Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 18.02.2024r. do 17.02.2025r.

Aktualna taryfa – plik do pobrania: Taryfa – rok 2024-2025

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 18.02.2023r. do 17.02.2024r.

Aktualna taryfa ? plik do pobrania:  Taryfa – rok 2023-2024

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 18.02.2022r. do 17.02.2023r.

Aktualna taryfa – plik do pobrania:  Taryfa 2022-2023 

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 18.02.2021r. do 17.02.2022r.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich informuje, że 10 lutego 2022 roku została opublikowana na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego ?WODY POLSKIE? decyzja Nr WR.RZT.70.375.2021, dotycząca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Krobia, Kobylin, Pępowo i Pogorzela na okres 3 lat.

link do opublikowanej decyzji: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-wr-rzt-70-375-2021.html

plik do pobrania: Decyzja WR.RZT.70.375.2021

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 22.06.2020r. do 21.06.2021r.

plik do pobrania:  Taryfa 2020-2021

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 22.06.2019 r. do 21.06.2020 r.

plik do pobrania: Taryfa 2019-2020

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca od 22.06.2018 r. do 21.06.2019 r.

plik do pobrania: Taryfa 2018-2019

Opublikowano taryfy na lata 2018 - 2021

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich informuje, że w 14.06.2018r. została opublikowana na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego ?WODY POLSKIE? decyzja Nr WR.RET.070.203.2018.JW, dotycząca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Krobia, Kobylin, Pępowo i Pogorzela na okres 3 lat.

link do opublikowanej decyzji: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-wroclawiu-taryfy/decyzja-nr-wr-ret-070-203-2018-jw.html 

plik do pobrania: decyzja WR.RET.070.203.2018.JW

Taryfa na 2018 rok

Plik do pobrania: taryfa_2018

Taryfa na 2017 rok

Plik do pobrania: taryfa_2017
Plik do pobrania: uchwala_25_vii_2016.pdf

Taryfa na 2016 rok

Plik do pobrania: taryfa_na_2016_rok_po_doplatach
Plik do pobrania: uchwala_nr_16_-_taryfowa_na_2016_rok.doc

Dopłaty dotyczą wyłącznie II grupy taryfowej (dostawcy indywidualni – gospodarstwa domowe z terenu Gmin Kobylin, Krobia i Pogorzela).

W związku z powyższym obowiązująca Taryfa na 2014 rok przedstawiono poniżej w pliku o nazwie: Taryfa na 2016 rok po dopłatach.

TARYFA na 2014 rok

W dniu 05.12.2013 r. Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich przyjęło Uchwałę Nr 57/VI/2013 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.

Natomiast Gminy Kobylin, Krobia i Pogorzela podjęły stosowne uchwały w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Dopłaty te dotyczą wyłącznie II grupy taryfowej (dostawcy indywidualni – gospodarstwa domowe z terenu Gmin Kobylin, Krobia i Pogorzela.

Uchwały poszczególnych Gmin.
– Uchwała Nr XXXIII/202/2013 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 10.12.2013 roku w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
– Uchwała Nr XLII/331/2013 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 27.12.2013 roku w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
– Uchwała Nr XXXVII/207/2013 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 30.12.2013 roku w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z powyższym obowiązująca Taryfa na 2014 rok przedstawiono poniżej w pliku o nazwie: Taryfy_2014_po_dopłatach.

Plik do pobrania: taryfy_2014_po_doplatach.pdf
Plik do pobrania: uchwala_ws_doplaty_gmina_krobia.pdf
Plik do pobrania: uchwala_ws_doplaty_gmina_pogorzela.pdf
Plik do pobrania: uchwala_ws_doplaty_gmina_kobylin.pdf
Plik do pobrania: uchwala_nr_57_taryfy_na_2014_rok.pdf

Uchwała Nr 38/VI/2012

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 69 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) oraz § 10 i § 22 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 17 lipca 2001 r. (Dz.Urz. z 2002 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 104, poz. 2623) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013.

§ 2
Zgodnie z taryfą cena za 1m? dostarczonej wody wynosi 3,06 zł/m? netto.

§ 3
Stawka opłaty abonamentowej kształtuje się następująco:
? 3,40 zł netto/miesiąc ? odbiorcy rozliczający się ryczałtem oraz dla odprowadzających ścieki, a korzystających z własnego ujęcia wody;
? 4,00 zł netto/miesiąc ? odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe);
? 5,80 zł netto/miesiąc ? zabezpieczenie przepływu wody poniżej 7m3/h;
? 14,50 zł netto/miesiąc ? zabezpieczenie przepływu wody od 7m3/h do 20m3/h;
? 81,00 zł netto/miesiąc ? zabezpieczenie przepływu wody powyżej 20m3/h.

§ 4
1. Zgodnie z taryfą cena za odprowadzanie 1 m? ścieków wynosi:
? I grupa taryfowa ? 4,10 zł/m? netto, dla prowadzących gospodarstwa domowe i odbiorców usług prowadzących działalność gospodarczą ? wszystkich dostawców ścieków z terenu gminy Pępowo;
? II grupa taryfowa ? 6,92 zł/m? netto, dla prowadzących gospodarstwa domowe ? dostawców ścieków z terenu gmin: Kobylin, Krobia i Pogorzela;
? III grupa taryfowa ? 6,92 zł/m? netto, dla prowadzących działalność gospodarczą ? dostawców ścieków z terenu gmin: Kobylin, Krobia i Pogorzela;
2. Wprowadza się dopłatę z Gmin dla II grupy taryfowej odbiorców do ceny za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną w wysokości 1,85 zł netto do 1m3 odebranych ścieków.
3. Ceny i opłaty płacone przez odbiorcę usług po uwzględnieniu dopłat, o których mowa w ust. 2 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się ilość ścieków w stosunku 1:1 do ilości zużytej wody.

§ 5
Do stawek określonych §§ 2, 3, 4 dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01. 2013 r. i podlega ogłoszeniu w terminie 7 dni od dnia podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Sebastian Czwojda

Plik do pobrania: tabela_taryf_na_2013_r..pdf

Uchwała Nr 24/VI/2011

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 69 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) oraz § 10 i § 22 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 17 lipca 2001 r. (Dz.Urz. z 2002 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 104, poz. 2623) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012.

§ 2
Zgodnie z taryfą cena za 1m? dostarczonej wody wynosi 2,96 zł/m? netto.

§ 3
Stawka opłaty abonamentowej kształtuje się następująco:
? 3,40 zł netto/miesiąc ? odbiorcy rozliczający się ryczałtem oraz dla odprowadzających ścieki, a korzystających z własnego ujęcia wody;
? 4,00 zł netto/miesiąc ? odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe);
? 5,80 zł netto/miesiąc ? zabezpieczenie przepływu wody poniżej 7m3/h;
? 14,50 zł netto/miesiąc ? zabezpieczenie przepływu wody od 7m3/h do 20m3/h;
? 81,00 zł netto/miesiąc ? zabezpieczenie przepływu wody powyżej 20m3/h.

§ 4
1. Zgodnie z taryfą cena za odprowadzanie 1 m? ścieków wynosi:
? I grupa taryfowa ? 3,94 zł/m? netto, dla prowadzących gospodarstwa domowe i odbiorców usług prowadzących działalność gospodarczą ? wszystkich dostawców ścieków z terenu gminy Pępowo;
? II grupa taryfowa ? 6,68 zł/m? netto, dla prowadzących gospodarstwa domowe ? dostawców ścieków z terenu gmin: Kobylin, Krobia i Pogorzela;
? III grupa taryfowa ? 6,68 zł/m? netto, dla prowadzących działalność gospodarczą ? dostawców ścieków z terenu gmin: Kobylin, Krobia i Pogorzela;
2. Wprowadza się dopłatę z Gmin dla II grupy taryfowej odbiorców do ceny za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną w wysokości 1,86 zł netto do 1m3 odebranych ścieków.
3. Ceny i opłaty płacone przez odbiorcę usług po uwzględnieniu dopłat, o których mowa w ust. 2 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się ilość ścieków w stosunku 1:1 do ilości zużytej wody.

§ 5
Do stawek określonych § 2, 3, 4 dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01. 2012 r. i podlega ogłoszeniu w terminie 7 dni od dnia podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
MZWiKW w Strzelcach Wielkich
Sebastian Czwojda

Plik do pobrania: tabela_taryfowa_na_2012_rok.pdf

Uchwała Nr 49/V/2010

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na rok 2011. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 69 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 24 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) oraz § 10 i § 22 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 17 lipca 2001 r. (Dz.Urz. z 2002 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 104, poz. 2623) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2011.

§ 2
Zgodnie z taryfą jednorodną dwuczłonową (cena + opłata abonamentowa) cena za 1 m? dostarczonej wody wynosi 2,87 zł/m? netto. Natomiast stawka opłaty abonamentowej kształtuje się następująco:
? 4,00 zł netto/miesiąc – gospodarstwa domowe;
? 5,80 zł netto/miesiąc – zabezpieczenie przepływu wody poniżej 7m3/h ? dot. przemysłu, usług i wody na inne cele;
? 14,50 zł netto/miesiąc – zabezpieczenie przepływu wody od 7m3/h do 20m3/h ? dot. przemysłu, usług i wody na inne cele;
? 81,00 zł netto/miesiąc – zabezpieczenie przepływu wody powyżej 20m3/h ? dot. przemysłu, usług i wody na inne cele.

§ 3
1. Zgodnie z taryfą cena za odprowadzanie 1 m? ścieków wynosi:
? I grupa taryfowa – 3,81 zł/m? netto, dla odbiorców prowadzących gospodarstwa domowe i odbiorców usług prowadzących działalność gospodarczą ? wszystkich dostawców ścieków z terenu gminy Pępowo;
? II grupa taryfowa – 6,68 zł/m? netto, dla odbiorców prowadzących gospodarstwa domowe ? dostawców ścieków z terenu gmin: Kobylin, Krobia i Pogorzela;
? III grupa taryfowa – 6,68 zł/m? netto, dla odbiorców usług prowadzących działalność gospodarczą ? dostawców ścieków z terenu gmin: Kobylin, Krobia i Pogorzela;
? IV grupa taryfowa – 9,35 zł/m? netto dla ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych.
2. Wprowadza się dopłatę z Gmin dla II grupy taryfowej odbiorców do ceny za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną w wysokości 1,95 zł netto do 1 m3 odebranych ścieków.
3. Ceny i opłaty płacone przez odbiorcę usług po uwzględnieniu dopłat, o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się ilość ścieków w stosunku 1:1 do ilości zużytej wody.

§ 4
Do stawek określonych § 2 i § 3 dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01. 2011 r.

Przewodniczący Zgromaczenia
MZWiKW w Strzelcach Wielkich
Sebastian Czwojda

Plik do pobrania: taryfy_na_2011_r_-_tabela.pdf

Skip to content