link do statutu Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego

link do statutu BIP

STATUT MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W STRZELCACH WIELKICH

 

Część I
Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Statut reguluje działalność Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji  w Strzelcach Wielkich zwanego dalej Związkiem.

§ 2.

Związek posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.
Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów w szczególności ustawy o samorządzie gminnym oraz niniejszego Statutu.

§ 3.

Uczestnikami Związku są gminy wymienione w załączniku Nr 1.

§ 4.

Siedzibą Związku jest miejscowość Strzelce Wielkie.

§ 5.

Związek został utworzony na czas nieokreślony.

§ 6.

Celem działania Związku jest eksploatacja urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacji sanitarnych. Związek prowadzi również działalność usługowo-inwestycyjną w w/w zakresie.

Część II
Organy Związku

§ 7.

Organami Związku są:

 1. Zgromadzenie Związku, które jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku, zwane dalej Zgromadzeniem,
 2. Zarząd Związku, który jest organem wykonawczym Związku, zwany dalej Zarządem.

§ 8.

Organy Związku są wybierane na okres kadencji rad gmin.

§ 9.

 1. W skład zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin – uczestników Związku.
 2. Z mocy ustawy reprezentuje gminę wójt lub burmistrz.
 3. Za zgodą rady, gminę może reprezentować inna osoba będąca członkiem organu gminy.
 4. Drugim przedstawicielem gminy jest osoba wyznaczona przez radę.

§ 10.

Do właściwości Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:

 1. Zmiany Statutu Związku,
 2. Określania warunków wstępowania i występowania ze Związku,
 3. Rozwiązania Związku,
 4. Wyboru i odwołania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 5. Powołania i odwołania Głównego Księgowego Związku – na wniosek Przewodniczącego Zarządu,
 6. Przyjęcia planu finansowego Związku, sprawozdania z wykonania planu finansowego, udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 7. Majątkowych Związku a przekraczających zakres zwykłego Zarządu,
 8. Określenia kwoty, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 9. Przyjmowania darowizn i zapisów na rzecz Związku,
 10. Obejmowania zarządów fundacji,
 11. Usunięcia gminy ze Związku,
 12. Skreślony,
 13. Określania sposobu ustalenia opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,
 14. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa do kompetencji Zgromadzenia.

§ 11.


Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Zgromadzenia oraz wiceprzewodniczącego.

§ 12.

Sesję Zgromadzenia zwołuje przewodniczący lub jego zastępca co najmniej 2 razy w roku. Sesja nadzwyczajna może być zwołana na żądanie Zarządu lub co najmniej 1/4 członków Zgromadzenia. O zwołaniu sesji członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni pisemnie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Jednocześnie powinni otrzymać porządek obrad oraz niezbędne materiały.

§ 13.

Pierwszą sesję Zgromadzenia zwołuje przewodniczący poprzedniej kadencji.

§ 14.

Sesje Zgromadzenia są protokołowane. Protokół powinien być odczytany i przyjęty na następnej sesji.

§ 15.

Obrady Zgromadzenia są jawne. Jawność obrad może być wyłączona również, gdy stanowią tak przepisy ogólne.

§ 16.

Głosowanie jest jawne, chyba że ustawa przewiduje możliwość tajnego głosowania.

§ 17.

Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia.

§ 18.

Członkowie Zgromadzenia są obowiązani brać udział w jego pracach.

§ 19.

Na zasadach ustalonych przez Zgromadzenie członkom Zgromadzenia nie będącymi pracownikami jednostek samorządu terytorialnego tworzącymi Związek za udział w sesjach  Zgromadzenia, posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu  przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży.

§ 20.

Zarząd Związku składa się z 4 członków. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz 2 członków zarządu. W skład zarządu może wchodzić nie więcej niż 1 członek spoza Zgromadzenia.

§ 21.

 1. Przewodniczącego zarządu wybiera zgromadzenie w odrębnym głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia.
 2. Zastępcę przewodniczącego zarządu oraz pozostałych członków zarządu wybiera zgromadzenie na wniosek przewodniczącego zarządu, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków zgromadzenia w głosowaniu tajnym.
 3. Przewodniczący zarządu jest zatrudniany na podstawie wyboru. Pozostali członkowie zarządu pełnią swe funkcje pozaetatowo.
 4. Członkostwa w zarządzie nie można łączyć z członkostwem w komisji rewizyjnej oraz pełnieniem funkcji przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego zgromadzenia.
 5. Kadencja Zarządu rozpoczyna się w dniu jego wyboru przez Zgromadzenie i wygasa z upływem kadencji rad gmin.
 6. Członkowie Zarządu po upływie kadencji, pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu.

§ 22.

 1. Zarząd wykonuje uchwały Zgromadzenia oraz zadania związku określone przepisami prawa i niniejszego statutu.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • przygotowanie danych i innych materiałów niezbędnych dla podejmowania uchwał przez Zgromadzenie, jak również projektów uchwał Zgromadzenia,
  • wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
  • gospodarowanie mieniem Związku,
  • prowadzenie gospodarki finansowej Związku na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych,
  • wykonywanie planu finansowego Związku,
  • składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalności i stanu majątkowego Związku,
  • sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Związku.
 3. W realizacji statutowych zadań Związku Zarząd podlega wyłącznie Zgromadzeniu.
 4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego składu, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu byli o posiedzeniu prawidłowo zawiadomieni.

§ 23.

 1. Do zadań Przewodniczącego Zarządu Związku należy w szczególności:
  • organizowanie prac Zarządu i przewodniczenie jego obradom,
  • kierowanie bieżącymi sprawami Związku,
  • reprezentowanie Związku na zewnątrz,
  • kierowanie biurem Związku,
  • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Związku.
 2. W sprawach nie cierpiących zwłoki przewodniczący Zarządu podejmuje czynności należące do właściwości Zarządu.
 3. Czynności podjęte w trybie, o którym, mowa w ust. 2 podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 4. W przypadku braku Przewodniczącego Zarządu, bądź przejściowej niemożności sprawowania przez niego funkcji, zastępca przewodniczącego Zarządu wykonuje zadania Przewodniczącego Zarządu.

§ 24.

 1. Zarząd wykonuje swoje zadania Związku przy pomocy Biura Związku, które zapewnia obsługę techniczno – organizacyjną związku i jego organów.
 2. Funkcję dyrektora biura Związku pełni przewodniczący Zarządu, który wykonuje obowiązki zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników biura.
 3. Organizację i zasady funkcjonowania biura związku określa regulamin organizacyjny uchwalany na wniosek dyrektora biura przez Zarząd Związku.

§ 25.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik). Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do jej skuteczności niezbędna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej. W razie odmowy kontrasygnaty głównego księgowego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych.
 2. Zarząd może udzielić upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w zakresie spraw obejmujących bieżącą działalność.

§ 26.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powołanych spośród członków Zgromadzenia z wyłączeniem przewodniczącego Zgromadzenia i jego zastępcy oraz członków Zarządu.

§ 27.

Komisja Rewizyjna wybiera spośród członków Przewodniczącego, którego wybór zatwierdza Zgromadzenie.

§ 28.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • Zaopiniowanie wykonania planu finansowego Związku,
 • Wystąpienie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi,
 • Prowadzenie kontroli w innym zakresie, ustalonym przez Zgromadzenie.

§ 29.

 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeb.
 2. Komisja może zaprosić na swoje posiedzenie osoby w charakterze biegłych lub ekspertów.

§ 30.

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w pełnym składzie.
 2. Głosowanie w Komisji jest jawne.
 3. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.

§ 31.

 1. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
 2. Protokół z czynności kontrolnych powinien mieć podpis osoby odpowiedzialnej za kontrolowaną dokumentację. W kontroli sprawdzającej ustala się wykonanie zaleceń.

Część III
Majątek i gospodarka Związku

§ 32.

Poszczególne gminy uczestniczą w Związku majątkiem przekazanym decyzjami Wojewody Leszczyńskiego oraz własnym mieniem komunalnym (urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji sanitarnych).

§ 33.

Majątek wniesiony przez gminy stanowi majątek Związku.

§ 34.

Majątek Związku jest odrębny od majątku gmin uczestników Związku i jest odrębnie zarządzany (załącznik Nr 2).

§ 35.

Dochody Związku stanowią:

 • Dochody z działalności gospodarczej,
 • Dochody z majątku Związku,
 • Darowizny, dotacje i zapisy,
 • Inne dochody.

§ 36.

Dochody Związku powinny być użyte na prowadzenie działalności Związku.

§ 37.

Jeżeli własne dochody Związku nie wystarczają na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na uczestników Związku proporcjonalnie do wielkości sprzedanej wody.

Część IV
Zmiany w układzie i rozwiązanie Związku

§ 38.

Przyjęcie nowego uczestnika do Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia – na wniosek zainteresowanej gminy. Zgromadzenie może uzależnić przyjęcie nowego uczestnika od spełnienia przez zainteresowaną gminę określonych warunków.

 § 39.

Uczestnictwo gminy w Związku ustaje w razie:

 • Usunięcia gminy ze Związku,
 • Wystąpienia gminy ze Związku,
 • Zniesienia gminy.

§ 40.

 1. Zgromadzenie podejmuje uchwałę o usunięciu gminy ze Związku w przypadku:
  • Udowodnionego działania na szkodę Związku,
  • Nie wykonania zobowiązań na rzecz Związku,
  • Nie stosowania się do postanowień Statutu.
 2. O decyzji usunięcia uczestnika Związek zawiadomi właściwą radę gminy najpóźniej na 30 dni przed ustalonym terminem.

§ 41.

 1. Gmina uczestnicząca w Związku swój zamiar wystąpienia powinna oznajmić najpóźniej na 6 miesięcy przed końcem roku budżetowego.
 2. Wolę wystąpienia gmina potwierdza uchwałą przyjętą w sposób właściwy dla przyjęcia Statutu.
 3. Zgromadzenie związku może uzależnić wystąpienie uczestnika od spełnienia określonych warunków.

 

§ 42.

Występującemu, względnie usuniętemu uczestnikowi Związek nie zwróci mienia niepodzielnego.

§ 43.

Gminy Kobylin, Krobia, Pogorzela będące założycielami Związku mają prawo do zwrotu równowartości procentowego udziału przysługującego im mienia niepodzielnego. Obliczona wartość udziału będzie spłacana w ratach rocznych przez 10 lat, powiększanych o naliczane odsetki ustawowe.

§ 44.

Rozwiązanie Związku następuje wskutek zgodnych uchwał wszystkich gmin uczestniczących w Związku, przyjętych w sposób właściwy dla przyjęcia Statutu.

§ 45.

Po zaspokojeniu wszelkich zobowiązań i roszczeń wierzycieli uczestnicy Związku otrzymują pozostały majątek w sposób przyjęty dla wystąpienia ze Związku.

§ 46.

Zgromadzenie powołuje osobę likwidującą działalność Związku. Plan zaprzestania działalności zatwierdza Zgromadzenie po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej.

§ 47.

Nieodebrane kwoty pieniężne, przeznaczone na zaspokojenie roszczeń osób trzecich, składa się do depozytu sądowego.

Część V

Postanowienia końcowe

§ 48.

Nadzór nad Związkiem sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

§ 49.

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 50.

Zmiana niniejszego statutu następuje w trybie przyjętym dla jego ustanowienia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Uczestnicy Związku

 1. Gmina Kobylin.
 2. Gmina Krobia.
 3. Gmina Pogorzela.
 4. Gmina Pępowo.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku

 1. Związek prowadzi rejestr składników majątkowych.
 2. Składniki majątkowe są użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
 3. Wpis do rejestru następuje na podstawie dokumentów:
 4. a) OT – otrzymania środka trwałego (zastosowanie ustawy o zamówieniach publicznych),
 5. b) PT – przejęcia od gmin w użytkowanie środka trwałego.
 6. Wykreślenie z rejestru następuje przez:
 7. a) oddanie gminom przekazanego w użytkowanie środka trwałego – PT,
 8. b) likwidację zbędnego środka trwałego (przy 100% amortyzacji i przy 100% zużycia),
 9. c) sprzedaży zbędnego środka trwałego w drodze przetargu (po określeniu wartości wg stopnia zużycia).
Skip to content