OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w dziale eksploatacji i usług
NABÓR B

I. Nazwa i adres jednostki: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski.

II. Stanowisko urzędnicze: specjalista ds. technicznych

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe: kierunek inżynieria środowiska lub pokrewne,
6) posiadanie wiedzy z zakresu:
a) budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wody,
b) budowy i eksploatacji sieci wodociągowo kanalizacyjnych.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) wiedza z zakresu ochrony środowiska,
2) prawo jazdy kategorii B,
3) znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
4) doświadczenie zawodowe –praktyka w branży wodno-kanalizacyjnej.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) obsługa klientów działu technicznego:
– wydawanie warunków technicznych,
– wydawanie zapewnień dostawy wody,
– prowadzenie i wydawanie protokołów odbioru przyłączy.
2) nadzór nad prowadzonymi pracami, prowadzenie rejestru i dostarczanie materiałów,
3) prowadzenie dokumentacji energetycznej i rejestru zużytego gazu.

VI. Warunki pracy na danNabór Bym stanowisku.
1) praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy,
2) praca przy komputerze,
3) brak dostosowania miejsca pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Związku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umiejętności,
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór B na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. technicznych do dnia 15.01.2021 r do godziny 13.00.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR
MZWiK w Strzelcach Wielkich

inż. Leszek Mikołajski

Nabór B – pobierz

Skip to content