OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

?Dostawę w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego ssąco ? płuczącego
z odzyskiem wody dla MZWiK w Strzelcach Wielkich?

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski
tel./fax +48 65 571 93 64

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 443.000 euro na podstawie: regulaminu udzielania zamówień sektorowych poniżej progów unijnych

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu specjalistycznego ssąco – płuczącego z odzyskiem wody dla Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do ogłoszenie.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia do 28 lutego 2021 roku.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. Wykonawca winien posiadać odpowiednią zdolność ekonomiczną i finansową, która umożliwi realizację zamówienia w sposób należyty.

Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań. Wykonawca winien posiadać odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową, która umożliwi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakościowym.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
Do oferty, każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca składa powyższe oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
Oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 INFORMACJĘ NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: cena 100%
Cena oferty (brutto) musi obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski ? Sekretariat do dnia
20 grudnia 2019 roku, do godz. 11.00.
Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:
Ogłoszenie o zamówieniu PDF, Ogłoszenie WORD
Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, wersja WORD
Załącznik nr 2 -oświadczenie
Załącznik nr 3 – wzór oferty

wybór oferty najkorzystniejszej: wybor ofertywybór oferty

Skip to content