OGŁOSZENIE O SEKTOROWYM POSTĘPOWANIU PODPROGOWYM
na ?Dostawę materiałów budowlanych w roku 2020?

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski
tel./fax +48 65 571 93 64

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 443.000 euro na podstawie: regulaminu udzielania zamówień sektorowych poniżej progów unijnych.

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w 2020 roku, odpowiadających standardom jakościowym oraz technicznym, według asortymentu zawartego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: (według podziału przedstawionego w formularzu cenowym):
Cześć I: Dostawa materiałów żeliwnych.
Część II: Dostawa materiałów pozostałych.

Zakres rzeczowy obejmuje dostawę wyżej wymienionych materiałów do magazynu głównego
w Strzelcach Wielkich oraz do obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na obszarze gmin Krobia, Pępowo, Pogorzela (powiat Gostyń) i gminy Kobylin (powiat Krotoszyn).
Dostawę materiałów budowlanych należy realizować sukcesywnie w terminie i asortymencie określonym przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1a część I i załączniku nr 1a część II do ogłoszenie.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w terminie od dnia
1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Wykonawca będzie dostarczał zamówione materiały budowlane do wskazanych w pkt. III.1.1) miejsc,
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:00.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone przez Zamawiającego, w zakresie:

 • Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to
  z odrębnych przepisów.

  W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących wykazania spełniania tego warunku.

 • Sytuacji ekonomicznej i finansowej
  W zakresie spełnienia warunku wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł.

 • Zdolności technicznej lub zawodowej:
  W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących wykazania spełniania tego warunku.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszego ogłoszenia. Wykonawca składa powyższe oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

2. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł (do polisy dołączyć dowód jej opłacenia).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
W sytuacji, kiedy Wykonawca przystępuje do obu części zadania tj. części I oraz części II, składa dokumenty wymienione powyżej tylko raz.
Oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

INFORMACJĘ NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena 100%.
Ranking ofert przy uwzględnieniu kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów, w następujący sposób:
C = (Cncb/Cbob) x 100 pkt, gdzie:
C – ilość punktów za cenę,
Cncb – najniższa cena brutto,
Cbob – cena brutto oferty badanej.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski ? Sekretariat do dnia 23 grudnia 2019 roku, do godz. 10.00.
Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
ogłoszenie, ogłoszenie WORD
załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 1a – formularz cenowy żeliwo cz I
załącznik nr 1a – formularz cenowy PVC cz II
załącznik nr 2 – wzór umowy
załącznik nr 3 – oświadczenie

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT 
Informacja o treści złożonych ofert

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
zawiadomienie o wyborze oferty cz I – MATERIAŁY ŻELIWNE
zawiadomienie o wyborze oferty cz II – MATERIAŁY POZOSTAŁE

 

Skip to content