych przypadkach termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. Okoliczności te muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego z wpisem do dziennika budowy.
2. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki tego podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy,
b) na skutek zmian wynikających z kosztorysu powykonawczego,
c) gdy zajdzie konieczność wykonania robót, które nie były przewidziane w przedmiarze i w konsekwencji nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym, a tym samym nie zostały objęte ceną ofertową, a są objęte dokumentacją projektową.
3. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych może wystąpić w przypadku:
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
b) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych.
4. Zmiana osób z uprawnieniami budowlanymi wskazanych w ofercie może nastąpić z zachowaniem reguł określonych w § 6 pkt 5 i 6.
5. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy , na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp, jest możliwa jeżeli wykonawca wykazał zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzwik.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich Strzelce Wielkie 84 63-820 Piaski Dział Techniczny.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich Strzelce Wielkie 84 63-820 Piaski Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania: 01_ogloszenie_bzp.pdf
Plik do pobrania: 02_siwz.pdf
Plik do pobrania: 03_zal._1_do_siwz.doc
Plik do pobrania: 04_zal.nr_2_do_siwz_osw..doc
Plik do pobrania: 05_zal.nr_3_do_siwz_wykaz_robot.doc
Plik do pobrania: 06_zal.nr_4_do_siwz_wykaz_osob.doc
Plik do pobrania: 07_zal.nr_5_do_siwz_osw.upr..doc
Plik do pobrania: 08_zal.nr_6_do_siwz_osw._z_art.24.doc
Plik do pobrania: 09_zal.nr_7_do_siwz_umowa.pdf
Plik do pobrania: 10_zal.nr_8_do_siwz_inform..doc
Plik do pobrania: 11_dokumentacja_projektowa.zip

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego?

Strzelce Wielkie, dnia 27.05.2016 r.
Nr sprawy 01/05/2016

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego?

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu na:

?Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczego?

wybrano ofertę Wykonawcy:

SMEKTAŁA Sp.z o.o.
ul.Poznańska 6
64-100 Leszno

Uzasadnienie wyboru: oferta wybrana przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium termin wykonania. W kryterium cena ( 108.486,00 PLN) wybrana oferta uzyskała 91,20 punktów, a w kryterium: termin wykonania ? 5 punktów. Razem 96,20 punktów.

Druga oferta złożona przez Car Center Sp.z o.o. ul.Muchoborska 7,54-424 Wrocław, uzyskała 95 punktów w kryterium cena (104.990,00 PLN), w kryterium termin wykonania ? 0 punktów. Razem ? 95 punktów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

p.n. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego”

Numer ogłoszenia: 51919 – 2016;
data zamieszczenia: 10.05.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich , Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, tel. 65 5719364, faks 65 5719364.
? Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzwik.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o parametrach: 1) samochód dostawczy typu furgon, nowy, rok produkcji 2016, 2) silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min. 120 KM, spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO5, rozrząd na łańcuchu, silnik pojemności min. 2200 , skrzynia biegów manualna 6 biegowa + bieg wsteczny, 3) maksymalne średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym – 8,2 l/100 km 4) maksymalna emisja dwutlenku węgla w g/km (w cyklu mieszanym) – 216 g/km 5) dopuszczalna emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi minimum Europejskiego Standardu Emisji Spalin EURO5, wyznaczone według procedur ustalonych dla celów badań homologacyjnych, 6) napęd na przód, 7) układ stabilizacji toru jazdy ESP, 8) układ ABS, 9) układ zapobiegający poślizgowi przy ruszaniu, 10) kabina pojedyncza 3-osobowa, 11) dopuszczalna masa całkowita 3.500 kg, 12) dopuszczalna długość całkowita pojazdu nie może być mniejsza niż 5000 mm, ale nie więcej niż 5600 mm, 13) długość przestrzeni ładunkowej nie może być mniejsza niż 3000 mm, 14) ładowność użytkowa nie mniej niż 1300 kg, ale nie więcej niż 1600 kg, 15) wysokość wewnętrzna przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1700 mm, ale nie więcej niż 1950mm, 16) klimatyzacja – minimum manualna w kabinie pasażerskiej, 17) układ kierowniczy ze wspomaganiem, 18) kolor niebieski, 19) fabryczny kulisty hak holowniczy, 20) drabinka na tylnych drzwiach, 21) aluminiowy bagażnik dachowy do przewóz rur długości od 3 m do 6 m z podwójnym podestem, 22) drzwi boczne prawe odsuwane z szybą stałą, 23) drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane pod kątem 180o, 24) niezależne oświetlenie przedziału ładunkowego, 25) wodoodporna, zmywalna i gładka podłoga w przestrzeni ładunkowej, 26) pokrowce na fotele kierowcy i pasażerów, dywany gumowe w kabinie, 27) okres gwarancji na perforacje blach min. 6 lat i powłokę lakierniczą min. 2 lata, 28) okres gwarancji na usterki mechaniczne min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów, 29) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 30) fabryczne radio z odtwarzaczem CD USB, 31) fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową oraz z podłokietnikiem, 32) komputer pokładowy, 33) zamek centralny i alarm, 34) szyby odsuwane elektrycznie w kabinie, 35) koła 16 cali + pełnowymiarowe kołpaki, 36) chlapacze kół, 37) samochód wyposażony w opony na sezon letni i dodatkowy komplet opon na sezon zimowy, 38) światła przeciwmgłowe (przód i tył), 39) koło zapasowe, 40) lusterka boczne regulowane elektrycznie, 41) poduszka powietrzna kierowcy, 42) zestaw głośnomówiący bluetooth, 43) wzmocnione tylne zawieszenie (poduszki powietrzne, pompowane niezależnie), 44) 2 mini belki sygnalizacyjne LED o wymiarach: długość w przedziale 26-28 cm, wysokość maks. 5,5 cm, zamontowane z przodu i z tyłu samochodu w linii środkowej lub po stronie kierowcy. Inne wymagania: 45) wykonawca dostarczy samochód do siedziby Zamawiającego, 46) w dniu odbioru samochodu zostanie sporządzony protokół odbioru, 47) w dniu odbioru samochodu wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: – dokument określający warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (karty gwarancyjne), – instrukcje obsługi samochodu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną (instrukcja i charakterystyka w tłumaczeniu na język polski), – dokumenty niezbędne do rejestracji. 48) rozpoczęcie naprawy nastąpi w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia, a w przypadku naprawy awarii trwającej dłużej niż 7 dni, objętej gwarancją, wykonawca gwarantuje dostawę sprawnego technicznie samochodu zastępczego,.
II.1.5)
nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
? brak
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.10.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane posiadanie zezwolenia, koncesji, licencji.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
? aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
? lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
? inne dokumenty
Opis techniczny przedmiotu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 – Cena – 95
2 – Termin wykonania – 5
IV.2.2)
nie dotyczy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzwik.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich Strzelce Wielkie 84 63-820 Piaski Dział Techniczny.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich Strzelce Wielkie 84 63-820 Piaski Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania: 01_ogloszenie.pdf
Plik do pobrania: 02_siwz.pdf
Plik do pobrania: 03_zal.nr_1.doc
Plik do pobrania: 04_zal.nr_2_osw..doc
Plik do pobrania: 05_zal.nr_3_osw.z_art.24.doc
Plik do pobrania: 06_zal.nr_4_umowa.pdf
Plik do pobrania: 07_zal.nr_5_inform..doc

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Dostawę materiałów budowlanych w roku 2016?

Strzelce Wielkie, dnia 18.12.2015 r.
Nr sprawy 02/12/2015

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu na:

?Dostawę materiałów budowlanych w roku 2016?

wybrano ofertę Wykonawcy:
FIRMA HAŁAS Krzysztof Hałas ul.Jana Dekana 6F, 64-100 Leszno

Uzasadnienie wyboru: oferta wybrana przedstawia najniższą cenę Jedynym kryterium oceny ofert była cena. W kryterium cena ( 377.254,96 PLN) wybrana oferta uzyskała 100 punktów.

Pozostałe oferty:
San-Gaz „KARDACH” Spółka Komandytowa, 63-200 Jarocin ul. Brzozowa 3 ? oferta uzyskała 95,51 pkt w kryterium cena (395.004,14,- PLN).

Otrzymują:
1) FIRMA HAŁAS Krzysztof Hałas ul.Jana Dekana 6F, 64-100 Leszno
2) San-Gaz „KARDACH” Spółka Komandytowa, 63-200 Jarocin ul.Brzozowa 3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2016?

Strzelce Wielkie, dnia 14.12.2015 r.
Nr sprawy 01/12/2015

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ?Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2016?

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu na:

?Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2016?

wybrano ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum firm w skład którego wchodzą:
1) Technika Sp.z o.o. ul.Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań ? Lider Konsorcjum
2) P.W. Krzysztof Dobrzański ul.Jana Żupańskiego 12/18, 61-572 Poznań ? Członek Konsorcjum

Uzasadnienie wyboru: oferta wybrana przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium aspekty środowiskowe. W kryterium cena ( 250 867,80 PLN) wybrana oferta uzyskała 78,38 punktów, a w kryterium: aspekty środowiskowe 20 punktów – zgodnie z pkt 7 złożonej oferty Wykonawca nie zamierza przy wykonywaniu usługi rolniczo wykorzystywać ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Wybrana oferta otrzymała łacznie 98,38 punktów.

Pozostałe oferty: Konsorcjum firm w skład którego wchodzą:
1) Geotrans SA ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław ? Lider Konsorcjum
2) BIO-MED Sp.z o.o. ul.Olszewskiego 6, 25-663 Kielce ? Partner Konsorcjum ? oferta uzyskała 80 pkt w kryterium cena (245 808,- PLN), w kryterium aspekty środowiskowe ? 0 pkt. – zgodnie z pkt 7 złożonej oferty Wykonawca zamierza przy wykonywaniu usługi rolniczo wykorzystywać ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Razem 80 punktów.

Otrzymują:
1) Technika sp.z o.o. ul.Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań
2) Geotrans SA ul.Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

p.n. „Dostawę materiałów budowlanych w roku 2016.”

Numer ogłoszenia: 336036 – 2015;
Data zamieszczenia: 09.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich , Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, tel. 65 5719364, faks 65 5719364.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzwik.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę materiałów budowlanych w roku 2016..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w 2016 roku, odpowiadających standardom jakościowym oraz technicznym, według asortymentu zawartego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę wyżej wymienionych materiałów do magazynu głównego w Strzelcach Wielkich oraz do obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na obszarze gmin Krobia, Pępowo, Pogorzela, powiat Gostyń i gminy Kobylin powiat Krotoszyn. Dostawę materiałów budowlanych należy realizować sukcesywnie w terminie i asortymencie określonym przez Zamawiającego. 2) Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w oparciu o jej wyliczenie dokonane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego. Formularz cenowy należy załączyć do oferty w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku informacji). 3) Podane w załączniku nr 1a do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ ilości materiałów budowlanych są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zapotrzebowania z roku ubiegłego. Ostateczna ilość zakupionych materiałów uzależniona będzie od zapotrzebowania Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych wykonawcy. 4) Zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowe materiałów będących przedmiotem dostawy nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 5) Oferowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.Dz. U. Z 2014 r. poz. 883 z późn.zm. ) oraz aktów wykonawczych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilości, jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi dostarczanych materiałów. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przydatność do użytkowania każdego z oferowanych przez Wykonawcę materiałów budowlanych wymienionych w załączniku nr 1a do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Okres gwarancji wynosił będzie 12 miesięcy i będzie liczony od daty dostarczenia przez Wykonawcę poszczególnych materiałów. 6) Wykonawca uwzględni w cenie oferowanych materiałów budowlanych koszty z tytułu ich załadunku, transportu do poszczególnych miejsc wskazanych w pkt 1) oraz rozładunku. 7) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zamawianych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały i urządzenia gwarantujące wykonanie dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w w/w opisie, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..
II.1.5)
NIE przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
? Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1, 44.16.00.00-9, 44.16.70.00-8, 44.16.74.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
? opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
? opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
? aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
? wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
? lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji z przyczyn niepowstałych z winy wykonawcy, w tym działania siły wyższej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzwik.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski (Dział techniczny).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski (Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Plik do pobrania: 01_ogloszenie_bzp.pdf
Plik do pobrania: 02_siwz_mater..pdf
Plik do pobrania: zal_nr_1_do_siwz_mat.2016.doc
Plik do pobrania: zal_nr_1a_do_siwz_mat.2016.xls
Plik do pobrania: zal_nr_2_do_siwz_mat.2016.doc
Plik do pobrania: zal_nr_3_do_siwz_mat.2016.doc
Plik do pobrania: zal_nr_4_do_siwz_mat.2016.pdf
Plik do pobrania: zal_nr_5_do_siwz_mat.2016.doc

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84 63-820 Piaski

65 571 91 74

Fax: 65 571 93 64

p

NIP 696-000-97-01
Regon 410513920
tel. księgowość: 887 258 887

Numery kont bankowych:

Bank Spółdzielczy Gostyń o/Piaski
15 8678 0005 0050 0500 5018 0001

PKO Bank Polski SA o/Gostyń
94 1020 3121 0000 6302 0003 8927

Akceptacja

Skip to content