OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników
oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2020″

Nr sprawy 01/11/2019

Zamawiający:

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski
tel./fax +48 65 571 93 64
e-mail: sekretariat@mzwik.com

Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, dalej zwaną Pzp). W związku z art. 133 ust. 1 Pzp do powyższego postępowania nie stosuje się przepisów Pzp.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień sektorowych poniżej progów unijnych, wprowadzony uchwałą Nr 4/VIII/2019 Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z dnia 4 czerwca 2019r.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór i zagospodarowanie w 2020 roku (w okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.):

1. ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o uwodnieniu ok. 80% w ilości ok. 1 500 Mg (kod odpadu 19 08 05), w tym odbieranych z obiektu:

OŚ Kobylin     430 Mg
OŚ Pępowo     650 Mg (w tym 10 Mg z OŚ Gogolewo)
OŚ Pogorzela  420 Mg

2. skratek w ilości ok. 28 Mg (kod odpadu 19 08 01) w tym odbieranych z obiektu:

OŚ Gogolewo 2 Mg
OŚ Kobylin     12 Mg
OŚ Pępowo     9 Mg
OŚ Pogorzela  5 Mg

3. zawartości piaskowników w ilości ok. 21 Mg (kod odpadu 19 08 02) w tym odbieranych z obiektu:

OŚ Kobylin     5 Mg
OŚ Pępowo     4 Mg
OŚ Pogorzela  12 Mg

4. odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w ilości ok. 50 Mg (kod odpadu 20 03 06) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Pępowo 50 Mg

Podane powyżej ilość komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie.

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w SIWZ załączonej do ogłoszenia.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w terminie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone przez Zamawiającego, w zakresie:

 1. Niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
 2. Spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące:
 • Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

 1. zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych
 2. zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, w zakresie osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych
 3. zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, w zakresie osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych

Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, gdy zamiast wykazania posiadania zezwoleń wymienionych powyżej w lit. a i b Wykonawca wykaże, że posiada:

 1. zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych lub
 2. pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396), w zakresie osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych lub
 3. koncesję na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019 poz. 868 ze zm.) obejmujące osady ściekowe, skratki, zawartość piaskowników oraz odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub
 4. zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (U. 2017 poz. 1849) w zakresie osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych

lub inne odpowiednie zezwolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

 • Sytuacji ekonomicznej i finansowej

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 zł.

 • Zdolności technicznej lub zawodowej:

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie ? co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 1.000 Mg wraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 1. Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ):
  Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych oraz oświadczenie, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik do SIWZ.
 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu (DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE):
 • W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów:
 1. zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych
 2. zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.), w zakresie osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych
 3. zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.), w zakresie osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych

W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku zamiast decyzji wymienionych w lit. a i b można przedłożyć:

 1. zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych lub
 2. pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396), w zakresie osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych lub
 3. koncesję na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019 poz. 868), obejmujące osady ściekowe, skratki, zawartość piaskowników oraz odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub
 4. zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. 2017 poz. 1849), w zakresie osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych

lub inne odpowiednie zezwolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów

 • W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów:
 • dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000,00 zł (do polisy dołączyć dowód jej opłacenia).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

 • W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żądać będzie następujących dokumentów:

Wykaz co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 1.000 Mg, wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie, przy czy dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów ? oświadczenie wykonawcy

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE):

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę o złożenia następujących dokumentów:

 • oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
 • oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp przekazuje Zamawiającemu w formie pisemnej OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Opis kryteriów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: Cena 100%

Punkty za kryterium ?Cena” ? maksymalnie 100 pkt ? zostaną obliczone w następujący sposób:

C = (Cncb/Cbob) x 100 pkt, gdzie:

C – ilość punktów za cenę,
Cncb – najniższa cena brutto,
Cbob – cena brutto oferty badanej.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Miejsce i termin składania ofert, miejsce i termin otwarcia ofert
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski ? Sekretariat, do dnia 6 grudnia 2019 roku, do godz. 10.00.
W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski ? sala posiedzeń, o godz. 10.15 w dniu 6 grudnia 2019 roku.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
SIWZ –  wersja PDF
SIWZ– wersja WORD
załacznik nr 1 – formularz ofertowy
załacznik nr 2 – umowa
załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy
załącznik nr 4 – oświadczenie wykluczenie
załącznik nr 5 – formularz cenowy
załącznik nr 6 – OS Gogolewo
załącznik nr 7 – OS Kobylin
załącznik nr 8 – OS Pępowo
załącznik nr 9 – OS Pogorzela

Informacja o treści złożonych ofert: Informacja o treści złożonych ofert pdf, informacja o treści złożonych ofert WORD

Wybór najkorzystniejszej oferty: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF,Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty WORD

 

Skip to content