KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr L 119, s. 1), dalej RODO informujemy, że:

  1.   Administratorem danych osobowych jest Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski.
  2.   Inspektorem Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jakubowska – Rozwalka, z którą istnieje możliwość skontaktowania się w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 570 942 935 lub pod e-mailem: kas5@poczta.onet.pl.
  3.  Cele przetwarzania danych osobowych: dane osobowe będą przetwarzane w celu wynikającym z przepisów prawa związanych z działalnością Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.
  4.   Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5.  Dane osobowe będą przechowywane w siedzibie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich przez okres prowadzenia sprawy, jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy.
  6.  Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do administratora w zakresie treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania tylko do momentu ich przetwarzania ustalonego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7.   Przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie prawa i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  8.  Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna, iż przetwarzanie   tych danych osobowych odbywa się w sposób nieprawidłowy.
  9.    Podane przez Panią/Pana dane osobowe są niezbędne do rozpatrzenia sprawy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Skip to content