Podpisanie umowy na przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach       

         

W dniu 30.05.2023r. w siedzibie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich odbyło się uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą, który zrealizuje zaplanowane zamierzenie inwestycyjne pn.:

?Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łagiewnikach?

Wykonawcą robót jest firma PROINVEST Sp. z o.o., ul. Kamińskiego 40, 63-900 Rawicz. Wartość zadania zgodnie z podpisaną umową wynosi  9.387.975,30 zł brutto.

Na powyższą realizację Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich starał się o dofinansowanie, które uzyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja nr 2. Kwota promesy jaką uzyskaliśmy dla SUW Łagiewniki wynosi 4.999.000,00 PLN.

W ramach zadania przebudowy SUW Łagiewniki zostaną wykonane następujące prace:

 • Realizacja prac z zachowaniem ciągłości produkcji wody.
 • Wydajność godzinowa SUW (wody surowej) ? 120,0 m3/h.
 • Nowoprojektowane sieci zewnętrzne zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
 • Budowa nowego budynku SUW (ograniczenie kosztów eksploatacyjnych, w tym ogrzewania).
 • Całkowita wymiana urządzeń ciągu technologicznego uzdatniania wody, w tym:
 • zastosowanie nowego systemu napowietrzania wody wraz ze sprężarkami bezolejowymi (obecnie eksploatowane są sprężarki olejowe);
 • zastosowanie filtrów ciśnieniowych, zasypanych złożem kwarcowym oraz katalitycznym umożliwiających wysokoefektywne usuwanie żelaza, manganu i jonu amonowego z wody surowej;
 • opomiarowanie ciągu technologicznego (pomiary przepływu, ciśnienia, parametrów fizykochemicznych, pozwalające na lepszą kontrolę procesu uzdatniania wody);
 • zastosowanie nowego zestawu pompowego (energooszczędne pompy sieciowe, sterowane falownikami utrzymującymi zadane, stałe ciśnienie na sieci);
 • zastosowanie nowych pomp dozujących podchloryn sodu oraz dezynfekcja z wykorzystaniem promieniowania UV wody kierowanej do sieci wodociągowej;
 • pełna automatyzacja obiektu obejmująca sterowanie pracą filtrów, płukanie filtrów, napowietrzanie wody, zasilanie sieci wodociągowej.
 • Modernizacja układu odprowadzenia popłuczyn ? zastosowanie systemu podczyszczania popłuczyn opartego o ultrafiltrację i zawracanie popłuczyn podczyszczonych na początek układu uzdatniania wody.
 • Montaż nowego agregatu prądotwórczego z samostartem.
 • Remont obudów studni głębinowych: zastosowanie nowoczesnych obudów zewnętrznych z wymianą armatury i orurowania wewnątrz obudowy ? szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w danych technicznych dotyczących dostawy trzech naziemnych obudów studziennych z armaturą.

 

Termin zakończenia zadania inwestycyjnego planowany do 12 miesięcy od podpisania umowy.

Skip to content