Deklaracja dostępności MZWIK W STRZELCACH WIELKICH

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MZWIK W STRZELCACH WIELKICH.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie spełniające w pełni wymogów wytycznych WCAG.
 • Brak mapy serwisu
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
 • Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL.

Wyłączenia

 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.
 • E-mail: info@mzwik.com
 • Telefon: 65 571 91 74

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
 • Adres: Strzelce Wielkie 84
  63-820 Piaski
 • E-mail: info@mzwik.com
 • Telefon: 65 571 91 74

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich mieści się w Strzelcach Wielkich 84. Siedziba Związku składa się z dwóch budynków: parterowego i piętrowego połączonych łącznikiem. Do budynku Związku klienci mogą wejść jednym wejściem głównym znajdującym się na parterze (jest ono jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym). Wyjście z budynku jest możliwe również przez klatkę schodową w piętrowym budynku, jednak ze względu na strome schody dostęp do pomieszczenia mają jedynie pracownicy Związku. Na piętro prowadzą schody z poręczą. Obsługa klientów niepełnosprawnych prowadzona jest na parterze. W budynku tym znajdują się Biuro Związku: Dyrektor i Kierownik Biura Związku, Sekretariat, Dział Księgowo-Finansowy oraz Dział Eksploatacji i Usług. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przypadku trudności w poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika działu eksploatacji i usług. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe ? brak miejsc wydzielonych wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Toaleta znajduje się na parterze, na korytarzu po lewej stronie.

Skip to content