link do statutu Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego

link do statutu BIP

STATUT MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW

I KANALIZACJI W STRZELCACH WIELKICH

 

Nazwa i siedziba Związku

§ 1

 1. Związek nosi nazwę: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, zwany w dalszej treści niniejszego Statutu „Związkiem”.
 2. Siedzibą Związku są Strzelce Wielkie, gmina Piaski, województwo wielkopolskie.

§ 2

Związek posiada osobowość prawną.

Uczestnicy i czas trwania związku

§ 3

Uczestnikami Związku, zwanymi w dalszej treści niniejszego Statutu „Uczestnikami” są Gminy:

 • Gmina Kobylin,
 • Gmina Krobia,
 • Gmina Pogorzela,
 • Gmina Pępowo.

§4

Związek został utworzony na czas nieokreślony.

Zadania Związku

§ 5

Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej na terenie gmin będących Uczestnikami Związku, w szczególności poprzez:

 • realizację dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody iodprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków,
 • działalność inwestycyjną obejmującą budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych , ustalonych przez uczestników Związku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych dla realizacji zadań inwestycyjnych, między innymi środków finansowych w ramach europejskich funduszy pomocowych.

  Organy Związku

§ 6

Organami Związku są:

 • Zgromadzenie Związku, zwane dalej „Zgromadzeniem” ? jako organ stanowiący i kontrolny Związku,
 • Zarząd Związku, zwany dalej „Zarządem” ? jako organ wykonawczy Związku.

§ 7

 1. Każdy uczestnik Związku posiada w Zgromadzeniu po 2 przedstawicieli.
 2. Z mocy prawa w skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie (burmistrzowie) gmin uczestniczących w Związku. Na wniosek wójta (burmistrza) rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy w Zgromadzeniu zastępcy wójta (burmistrza) lub radnemu.
 3. Poza osobami wymienionymi w ust. 2, w skład Zgromadzenia wchodzą dodatkowo przedstawiciele ? po 1 osobie z każdej gminy będącej uczestnikiem Związku, wybrani przez radę gminy.

§ 8

 1. Kadencja Zgromadzenia pokrywa się z kadencją rad gmin.
 2. Po zakończeniu kadencji członkowie Zgromadzenia pełnią swoje funkcje do czasu wejścia wich prawa i obowiązki nowych członków Zgromadzenia.
 3. Wystąpienie oraz wykluczenie uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli członkostwa w organach Związku.

§ 9

 1. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym.
 2. Każdy przedstawiciel Uczestnika Związku w Zgromadzeniu posiada 1 głos.
 3. Głosowanie jawne odbywa się na sesjach Zgromadzenia z jednoczesnym użyciem urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań.
 4. W przypadku, gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 3 nie jest możliwe zprzyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne. Głosowanie jawne imienne odbywa się w taki sposób, że osoba po jej wywołaniu przez Przewodniczącego obrad wypowiada się czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest „przeciw”, czy „wstrzymuje się od głosu”.
 5. Imienne wykazy głosowań podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Związku.
 6. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza przewodniczący obrad i nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole z posiedzenia.
 7. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

§ 10

 1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona przewodniczącego Zgromadzenia i 1-2 wiceprzewodniczących Zgromadzenia bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.
 2. Przewodniczący Zgromadzenia organizuje pracę Zgromadzenia i przewodniczy obradom.
 3. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.
 4. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

§ 11

 1. Zgromadzenie odbywa posiedzenia zwyczajne w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje przewodniczący Zgromadzenia, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 3. Przewodniczący ma obowiązek zwołać Zgromadzenie na wniosek Zarządu lub co najmniej jednej czwartej statutowego składu Zgromadzenia, na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać porządek obrad wraz z projektami uchwał.
 4. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia nowej kadencji, do czasu wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, prowadzi najstarszy wiekiem członek Zgromadzenia obecny na posiedzeniu, który wyrazi na to zgodę.

§ 12

 1. Posiedzenia Zgromadzenia są jawne.
 2. Zgromadzenie zwołuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad drogą elektroniczną. Obrady Zgromadzenia są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz idźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w BIP i na stronie internetowej Związku.
 3. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad, wraz z projektami uchwał i protokołem z poprzedniego posiedzenia Zgromadzenia.
 4. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, protokół powinien być przyjęty na następnym posiedzeniu.

§ 13.
Do kompetencji Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie wieloletniej prognozy finansowej oraz rocznego planu finansowego Związku, rozpotrywanie sprawozdań z wykonania budżetu za rok poprzedni i podejmowanie uchwał wprzedmiocie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium z tego tytułu,
 • rozpatrywanie raportu o stanie Związku oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania Zarządowi z tego tytułu. Zgromadzenie rozpatruje raport podczas posiedzenia, na którym podejmowana jest uchwała Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę.
 • przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku,
 • uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu Biura Związku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia ze Związku,
 • uchwalanie zmian w statucie Związku,
 • podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji,
 • kontrolowanie działalności Zarządu,
 • powołanie Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie regulaminu jej działania,
 • rozpatrywanie skarg na działania zarządu, skarg i wniosków oraz petycji składanych przez obywateli, powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz w razie potrzeby inych stałych idoraźnych komisji do określonych zadań,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów; ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd wroku budżetowym,
 • decydowanie w sprawach tworzenia spółek prawa handlowego, wnoszenia i wycofywania znich udziałów a także zbywania akcji,
 • wybieranie i odwoływanie przewodniczącego Zgromadzenia i 1-2 wiceprzewodniczących,
 • wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Związku,
 • powoływanie i odwoływanie likwidatora Związku,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych obowiązującym prawem do kompetencji Zgromadzenia,

§ 14

 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd.
 2. Kadencja Zarządu pokrywa się z kadencją Zgromadzenia.
 3. Po upływie kadencji Zgromadzenia, Zarząd działa do czasu wyboru nowego Zarządu.

§ 15

 1. Zarząd Związku składa się z 4 członków. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz 2 członków Zarządu. W skład Zarządu może wchodzić nie więcej niż 1 członek spoza Zgromadzenia.
 2. Przewodniczącego Zarządu wybiera Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
 3. Wiceprzewodniczącego Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu wybiera Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Zarządu, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Na każdego członka Zarządu głosuje się osobno.
 4. Przewodniczący Zarządu, Wiceprzewodniczący Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu pełnią swe funkcje pozaetatowo.
 5. Członkostwa w zarządzie nie można łączyć z członkostwem w komisji rewizyjnej, komisji skarg, wniosków i petycji oraz pełnieniem funkcji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.
 6. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku, które zapewnia obsługę techniczno-organizacyjną Związku i jego organów
 7. Organizację i funkcjonowanie Biura Związku określa regulamin organizacyjny biura.
 8. Biurem Związku kieruje Dyrektor Biura Związku.
 9. Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje Dyrektor Biura Związku.

§ 16

 1. Odwołanie całego Zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
 2. Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w każdym momencie.
 3. Rezygnację z członkostwa w Zarządzie przyjmuje Zgromadzenie podczas najbliższego posiedzenia, w przypadku nieprzyjęcia, staje się ona skuteczna wraz z zakończeniem posiedzenia.
 4. Zgromadzenie przeprowadza głosowanie w sprawie odwołania całego Zarządu po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej.
 5. W razie odwołania całego Zarządu lub obniżenia się ilości jego członków poniżej liczby określonej w § 15.1. Zgromadzenie w ciągu 1 miesiąca wybiera nowy Zarząd lub uzupełnia odpowiednio jego skład.
 6. Wygaśnięcie członkostwa w Zarządzie następuje na skutek: zrzeczenia się członkostwa, odwołania, śmierci, upływu kadencji, ustania członkostwa Gminy w Związku.
 7. W przypadku wygaśnięcia członkostwa członka Zarządu Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu przeprowadza wybory uzupełniające.

§ 17.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone ustawą i statutem na rzecz Zgromadzenia, a w szczególności:

 • reprezentowanie Związku na zewnątrz
 • zarządzanie mieniem Związku,
 • wykonywanie uchwał Zgromadzenia, w tym budżetu Związku,
 • składanie Zgromadzeniu sprawozdań z działalości, z wykonania budżetu i raportu o stanie Związku. Raport o stanie Związku Zarząd przedstawia Zgromadzeniu co roku do dnia 31 maja,
 • przygotowywanie materiałów, w tym projektów uchwał, na posiedzenia Zgromadzenia,
 • prowadzenie rejestrów uchwał podjętych przez Zgromadzenie, Zarząd oraz Komisję Rewizyjną i Komisję Skarg, Wniosków i Petycji lub rejestru uchwał innych komisji w przypadku powołania ich przez Zgromadzenie,
 • wnioskowanie do Zgromadzenia o przystąpienie, wystąpienie lub wykluczenie członka zeZwiązku.

§ 18

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności conajmniej połowy obowiązującego składu organu.
 2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący Zarządu, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 5. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu, przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu w ciągu 7dni od daty złożenia wniosku.
 6. W przypadku niezwołania posiedzenia Zarządu, o którym mowa w ust. 5, uprawnienia dozwołania posiedzenia przechodzą na wnioskodawcę.
 7. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 19

 1. Do zadań przewodniczącego Zarządu należy:
 • organizowanie pracy oraz zwoływanie posiedzeń Zarządu,
 • przewodniczenie obradom posiedzeń Zarządu,
 • uczestniczenie w posiedzeniach Zgromadzenia oraz składanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na posiedzeniach Zarządu,
 • podejmowanie czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach pilnych, które następnie wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu,
 1. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący lub członek Zarządu upoważniony przez Przewodniczącego.

§ 20.

Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik). Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań finansowych, do jej skuteczności niezbędna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku lub osoby przez niego upoważnionej.

Komisja Rewizyjna

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób powołanych spośród członków Zgromadzenia zwyłączeniem przewodniczącego Zgromadzenia i wiceprzewodniczącego oraz członków Zarządu .
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Komisji.
 3. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych, przez przewodniczącego Komisji, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu albo Zgromadzenia.
 4. Komisja może zaprosić na swoje posiedzenie osoby w charakterze biegłych lub ekspertów.
 5. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 22

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • zaopiniowanie wykonania planu finansowego Związku,
 • wystąpienie z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi,
 • prowadzenie kontroli w zakresie ustalonym przez Zgromadzenie.

§ 23

 1. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół.
 2. Protokół z czynności kontrolnych powinien mieć podpis osoby przeprowadzającej kontrolę iosoby kontrolowanej.
 3. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.

   Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

§ 24

 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z trzech osób powołanych spośród członków Zgromadzenia z wyłączeniem przewodniczącego Zgromadzenia, wiceprzewodniczącego oraz członków Zarządu .
 2. Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybierają spośród swego grona przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Komisji.
 3. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego Komisji w miarę potrzeb. Przewodniczący Komisji zawiadamia pozostałych członków Komisji z 7-dniowym wyprzedzeniem o miejscu i czasie oraz porządku posiedzenia.
 4. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący Komisji.
 5. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów.
 6. Do zadań Komisji należy rozpatrywanie skarg na działania zarządu Związku i jednostek organizacyjnych Związku oraz wniosków i petycji składanych przez obywateli, w zakresie których podmiotem właściwym do rozpatrzenia jest Zgromadzenie.
 7. Komisja rozpatruje wstępnie przekazane jej skargi, wnioski i petycje, a następnie formułuje opinię w formie uchwały skierowaną do Zgromadzenia z propozycją sposobu ich załatwienia.
 8. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające wzwiązku ze złożoną skargą, wnioskiem lub petycją może zebrać materiały, informacje i inne niezbędne wyjaśnienia oraz wezwać wnoszącego skargę, wniosek lub petycję do ich sprecyzowania, uzupełnienia, a także przedstawienia dodatkowych materiałów lub informacji.
 9. Z przebiegu posiedzenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji sporządza protokół.
 10. Komisja składa Zgromadzeniu raz do roku sprawozdanie ze swej działalności.

Majątek i gospodarka finansowa Związku

§ 25

Majątek Związku stanowią:

 • przekazane przez poszczególne gminy składniki ich mienia nieruchomego i ruchomego służącego realizacji zadań przyjętych przez Związek,
 • dochody z majątku i działalności Związku,
 • dotacje i darowizny,
 • inne źródła.

§ 26

 1. Majątek Związku jest odrębny od majątku Uczestników Związku i jest odrębnie zarządzany.
 2. Związek prowadzi rejestr składników majątkowych.
 3. Składniki majątkowe są użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.
 4. Wpis do rejestru następuje na podstawie dokumentów:
 • OT otrzymania środka trwałego
 • PT przejęcia od gmin w użytkowanie środka trwałego.
 1. Wykreślenie z rejestru następuje przez:
 • oddanie gminom przekazanego w użytkowanie środka trwałego ? PT,
 • likwidację zbędnego środka trwałego (przy 100 % amortyzacji i przy 100% zużyciu,
 • sprzedaży zbędnego środka trwałego w drodze przetargu (po określeniu wartości wg stopnia zużycia).

§ 27

 1. Uczestnicy Związku zobowiązani są uiszczać niezbędne świadczenia na rzecz Związku.
 2. Jeżeli dochody Związku oraz świadczenia członków Związku nie wystarczają na pokrycie wydatków, niedobór rozkłada się na członków Związku proporcjonalnie.
 3. Zarząd Związku przygotowuje projekt budżetu Związku i przedkłada go do uchwalenia Zgromadzeniu.
 4. Budżet jest uchwalany przez Zgromadzenie do końca roku poprzedzającego rok budżetowy, lecz nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.
 5. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące gospodarki finansowej gmin.
 6. Odpowiedzialnym za prowadzenie księgowości Związku jest Główny Księgowy Związku.
 7. Najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku budżetowego Zarząd składa Zgromadzeniu sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Związku.
 8. Świadczenia finansowe poszczególnych Uczestników Związku w przypadku realizacji inwestycji ustalane są na podstawie odrębnych porozumień.
 9. Uczestnicy występujący ze związku odpowiadają za zobowiązania Związku powstałe do chwili ustania członkostwa w Związku.

Zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku

§ 28

 1. Każdy Uczestnik Związku jest uprawniony do korzystania z obiektów i urządzeń Związku.
 2. Uczestnicy Związku korzystają z obiektów i urządzeń Związku na równych zasadach, wzakresie określonym zadaniami Związku.

Zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywaniu strat Związku

§ 29

 1. Każdemu z uczestników Związku zapewnia się obsługę potrzeb jego mieszkańców na równych zasadach, z uwzględnieniem udziału uczestników Związku w kosztach wspólnej działalności Związku.
 2. Uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku ustalane w drodze odrębnych porozumień.

Zasady przystępowania i występowania uczestników oraz zasady rozliczeń majątkowych

§ 30

O przyjęciu do Związku nowego uczestnika decyduje Zgromadzenie w drodze uchwały określającej warunki przystąpienia.

§ 31

Uczestnictwo w Związku ustaje w razie:

 • wystąpienia uczestnika ze Związku,
 • wykluczenia uczestnika ze Związku,
 • likwidacji Związku.

§ 32

 1. Uczestnik może wystąpić ze Związku przez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu, potwierdzonego stosowną uchwałą organu stanowiącego uczestnika.
 2. Oświadczenie winno być złożone z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia danego roku.

§ 33

 1. Związek może wykluczyć Uczestnika ze Związku tylko w razie:
 • udowodnionego działania na szkodę Związku,
 • niewykonania obowiązków na rzecz Związku,
 • naruszenia przepisów obowiązujących w Związku, w szczególności postanowień Statutu Związku.
 1. O złożeniu wniosku o wykluczenie uczestnika ze Związku, Przewodniczący Zgromadzenia informuje tego Uczestnika co najmniej 1 miesiąc przed terminem odbycia Zgromadzenia Związku, na którym rozpatrywany będzie wniosek.
 2. Wniosek o wykluczenie uczestnika ze Związku może być złożony przez Zarząd Związku lub każdego z Uczestników.

§ 34

 1. Nieruchomości, a także niepodzielne składniki majątkowe wniesione przez Uczestnika doZwiązku, nie podlegają zwrotowi w przypadku jego wystąpienia lub wykluczenia ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, uczestnikowi Związku przysługuje zwrot równowartości danego składnika majątkowego ustalonej wg jego stanu z dnia wniesienia i określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień wystąpienia lub wykluczenia Uczestnika ze Związku.
 3. W oparciu o wartość określoną w ust. 2 Zgromadzenie ustala termin i sposób spłaty występującego lub wykluczonego uczestnika, przy czym spłata może być dokonana ratalnie, wokresie do 3 lat od dnia wystąpienia lub wykluczenia.

 Zasady i tryb likwidacji Związku

§ 35

 1. Likwidacja Związku następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia o likwidacji Związku.
 2. Podział majątku Związku pozostałego po likwidacji następuje proporcjonalnie do wartości wniesionego majątku przez uczestników Związku.
 3. Likwidację Związku prowadzi wybrany przez Zgromadzenie likwidator.
 4. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
 • sporządzenie planu likwidacji zatwierdzonego przez Zgromadzenie,
 • sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
 • publiczne ogłoszenie o postawieniu Związku w stan likwidacji wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia swoich roszczeń wobec Związku, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia o likwidacji,
 • zakończenie bieżących spraw Związku,
 • ściągnięcie wierzytelności Związku,
 • zaspokojenie zobowiązań Związku,
 • przedstawienie Zgromadzeniu Związku projektu podziału majątku Związku pozostałego po zakończeniu jego likwidacji.
 1. Koszty likwidacji ponosi Związek.
 2. Likwidator wykonuje swoje obowiązki z uwzględnieniem uchwał Zgromadzenia Związku.
Skip to content