OGŁOSZENIE O SEKTOROWYM POSTĘPOWANIU PODPROGOWYM

 

na roboty budowlane:
?
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Florynki – budowa zbiorników retencyjnych?

 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5.548.000 euro  na podstawie: regulaminu udzielania zamówień sektorowych poniżej progów unijnych.

 

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zbiorników ze stali nierdzewnej, posiadające atest PZH, bez konieczności malowania wnętrza zbiorników farbą z atestem
o V=100m3 wraz z izolacją i poszyciem zewnętrznym zbiornika wykonanym z blachy trapezowej o grubości 0,75 mm ocynkowanej powlekanej poliestrem (grubość powłoki
25 ?m) koloru niebieskiego oraz orurowaniem wewnętrznym ze stali nierdzewnej
i wyprowadzeniem orurowania poza obrys zbiorników (min. 0,8m) zakończone niezbędną armaturą z zasuwami na rurociągach tłocznym, ssawnym i spustowym.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Dokumentacji kosztorysowej (Przedmiar Robót i kosztorys ofertowy) – załącznik nr 4a do niniejszego ogłoszenia, Projekcie budowlanym – załącznik nr 4b do niniejszego ogłoszenia oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 4c do niniejszego ogłoszenia.

 

WAŻNE!
Zakres przedmiotowego zamówienia opisuje przedmiar robót, natomiast dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres.

 

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie należy wykonać w terminie do 18 grudnia 2020r. od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy. 

 

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, w tym terminu realizacji zadania, w zakresie wskazanym w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, ze zm.).

 

 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone przez Zamawiającego, w zakresie:

 

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów

 

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.

 

Sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

 

Zdolności technicznej lub zawodowej:

 

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:

 

Wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie – min. 1 zadania polegającego na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody w zakresie budowy nowych zbiorników retencyjnych z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

 

  1. Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszego ogłoszenia
    Wykonawca składa powyższe oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
  2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:
    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia  zażąda następujących dokumentów: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

    W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający  żądać będzie następujących dokumentów: wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie – min. 1 zadania polegającego na budowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody z załączeniem dowodów określających, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

INFORMACJĘ NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena 90% oraz okres gwarancji jakości 10%

 

Lp. Nazwa kryterium Waga kryterium w ocenie ofert Szczegółowy opis
CENA OFERTY 90% wg wzoru: C = (Cncb/Cbob) x 90 pkt
2. OKRES GWARANCJI JAKOŚCI 10% wg wzoru: GW =(Gwb/Gwn) x 10 pkt
SUMA 100%

 

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferty należy składać w siedzibie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski do dnia 12.11.2020 roku do godz. 10.00.

 

UWAGA!
W związku z trwającym stanem epidemii zalecane jest przesłanie oferty w formie elektronicznej (e-mail), ewentualnie w formie pisemnej (pocztą tradycyjną, kurierem).

 

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 

ogłoszenie
załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy
załącznik nr 3 – wzór umowy
załącznik nr 4a – dokumentacja kosztorysowa

załącznik nr 4b – projekt budowlany
załącznik nr 4c – STWiOR

 

Informacja o treści złożonych ofert – informacja o treści złożonych ofert  

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Skip to content