Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień,
jakie przewiduje przeprowadzić w roku 2020.

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020r.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość
zamówienia
Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1. Budowa zbiornika wody uzdatnionej SUW Małgów. roboty budowlane przetarg nieograniczony 400.000,00 I kwartał 2020r.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krobia. roboty budowlane przetarg nieograniczony 400.000,00 II kwartał 2020r.
3. Dostawa materiałów budowlanych w roku 2021. dostawa przetarg nieograniczony 950.000,00 IV kwartał 2020r.
4. Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2021. usługa przetarg nieograniczony 450.000,00 IV kwartał 2020r.

 

Plan postępowań na rok 2020 pobierz

Skip to content