Strzelce Wielkie, 10 stycznia 2020 r.

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W STRZELCACH WIELKICH
Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
tel./fax (0-65) 571-91-74

OGŁOSZENIE
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w dziale eksploatacji i usług


1. Nazwa i adres jednostki: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski.

2. Stanowisko urzędnicze: specjalista ds. technicznych

3. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe, kierunek inżynieria środowiska,
 • posiadanie wiedzy z zakresu: budowy i eksploatacji stacji uzdatniania wody, budowy i eksploatacji mechaniczno biologicznych oczyszczalni ścieków typu przepływowego oraz typu SBR, budowy i eksploatacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • doświadczenie zawodowe – co najmniej 3 letnia praktyka w administracji samorządowej w branży wodno-kanalizacyjnej,

umiejętność obsługi komputera –program projektowy np. AutoCAD i program do kosztorysowania np. COBRA

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

 1. wiedza z zakresu inżynierii i ochrony środowiska,
 2. prawo jazdy kategorii B,
 3. znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

5. Zadania wykonywane na stanowisku:

 • przygotowanie i rozliczanie inwestycji,
 • wydawanie warunków technicznych,
 • dozór techniczny – prowadzenie dokumentacji obiektów, przeglądy.

6. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy,
 • praca przy komputerze,
 • brak dostosowania miejsca pracy dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Związku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) uwzględniający przebieg pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych i umiejętności,
 4. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 7. w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. technicznych do dnia 27.02.2020 r do godziny 1400.

Przewodniczący Zarządu MZWiK w Strzelcach Wielkich
Dyrektor Biura Związku
inż. Leszek Mikołajski

ogłoszenie o naborze: nabór do pracy

 

Skip to content