ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – pobierz

INFORMACJA O TREŚCI ZŁÓŻONYCH OFERT pobierz

OGŁOSZENIE O SEKTOROWYM POSTĘPOWANIU PODPROGOWYM

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5.548.000 euro  na podstawie: regulaminu udzielania zamówień sektorowych poniżej progów unijnych.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie w 2021 roku (w okresie od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.)
1.1 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o uwodnieniu ok. 80% w ilości ok. 1 500 Mg (kod odpadu 19 08 05), w tym odbieranych z obiektu:
OŚ Kobylin          450 Mg
OŚ Pępowo         600 Mg (w tym 10 Mg z OŚ Gogolewo)
OŚ Pogorzela      450 Mg
1.2 skratek w ilości ok. 35 Mg (kod odpadu 19 08 01) w tym odbieranych z obiektu:
OŚ Gogolewo        2 Mg
OŚ Kobylin          12 Mg
OŚ Pępowo         13 Mg
OŚ Pogorzela        8 Mg
1.3 zawartości piaskowników w ilości ok. 15 Mg (kod odpadu 19 08 02) w tym odbieranych z obiektu:
OŚ Kobylin           5 Mg
OŚ Pępowo          5 Mg
OŚ Pogorzela       5 Mg

Podane powyżej ilość komunalnych osadów ściekowych, skratek oraz zawartości piaskowników są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy wykonać w terminie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone przez Zamawiającego, w zakresie:
1. Niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp 1 ustawy
2. Spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada
a) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie:
– 19 08 05 Osady ściekowe,
– 19 08 01 Skratki,
– 19 08 02 Zawartość piaskowników;
b) zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, w zakresie:
– 19 08 05 Osady ściekowe,
– 19 08 01 Skratki,
– 19 08 02 Zawartość piaskowników;
c) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, w zakresie:
– 19 08 05 Osady ściekowe,
– 19 08 01 Skratki,
– 19 08 02 Zawartość piaskowników.

Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, gdy zamiast wykazania posiadania zezwoleń wymienionych powyżej w lit. a i b Wykonawca wykaże, że posiada:
a) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie:
– 19 08 05 Osady ściekowe,
– 19 08 01 Skratki,
– 19 08 02 Zawartość piaskowników
lub
b) pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (U. 2020 poz. 1219 ze zm.), w zakresie:
– 19 08 05 Osady ściekowe,
– 19 08 01 Skratki,
– 19 08 02 Zawartość piaskowników
lub
c) koncesję na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2020 poz. 1064 ze zm.) obejmujące:
– 19 08 05 Osady ściekowe,
– 19 08 01 Skratki,
– 19 08 02 Zawartość piaskowników
2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
– posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 zł.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie ? co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 1.000 Mg wraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

(DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ)
Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszej SIWZ oraz oświadczenie, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
Wykonawca składa powyższe oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ i załącznik nr 4 do SIWZ.

(DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE):
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów:
– zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie: 19 08 05, 19 08 01, 19 08 02
– zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (U. 2020 poz. 797 ze zm.), w zakresie: 19 08 05, 19 08 01, 19 08 02
– zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, w zakresie: 19 08 05, 19 08 01, 19 08 02

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów:
– dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200.000,00 (do polisy dołączyć dowód jej opłacenia).

3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żądać będzie następujących dokumentów:
Wykaz co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 1.000 Mg, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie, przy czy dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? oświadczenie wykonawcy (według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów).

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę o złożenia następujących dokumentów:
– oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
– oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

INFORMACJĘ NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski ? Sekretariat lub mailowo na adres sekretariat@mzwik.com, do dnia 11 grudnia 2020 roku, do godz. 10.00.
UWAGA!
W związku z trwającym stanem epidemii zalecane jest przesłanie oferty w formie elektronicznej (e-mail), ewentualnie w formie pisemnej (pocztą tradycyjną, kurierem).

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
SIWZ
załacznik nr 1 – formularz ofertowy
załacznik nr 2 – umowa
załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy
załącznik nr 4 – oświadczenie wykluczenie
załącznik nr 5 – formularz cenowy

załącznik nr 6 – OS Gogolewo

załącznik nr 7 – OS Kobylin
załącznik nr 8 – OS Pępowo
załącznik nr 9 – OS Pogorzela

 

Skip to content