ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
CZĘŚĆ I – Dostawa materiałów żeliwnych – pobierz
CZĘŚĆ II – Dostawa materiałów pozostałych – pobierz

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT ? pobierz

OGŁOSZENIE

Zamawiający ? Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich informuje o wszczęciu sektorowego postępowania podprogowego

na: ?DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W ROKU 2021?

postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 443.000 euro
na podstawie: Regulaminu udzielania zamówień sektorowych poniżej progów unijnych

 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski
tel./fax +48 65 571 93 64

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 443.000 euro na podstawie: regulaminu udzielania zamówień sektorowych poniżej progów unijnych.

 

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w 2021 roku, odpowiadających standardom jakościowym oraz technicznym, według asortymentu zawartego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części: (według podziału przedstawionego w formularzu cenowym):
Cześć I: Dostawa materiałów żeliwnych.
Część II: Dostawa materiałów pozostałych.

Zakres rzeczowy obejmuje dostawę wyżej wymienionych materiałów do magazynu głównego w Strzelcach Wielkich oraz do obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na obszarze gmin Krobia, Pępowo, Pogorzela (powiat Gostyń) i gminy Kobylin (powiat Krotoszyn).

Dostawę materiałów budowlanych należy realizować sukcesywnie w terminie i asortymencie określonym przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1a część I i załączniku nr 1a część II do ogłoszenie.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, w terminie od dnia 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Wykonawca będzie dostarczał zamówione materiały budowlane do miejsc wskazanych w pkt. III.1.1) ogłoszenia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:00.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią wymagania określone przez Zamawiającego, w zakresie:

  • Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących wykazania spełniania tego warunku.

  • Sytuacji ekonomicznej i finansowej

W zakresie spełnienia warunku wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł.

  • Zdolności technicznej lub zawodowej:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnych wymagań dotyczących wykazania spełniania tego warunku.

 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ):

Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć:
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V niniejszego ogłoszenia:
1. Wykonawca składa powyższe oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do ogłoszenia.
2. Karty katalogowe oferowanych produktów.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE):
1. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł (do polisy dołączyć dowód jej opłacenia).

 

 INFORMACJĘ NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena
Ranking ofert przy uwzględnieniu kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 punktów, w następujący sposób:

C = (Cncb/Cbob) x 100 pkt, gdzie:
      C – ilość punktów za cenę,
      Cncb – najniższa cena brutto,
      Cbob – cena brutto oferty badanej.

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę z największą ilością punktów.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski ? Sekretariat do dnia 14 grudnia 2020 roku, do godz. 10.00.
Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik 1a część I – żeliwo
Załącznik 1a część II  – PVC
Załącznik nr 2 – wzór umowy
Załącznik nr 3 – oświadczenie

 

Skip to content