OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w dziale eksploatacji i usług
NABÓR A

 I. Nazwa i adres jednostki: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski. II. Stanowisko urzędnicze: specjalista ds. technicznych

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe: kierunek inżynieria środowiska lub pokrewne,
6) posiadanie wiedzy z zakresu:
a) budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wody,
b) budowy i eksploatacji sieci wodociągowo- kanalizacyjnych,

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) wiedza z zakresu ochrony środowiska,
2) prawo jazdy kategorii B,
3) znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
4) doświadczenie zawodowe w prowadzeniu dokumentacji obiektów, przeglądy, dozór techniczny,
5) doświadczenie zawodowe – praktyka, przy procesach związanych z uzdatnianiem wody.

 V. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) prowadzenie dokumentacji odpadowej i sprawozdawczości BDO,
2) nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków,
3) dozór techniczny – prowadzenie dokumentacji obiektów, przeglądy,
4) prowadzenie gospodarki materiałowej – magazyn.

VI. Warunki pracy na danym stanowisku.
1) praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy,
2) praca przy komputerze,
3) brak dostosowania miejsca pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Związku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VII. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej,
2) list motywacyjny,
3) dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umiejętności,
4) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7) w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór A na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. technicznych” do dnia 15.01.2021 r do godziny 13.00.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
DYREKTOR MZWiK w Strzelcach Wielkich
inż. Leszek Mikołajski

Nabór A – pobierz

Skip to content