OGŁOSZENIE O SEKTOROWYM POSTĘPOWANIU PODPROGOWYM

na roboty budowlane: ?Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniana Wody w m. Małgów
– budowa zbiornika wody czystej?

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5.548.000 euro  na podstawie: regulaminu udzielania zamówień sektorowych poniżej progów unijnych.

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiornika ze stali nierdzewnej o V=150m3 wraz z izolacją i poszyciem zewnętrznym ze stali nierdzewnej koloru niebieskiego oraz orurowaniem wewnętrznym ze stali nierdzewnej i wyprowadzeniem orurowania poza obrys zbiorników z niezbędną armaturą – łącznie z zasuwami DN150 i DN 100 na rurociągach tłocznym, ssawnym i spustowym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji kosztorysowej (Przedmiar Robót i kosztorys ofertowy) – załącznik nr 4a do niniejszego ogłoszenia, Projekcie budowlanym – załącznik nr 4b do niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 4c do niniejszego ogłoszenia.

WAŻNE!
Zakres przedmiotowego zamówienia opisuje przedmiar robót, natomiast dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2020r. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w tym terminu realizacji zadania, w zakresie wskazanym w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.).

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone przez Zamawiającego, w zakresie:

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

Zdolności technicznej lub zawodowej:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie – min. 1 zadania polegającego na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody
z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

  1. Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszego ogłoszenia
    Wykonawca składa powyższe oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
  1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:
    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia  zażąda następujących dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający  żądać będzie następujących dokumentów: wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie – min. 1 zadania polegającego na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

INFORMACJĘ NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena 90% oraz okres gwarancji jakości 10%

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium w ocenie ofert Szczegółowy opis
CENA OFERTY 90% wg wzoru: C = (Cncb/Cbob) x 90 pkt
2. OKRES GWARANCJI JAKOŚCI 10% wg wzoru: GW =(Gwb/Gwn) x 10 pkt
SUMA 100%

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski do dnia 20.04.2020 roku do godz. 10.00.

UWAGA!
W związku z trwającym stanem epidemii zalecane jest przesłanie oferty w formie elektronicznej (e-mail), ewentualnie w formie pisemnej (pocztą tradycyjną, kurierem).

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
ogłoszenie
załącznik nr 1 – formularz ofertowy
załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy
 załącznik nr 3 – wzór umowy
załącznik nr 4a – dokumentacja kosztorysowa
załącznik nr 4b – projekt budowlany
załącznik nr 4c – STWiOR

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:  odpowiedzi pobierz

– Przedmiar_robót

– Kosztorys_oferta

W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi powodują modyfikację treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23 kwietnia 2020r. do godz. 10:00,
otwarcie ofert nastąpi 23 kwietnia 2020r. o godz. 12.00.
Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT: Informacja o treści złożonych ofert

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY –zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content